Bidâyetü’l-hidâye

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Fazıl Ahmed Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00853-004
Varak Numarası: 
159b-208b vr.
Hattat/Müstensih: 
Muhammed b. İbrâhim
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0701H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Muhammed Osman el-Huşt, Kahire: Mektebetü’l-Kur’ân, 1985.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hidayetin Başlangıcı: Âdâb, Ahlâk ve Tasavvuf, trc. Ömer Faruk Hilmi, İstanbul: Sultan Yayınevi, [t.y.].
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Genel olarak "taat/itaat, meâsî/isyan/günah ve dostluk/sohbe âdâbı" konularının oluşturduğu üç ana bölümden oluşan eserin girişinde müellif, "ilim talebesi"ne ilim ve ilimle akalı vb. çeşitli konularda açıklamalarda bulunmakta, ilmin birtakım dünyevî menfaatler ve süflî amaçlar gayesiyle tahsil edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Bu gözle ilme bakışın ne anlama geleceğini ve ne gibi sonuçların ortaya çıkacağını müellif şu ifadelerle belirtmektedir: "Ey ilim öğrenmeye …hırslı kimse! Eğer sen ilimle, rekabet, kibir, yaşıtlarının önüne geçme, insanların yüzlerinin sana dönmesini … (birtakım menfaatleri) kastediyorsan (bununla) şüphesiz sen dinini yıkmaya, nefsini yok etmeye, ahiretini dünyana satmaya çalışıyorsun. … Eğer ilim öğrenmekte amacın ve niyetin: hidâyet ise, müjde! Çünkü melekler sen bu yolda yürüdükçe kanatlarını sana açacaktır..." Müellif bu açıklamalardan sonra eserin isminin veriliş maksadını beyan eden ifadelere yer vermektedir: "… Ancak her şeyden önce senin şunu öğrenmen gerek ki hidâyet, başlangıç ve sonu, batını ve zahiri olan ilmin meyvesidir. Ve başlamadan/bidayet (ilmin) sonuna erişilmez, zahirine vakıf olmadan da bâtının farkına varılmaz. İşte ben de sana hidâyetin başlangıcını/bidâyetü’l-hidâyeyi öğütleyiciyim…" Bu açıklamalar müellifin eserini hangi maksatla ele aldığını ve eserine ona bu ismi ("hidâyetin başlangıcı/bidâyetü’l-hidâye") verdiğini göstermektedir.

Konu Başlıkları: 

Mukaddime
(İlim talebelerinin sınıflandırılması)
Birinci Kısım: Taat/İtaatler/ibadetler.
Giriş
Fasl: Uykudan uyanma âdâbı.
1. Bab: Tuvalete girme âdâbı.
2. Bab: Abdest âdâbı:
1-4. Gusül, teyemmüm, mescide gitme, mescide girme âdâbı.
5-8. Güneşin doğmasından zevâl vaktine kadar (yapılacak şeylerin), diğer namazlara hazırlanma, uyku, namaz âdâbı.
9-10-11. İmamlık ve liderlik/önderlik, cuma (günü gözetilmesi gerekenler), oruç âdâbı.
İkinci Kısım: Günahlardan kaçınma.
Giriş
1-4. Göz, kulak, dil, karın/mide(nin dikkat etmesi gereken) edep kuralları.
5-8. Cinsellik uzvu, eller, ayaklar(ın dikkat etmesi gereken) edep kuralları, kalbin günahları.
Üçüncü Kısım: Dostluk (sohbe) âdâbı.
1-5. Allah’la dostluk âdâbı, âlimin, öğrenci(nin dikkat etmesi gereken) edep kuralları, çocuğun anne-babasına (karşı dikkat etmesi gereken) edep kuralları.
6-10. İnsanların sınıfları, dost ve kardeşle olan ilişki âdâbı, arkadaşlık ve dostluk şartları, arkadaşlık hukukunun gözetilmesi, tanıdıklarla olan ilişki âdâbı/âdâbü’l-meârif.
(Hâtime/Sonuç).

Notlar: 

-