et-Tenbîh alâ sebîli’s-saâde

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
et-Tenbîh alâ esbâbi’s-saâde
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Ca’fer Al-i Yasin, Beyrut: Dârü'l-Menahil, 1985.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Farabi’nin İki Eseri: Fusulü’l-medeni (siyaset felsefesine dair görüşler) Tenbihat ala sebili’s-sa’ade (mutluluk yoluna yöneltme), trc. Hanifi Özcan, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 2005.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Mutluluk ahlâkı konulu bu eser, Tahsîlü's-saâde'nin devamı niteliğindedir. İfrat ve tefritten sakınarak itidal ile erdemler elde edilecektir. İnsanın övülmesine ve kınanmasına yol açan fiilleri sayar ve üzülmeye sebep olan fiillerin her zaman mutluluk getirmediğini ancak isteyerek yapıldığında, ancak iyi oldukları için yapıldıklarında ve süreklilik sağladıklarında mutluluğa yol açabilirler. Bunları ayırt etmeyi sağlayan temyiz gücüdür ve bunu da mantık sanatı verir.

Konu Başlıkları: 

1. Bölüm: Mutluluk, (mutluluğun değeri, mutluluğa ulaşma yolu), iyinin şartları, kuvve ve fiil, erdemli itidal teorisi (itidalin mahiyeti, ona ulaşma keyfiyeti, itidalin gerçekleştirilmesi ve onun benzerlerinden sakınmak), haz (haz çeşitleri, hazzın ahlâkî kullanılışı), insan (insanların sınıflara ayrılması, hazzın insanlar üzerindeki etkisi) ilimlerin sanatların ve idrak edilenlerin sınıflandırılması.
2. Bölüm: Felsefenin bölümleri, mantık sanatı (mantık bir alet ilmidir, mantığın konusu), mantık ve nahiv.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA,1995, XXII, 145-162; Hanifi Özcan, Fârâbî’nin İki Eseri, İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 2014.