el-Lezzât ve'l-âlâm

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ragıp Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01463-006
Varak Numarası: 
57-59 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Dirasat ve nusus fi'l-felsefe ve'l-ulum inde'l-Arab içinde; Abdurrahman Bedevi, Beyrut: el-Müessesetü’l-Arabiyye li’d-Dirasat ve’n-Neşr, 1981.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif, lezzetlerin kemâller olduğunu ve onların da kuvve olarak bulunduğunu söylemiş ve kemâli de izafi ve mutlak olarak ikiye ayırmıştır. Ve lezzetin, âşığın en kâmil idrak ile aşkı idrak etmesi olduğunu, kâmil idrakin fiili ve kamil maşukun da hayr-ı mutlak olduğunu ve kâmil aşkın da her şeyi maşuka adamak (inkıta) olduğunu açıklamıştır.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Bayraktar, “İbn Miskeveyh”, DİA, 1999, XX, 201-208.