et-Tahbîr fî’t-tezkîr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Laleli
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01553-001
Varak Numarası: 
2b-125a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
1044H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. İbrâhim Beyuni, Kahire, Dârü'l-Kitâbi'l-Arabi, 1968.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
trc. Cevher Caduk, İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2011.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tevbe, hükümleri, sıhhatinin delilleri, alâmetlerinin kendisine sorulması üzerine yazmıştır.

Konu Başlıkları: 

Bölümler şu şekildedir:
1. Fasıl: Tevbenin hakikati.
2. Fasıl: Teeyyüb sıfatı.
3. Fasıl: Acizin tevbesi sahihtir
4. Fasıl: Tevbenin kabulünün alâmetleri.
5. Fasıl: Tevbesinden döndükten sonra ikinci kez tevbe eden kişi.
6. Fasıl: Tevbe gerektiren tevbe.
7. Fasıl: Muhibbânın tevbesi
8. Fasıl: Allah’a tevbe etmek isteyen kimseye müstehap olan tevbe.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî”, DİA, 2002, XXVI, 473-475.