Telif

Tıbbü’l-kulûb

Yazar : İbn Kayyim el-Cevziyye

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 262
Eser Adı Tıbbü’l-kulûb
Müellif Tam Künyesi Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ebû Bekir İbn Kayyim el-Cevziyye
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Kayyim el-Cevziyye
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 751
Vefat Tarihi Miladi 1350
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı haz. Salih Ahmed eş-Şami, Dımaşk: Dârü’l-Kalem, 2001.
Eserin Çevirisi: Türkçe Nefis Tezkiyesi, trc. Osman Arpaçukuru [ve öte.], İstanbul: Karınca, 2003.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Kalbin insan nefsi üzerindeki etkileri ve bu etkiler üzerinden insan ahlâkının özellikle kalbî fiiller açısından şekillenmesi, kalbî hastalıklar ve tedavileri hakkında telif edilen bir eserdir. Eser toplamda on babtan müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları Birinci Bab: Sağlık ve hastalık bakımından kalpler -Kalbin mekânı. -Sağlıklı kalp. -Ölü kalp. -Hasta kalp. -Üç çeşit kalbe (yer veren) âyet. -Sağlıklı kalbe şeytan zarar veremez. İkinci Bab: Kalbin hastalıklarının ve sıhhatinin alâmetleri. 1. Fasl: Kalbin hastalıklarının ve sıhhatinin alâmetleri: Kalbin hastalığının tarifi, kalb’in hastalığının hissedilmesi, ilaca-tedâviye sabır gösterme, kalbin hastalığının alâmetleri, sağlıklı kalb hakkında sözün özü. 2. Fasl: Kalp hastalığını bozan davranışlar ve hastalığa yol açan sebepler: temhid, insanlar arasına çokça karışmak, temenniler, Allah’tan başkasına bağlanma(güvenme), doyuncaya kadar yemek, çok uyumak, gereksiz (fuzuli) bakmalar, gereksiz (fuzuli) konuşmalar. Üçüncü Bab: Kalp hastalığının hakikati: 1. Fasl: Kalbin hastalığının hakikati: kalp hastalığına dair âyet-i kerîmeler, benzer olaylar karşısında kalbin farklı tutumları, gönüllerde olan şeylere şifa. 2. Fasl: Beden ve kalp hastaklıklarının nedenleri… vb. Dördüncü Bab: Kalbi nefsin istilasından koruma. 1. Fasl: Kalbin nefisden dolayı hastalanması. -Nefislerin şerrinden Allah’a sığınma. -Nefs Allah ve kul arasında engeldir. -Nefsin mi, nefislerin mi vasıfları. 2. Fasl: Vasıfları itibariyle nefisler. 3. Fasl: Nefis muhasabesiyle kalbin tedavisi. 4. Fasl: Nefis muhasebesi. 5. Fasl: Nefis muhasebesinin faydaları. Beşinci Bab: Şeytanın kalbe hakim olmasından korunma. 1. Fasl: Kalbin şeytandan kaynaklanan hastalığının tedavi etme. -Şeytanın hâkim olduğu merkez. -Şeytanın tehlikesi nefsin tehlikesinden daha büyüktür… vb. 2. Fasl: Kulu şeytandan koruyan hususlar. -İstiâze, muavvizeteyn (Felak-Nâs sûrelerini) okumak, … (burada müellif Kur’ân’daki bazı sureleri de ilave eder), zikr, abdest, fuzulice bakmaktan kendini tutma, sözün özü Altıncı Bab: Günah ve vesveslerin kalbe tesiri. 1. Fasl: Vesvesenin kalbe gelmesi. 2. Fasl: Günahların kalbe etkisi: kalpte korku yalnızlığın vuku bulması vb. Yedinci Bab: Diri kalp. 1. Fasl: Kalbin diriliği tüm hayırların maddesidir. 2. Fasl: Kalbin diriliği hakkı idrak etmesiyledir. Sekizinci Bab: Kalb hastalıklarının tedavisi. 1. Fasl: Kalb hastalıklarının açıklanması. 2. Fasl: Kur’ân kalb hastalıklarını belirtiyor. Dokuzuncu Bab: Kalbin kir ve pisliklerden temizlenmesi. 1. Fasl: Elbisenin ve kalbin temizlenmesi. 2. Fasl: Batıl (sözleri) dinlemenin kalbe etkisi. 3. Fasl: Günahların pisliği ve kalbe etkisi. Onuncu Bab: Kalb temizlenmesi (zekâtü’l-kalb). On Birinci Bab: Kalbin saâdetine (sebeb) olan şeyler. 1. Fasl: Mutluluk, fayda ve zararın küllî tasavvuru. 2. Fasl: Dünyaya şevk duymak ve âhirette nazar. 3. Fasl: Kulun Allah’a ibadette fakrı. 4. Fasl: Kıyamet gününde Allah’ın cemaline bakmanın lezzeti. 5. Fasl: Zafer/başarı ve rızk Allah’ın elindedir. 6. Fasl: Allah’tan başkasına güvenmenin zararı. 7. Fasl: Yaratıcının ve yaratılanın menfaati. 8. Fasl: -İlgili babın-sonucu.
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Tasavvufî Ahlâk