Nazire

Nigaristân

Yazar : İbn Kemâl Paşa, Kemâlpaşazâde

Detaylar

Katalog Türü Ahlak
Eser Numarası 597
Eser Adı Nigaristân
Müellif Tam Künyesi Şemseddin Ahmed b. Süleymân b. Kemâl Paşa
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Kemâl Paşa, Kemâlpaşazâde
Yüzyıl (Hicri) 10.
Yüzyıl (Miladi) 16.
Vefat Tarihi Hicri 940
Vefat Tarihi Miladi 1534
Dil Farsça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 04338
Varak Numarası 1b-184a vr.
Hattat-Müstensih İzzüddin Ahmed
Yazma Kayıt Yeri Mekke
Yazma İstinsah Tarih 0982H
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Nazire
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Şeyh Sa‘dî Şîrâzî’nin dönemin Salgurlu sultanı Sa‘d b. Ebû Bekir b. Sa‘d Zengî’ye (ö. 1260) ithâfen 656(1258) yılında telif ettiği Gülistân adlı eserine nazîre olarak Kânûnî Sultan Süleyman'a ithâfen kaleme alınan bu eser hicrî 939 yılında tamamlanmıştır. Bunun yanında eserde Şeyh Sa‘dî Şîrâzî’nin Gülistân'ı ile Molla Câmî'nin Bahâristân adlı eserinin karşılaştırılması söz konusudur. Nitekim müellif eserinin girişinde Gülistân'ı övmekte ve Bahristân'ı ise kötülemektedir. Hatta bununla ilgili eserde bir başlık dahi açılmıştır. Nasîhatnâme türü eserler arasıdna yer alan bu eserde genel olarak nazm, matla', kıt'a, mesnevî, rubâî, beyt, şiir vb. nazım türlerine ve nükte ve hikmet başlıklı bölümlerde de hikayelere yer verilmektedir. Toplam bir (dîbâce), sekiz bab ve hâtime/târîh-i ihtitâm'den oluşmaktadır.
Eserin Konu Başlıkları Dîbâce. Sultân Süleymân'a övgüler. Sebeb-i nazm-ı kitâb/kitabın nazım/yazılış sebebi. 1. Bab: Sîret-i pâdişâh(Sa'dî-i Şîrâzî). 2. Bab: Dervişlerin ahlâkı. 3. Bab: Kanâatin fazileti. 4. Bab: Hâmuşluk faydası. 5. Bab: Aşkın tazeliği. 6. Bab: Zayıflık ve pîrlik. 7. Bab: Terbiyenin tesiri. 8. Bab: Sohbet/arkadaşlık âdâbı. Hâtime/târîh-i ihtitâm
Eserin Telif Tarihi 0939H
Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması) Dinî,Tasavvufî Ahlâk