el-Kanâa ve't-teaffüf

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Mustafa Abdülkadir Ata, Beyrut: Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Kanaat = Kitabü’l-kanaa ve’t-taaffüf, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hadisler, Esmaî ve Hasan-ı Basrî'den haberler, Abdurrahman Kureyşî'den ve çeşitli şairlerden şiirler, Hz. Îsâ, Me‘sûra, Hasan b. Hüseyin'in vb. hikemiyat, Ömer b. Abdülazîz'den mev‘izalarla Allah'ın verdiği rızıkla yetinmenin, kanaatin değeri, önemi, tarifi işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Eserde üç bab vardır:
1. Bab: İhtiyaçları giderme.
2. Bab: İhiyaçları siması hayırlı olanlardan talep etme.
3. Bab: Yapılana şükür.
Bu bablarda zikredilen hadislerden bazıları şunlardır: Her mâruf sadakadır ve mâruf yedi çeşit belâdan korur, kullarındansan Allah'a en sevimli olanları mârufu emredenlerdir, mârufu işlemek kötülüklerden korur, Allah, mâruf için çeşitli simalar yaratmıştır, Allah'ın kullarına faydalı olma nimetine has kıldığı kavmi vardır, sizlere mâruf gerekir, her mâruf sadakadır, ister fakire ister zengine olsun her mâruf sadakadır, kıyamet günü mâruf ehlini hayırla müjdeleyecek, münker ise ehlini bırakmayacaktır, dünyada mâruf ehli olanlar âhirette de mâruf ehlidir; dünyada münker ehli olanlar âhirette de münker ehlidir, Allah'a imandan sonra aklın başı insanlarla iyi idaredir, elbiseni dostunun üstünde görmen kendi üstünde görmenden; bineğini dostunun altında görmen kendi altında görmenden iyidir, mâruf Allah'ın ahlâkındandır ve karşılığını da o verecektir, kardeşinin ihtiyacını gideren ömrünü Allah'a hizmetle geçiren konumudadır, kardeşinin dünya sıkıntılarını giderenin Allah âhiret sıkıntısını giderir, hayra vesile olan onu yapmış gibidir, bir müslümanın açlığını gideren affedilecektir, Muhammed b. Münkedir'e neyin dünyada onu sevindirdiği sorulmuş "müminin mutlu edilmesi" demiş. "Ey Ali cömert ol, çünkü Allah cömertleri sever; cesur ol çünkü Allah cesurluğu sever; biri senden ihtiyacını gidermeni isterse onu gider ve kimse ona ehil olmazsa sen ol!" vb. 117 rivayet bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.