ez-Zühd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Abdürrahim Muhammed Muhammed, Kahire: Dârü'l-Hadis, 1991.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Zühd, ölüm, tevbe, zikir, şefaat sabır, öfke vb. ahlâk konularını içermektedir.

Konu Başlıkları: 

Bab ya da bölüm olarak sınıflandırılmamış olan kitapta konular rivayet numaraları itibariyle şu şekildedir:
1-6. Zühd, ölüm, dünyadan tekallül, dünyada nimetlerinde aşırı istifadenin zemmi, dünya ve onunla münasebetin zemmi, dünyanın zemmi.
7-12. Nefs, hüzün ve ağlama, huşu ve havf, günahların akıbetlerinden korkma, Allah’a itaate teşvik, Allah’ın zikri, amel ve zikr-i hafî.
13-18. İhlâs ve niyet, sonu gelmeyen arzulardan (tûli’l-emel) alıkoyma, itibar ve tefekkür, günah ve hatalardan uzak durmak, kanaat ve rıza, fakr.
19-24. Helâl olanı istemek, cimrilik, kibrin zemmi, murûe, ilim ve âlimler, Allah’ın rahmeti, 25-30. Lisan, tevazu, Dâvûd’un tevbesi ve peygamberlerin zikri, ez-zann bi-llah (?), hamd.
31-36. Mümin vasfı, müminin ahlâkı, müminin izzeti, haset, vera ve tevekkül, müslümanın ihtiyacını gidermek.
37-42. Muhabbet, lahn, ebeveyne iyilik, sıla-i rahimi kesmek, hevanın zemmi, en faziletli cihad.
43-48. Sıhhat, namaz ve kötülüklerden alıkoyma, kibir ve gururun zemmi, iman ve islam, mescidde konuşmanın zemmi, zulme katlanıp nimet bulunca haddi aşmak.
49-54. Övgünün keraheti, mutedil olanın hayırlı olması, iyi komşuluk, cesaret, cenaze, güzel ahlâk.
55-60. İnsanın rabbine karşı zulmü, Allah’a isyân, takva, söz ve amel, emr bi’l-ma’ruf nehy ani’l-münker, haya.
61-66. Îsar, dilenciye yardım, müflis, en faziletli ameller, şefaat, sabır.
67-72. İblîs’in uykusu, kalbin kasveti, kalplerin ölmesi ve ihyası, yiyecekler, müminin edebi, hastalık.
73-78. Yalan, cehennem ve ehli, muhabbet ve öfke, hata ve tevbe, müminin münafıkla karşılaşması.
79-84. Hayır ve şer, yakīn, zevce, öfke, hediyeler, rüşvet vb.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Uludağ, "Hasan-ı Basrî", DİA, 1997, XVI, 291-293.