Bahrü'l-kemâl

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Cihan Okuyucu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 1995.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hicrî 1022 yılında kaleme alınan ve 1723 beyitten müteşekkil olan bu eserde konular on bölüm halinde işlenmiştir. Çeşitli ahlâkî hasletlerin işlendiği bu eserde müellif, bu hasletlerin önemini ve değerlerini çeşitli hikâyelerde ilâve ederek anlatmakta ve böylece insanları bunlara teşvik etmeye çalışmaktadır.

Konu Başlıkları: 

[Mukaddime]: Medh-i Nebi, mirâc-ı Nebî, [Hulefâ-i Râşidîn’e övgüler], Hasan ve Hüseyin’e övgüler.
1-5. Bab: Kelime-i tevhîdin fazileti, tevbenin fazileti, sabrın fazileti, tevekkülün fazileti, fakirliğin fazileti.
6-10. Kanaatin fazileti, kaza ve kaderin fazileti, öfkeyi yenmenin fazileti, cömertliğin fazileti, ihlâsın fazileti.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler”, Türkiye Araştırmaları Dergisi, V/10 (2007), s. 433-468; Hilmî, Bahrü’l-Kemâl, [Transkribe Metin], haz. Cihan Okuyucu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1995.