Ahlâku'l-ulemâ’

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Aşir Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00277-001
Varak Numarası: 
1a-34a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
Dımeşk
Yazma İstinsah Tarih: 
0769H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ahmed Hac Muhammed Osman, Riyad: Dâru Edvai’s-Selef [Edvaü’s-Selef], 2005.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Ulemâ'nın Ahlâkı, trc. Seyfullah Yücel Erdoğmuş, İstanbul: İnsan Yayınları, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hz. Peygamber'den hadis rivâyetleri, Ebû Hüreyre, Enes b. Mâlik, Hz. Ali, İkrime, İbn Abbas, Ka‘b, Ebü'd-Derdâ, Fudayl, Vehb b. Münebbih, Mâlik b. Dînâr gibi sahabe, tâbiîn ve sûfîlerden rivâyet edilen haberler ve hikmetli sözlerle âlimlerin âdâbı işlenir.

Konu Başlıkları: 

1. Bölüm: Âlimlerin dünyada ve âhirette üstünlüklerine dair rivayetler, ilmiyle âmil âlimlerin dünya ve âhiretteki vasıfları, âlimin ilim öğrenirken edebi, âlimlerin derslerine yürüme edebi, âlimlerin meclislerinde bulunma edebi, ilim sahibi olarak şöhret bulanların takınacağı edepler, âlimlerin münazara anında edepleri, âlimlerin yakınlarıyla ve diğer insanlarla ilişkilerinde takınacağı tavır ve edepler, âlimin Allah ile arasında olan münasebet ve edepler, Allah’ın âlimlere ilimleriyle nasıl amel ettiklerinden hesap sorması.
2. Bölüm: İlmiyle fitneye düşmüş cahil âlimin ahlâkı, Allah’ın ilimleriyle bizleri faydalandırdığı kimselerin vasıfları.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Orhan Çeker, “Âcurrî”, DİA, 1988, I, 329; Seyfullah Yücel Erdoğmuş, “Âlimlerin Ahlâkı” İstanbul: İnsan Yayınları, 2006.