es-Samt ve âdâbü’l-lisân

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Beyrut: Müessesetü'l-Kütübi's-Sekafiye, 1988.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Diline Sahip Olmak = es-Samt ve adabü’l-lisan (zemmü’l-gıybe ve’n-nemime zemmü’l-kezib), trc. Zekeriya Yıldız-Fikret Güneş, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Hadisler, sahabe kavli, hikmetli sözler, şiirlerle dilin âdâbı işlenir. Rivâyetlerin sıralanmasından oluşan eserde ayrıca açıklamalar bulunmamaktadır.

Konu Başlıkları: 

1-5. Bab: Diline sahip çıkmak, çok konuşmanın nehyi, lüzumsuz kelamın nehyi, samimiyetsizliğin zemmi, lafı karıştırmanın zemmi.
6-10. Bab: Husumetin semmi, gıybet ve zemmi, müslüman, kardeşinin ırzını korur, koğuculuğun zemmi, türlü türlü konuşmanın zemmi.
11-15. Bab: Kulları birbirine anlatmanın nehyi, gıybetin kefareti, bütün insanlara güzel sözler söylenmelidir, kötü sözün zemmi, konuşulması nehyedilenler.
16-20. Bab: Alayın zemmi, eğlenmenin zemmi, sırrı muhafaza etmek, az konuşmak, sıdk ve fazileti.
21-23. Bab: Sözünde durma, yalanın zemmi, meddahlığın zemmidir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.