Âb-ı Hayât

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03636
Varak Numarası: 
1b-99b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
0938H
Tanıtım: 

Nasihatnâme türünden dinî, ahlâkî mahiyette bir eserdir ve toplam 2318 beyitten müteşekkildir.

Konu Başlıkları: 

1-5. Dünyanın faniliği, dünya malına mağrur olmanın yanlışlığı, hırsın kötülüğü, ilim ve ibadetin önemi, kibrin zararı.
6-10. İnsanın değeri ve ibadet için yaratıldığı, nefsine galib gelen insanın melekten üstün olacağı, aksi durumda ise insanın hayvandan daha aşağı olacağı, beş duyguyu haram yollarda kullanmama, şükretme, ölüme ve âhirete hazırlık yapma.
11-15. Allah'ın emirlerine riayet etme, farzları ifa etme, Hz. Peygamber'in sünnetine uyma, haramlardan sakınma, ilim öğrenmeyi sevmek.
16-20. Nasihatlere kulak vermek, dedikodu dinlememek, günahkârtarla dostluk kurmama, aklı nefse galip kılmak, içkiden uzak durmak.
21-23. Şöhretten kaçınmak, gurura kapılmamak, kul hakkını gözetme.

Notlar: 

Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 05817’deki nüshada yer alan ve kuşların münazaralarını içeren manzum metinin bazı bölümlerinde Şemsî’nin Deh Murg adlı eserinin bölümleri yer almaktadır. bk. Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 05817 (vr. 9b-18a); aynı durum için bk. Süleymaniye Ktp., Serez, nr. 01686 (vr. 11b-53b) Detaylı bilgi için bk. Maksut Belen, Hızri’nin Ab-ı Hayat Mesnevisi, (yüksek lisans tezi), Manisa Celal Bayar Üniversitesi SBE, 1997.