Telif

Tehzîbü medârici's-sâlikîn

Yazar : İbn Kayyim el-Cevziyye

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 259
Eser Adı Tehzîbü medârici's-sâlikîn
Eserin Anılan Diğer İsimleri İrşâdü’s-sâlikîn ilâ şerhi menâzilü's-sâirîn; Medâricü's-sâlikîn fî şerhi menâzili's-sâirîn
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ebû Bekir İbn Kayyim el-Cevziyye
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Kayyim el-Cevziyye
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 751
Vefat Tarihi Miladi 1350
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Karaçelebizâde
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00214
Varak Numarası 1b-299a vr.
Hattat-Müstensih İbnü’ş-Şüşterî; Ebû Bekir b. Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. Mahmud b. Ömer b. Ebû Bekir b. Atre el-Hanbelî es-Sûfî
Yazma İstinsah Tarih 0780H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. [y.y.]: Vizaretü'ş-Şuuni'l-İslâmiyye V, 1990; nşr. Abdülmün’im Salih el-Ayli el-İzzi, Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1987.
Eserin Çevirisi: Türkçe Medâricü's-sâlikîn: Kur’ânî Tasavvufun Esasları, trc. Ali Ataç [ve öte.], I-II-III, İstanbul: İnsan Yayınları, 1990.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Hâce Abdullah b. Muhammed el-Ensârî el-Horasânî el-Herevî’nin (ö. 481/1089) Menâzilü's-sâirîn adlı kitabının şerhidir. Eser İrşâdü’s-sâlikîn ilâ şerh-i Menâzilü's-sâirîn, Medâricü's-sâlikîn fî şerh-i Menâzilü's-sâirîn adlarıyla da anılmaktadır. Asr sûresinden hareketle faydalı ilimle ve salih amelle insanın kemâle erişeceğini söyleyen müellif ancak bu şekilde "hakkı ve sabrı tavsiye" ederek "hüsrana" uğranmayacağını dile getirir. Müellife göre "hakk" "iman ve amel"dir. Ve bu ikisi ancak "kendisine sabredilerek tamama erer, yetkinlik bulur". Bu açıklamaların yer aldığı mukaddimeden sonra ilk olarak yedi bölüme ayrılan eserin bu kısımlarında müellif iman ve amel hususunda genel ilkesel bazda açıklamalara yer vermiş ve ubudiyet, uluhiyet, tevhîd üzerinde vurgular yaparak iman ve amel bütünlüğünü teorik bir çerçevede izlemeye çalışmıştır.
Eserin Konu Başlıkları Birinci Ana Bölüm. -Fatihatü’l-metâlibi’l-âliye. -Fatihatü’t-tevhîd. -Merâtibü’l-hidâye. -Fâtihatü’ş-şâfiye. -Fâtihatü’t-tefnîd. -İbadet ve istiâne. -Mustalahât ve esâlîb. İkinci Ana Bölüm. Bu bölümde bazı tasavvufî ve ahlâkî kavramlar "menzîl" başlıklarıyla birlikte ayrı ayrı toplam atmış altı başlıkta toplanmıştır. Aslında her bir menzil sâlikin seyr ilallah/Allah’a giden yolda içinde bulunduğu durumları anlatmaktadır. Ve müellif bu menzillerin sâlikin seyrinde birer makam mı değil mi tartışmasını yapmıştır. Ahlâkî kavramların/durumlar kulun Allah’a giden yolda birer makam olduğu görüşüne dikkat çeken müellif bazı makamların -ahlâkî hallerin- diğer bazı ahlâkî halleri içerdiğini aslında çokça sayılan bu ahlâkî hallerin daha ilkesel veya üst bazı yönlerinin olduğunu ve bu bazı ahlâkî durumların altlarına girecekleri üst makamların -ahlâkî hallerin- kulların fiillerinde bir başka yönden kendini göstermesinden dolayı çeşitlendiğini söyleyerek kavramsallaştırmada uslup farklılıklarına vurgu yapmıştır. Meselâ: -Tevekkül rıza, tefvîz ve istiâneyi üst bir makamda toplayan bir makamdır. -Nitekim recâ havf ve irade’yi üst bir makamda toplayan bir makamdır. -Muhabbet ise marifet, havf, recâ ve iradeyi üst bir makamda toplayan bir makamdır. Eserde sıralanan tasavvufî ve ahlâkî kavramlar ise şu şekildedir: 1-6. Menziller: Yakaza, fikr, basiret, azim, muhasebe, tevbe. -Tevbenin hükümleri. -Kuşatıcı ilke. -Küçük günahlar. -Haram kılınan şeylerin çeşitleri. -Günahların vasatları meşâhidü’l-meâsiye. 7-12. Menziller: İnâyet, tezekkür, i‘tisâm, firâr, sema’, havf. 13-18. Menziller: İşfâk, huşû, ihbât, zühd, vera‘, tebettül. 19-24. Menziller: Rağbet, murakabe, ta‘zîmü’l-hürümât, ihlâs, tehzîb. 25-30. Menziller: İstikamet, tevekkül, sika/güvenme, sabır, rızâ, şükür. 31-36. Menziller: Haya, sıdk, îsar, huluk, tevâzu, fütüvvet. 37-42. Menziller: İrade, edeb, fakr, zikir, yakīn, ictibâ. 43-48. Menziller: İhsan, ilm, ferâset, ta’zîm, sekînet, tuma’nîne. 49-54. Menziller: Himmet, muhabbet, gayret, vecd, berk, zevk. 55-60. Menziller: Sefâ, ferah, sır, gurbet, temekkün, meâyine. 61-66. Menziller: Hayat, marifet, riâyetü’l-esbâb, isti’nâfü’t-tevbe, isti’nâfü’t-tevhîd, şehâdet.
Notlar Eserin farklı isimleri için bk. Beyazıd Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi, nr. 01730-01732; Süleymaniye Ktp. Karaçelebizâde, nr. 00214.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Tasavvufî Ahlâk