el-Hilm

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1413.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Hilim: Yumuşak Huyluluk=el-Hilm, trc. Zekeriya Yıldız, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hz. Ali'den rivâyet edilenler, Vehb b. Münnebbih'in hikmetli sözleri, Hz. Lokman'ın tavsiyeleri ve Muâviye b. Kurre'den rivâyetlerle hilmin değeri ve sevabı işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

İlim talebi ve sabır, Allah katında yüceliği hilmle isteme, hilmin kıyamette şerefi, halîm, Allah'ın sevdiği iki haslet, Sefihin sükutunun fazileti, insanlar iki kişiden ibarettir: akil ve cahil, hilm konusunda hikmetler, Vehb b. Münebbih'in hikmetleri, Lokman'ın oğluna hilm konusundaki öğütleri, Allah'ın halîme muhabbeti, hilm ehlinin kıyamet gününde faziletleri, halîm insanların meclislerinin fazileti, Ebü'd-Derda'nın hilmle ilgili tavsiyeleri, mekruha sabır hilmdendir, kişinin hilm konusundaki ziyneti, Hz. Lokman'ın tavsiyelerinden, hilm ehlinin idaresi, insanlar madenlerdir, hilmin âhiret gününde sevabı.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.