Fezâilü's-sahâbe

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Yeni Cami
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00878
Varak Numarası: 
2b-201a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0544H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Vasiyyullah b. Muhammed Abbas, I-II, Mekke: Câmiatu Ümmi'l-Kurâ, 1983.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Sahâbe-i kirâmın fazileti ile ilgili hadisler ve ashâbın faziletine dair haberler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları: 

Hz. Ebû Bekir’in, Hz Ali’nin ve birçoklarının "Bu ümmetin en hayırlısı…" sözü, Hz. Peygamber’in "Dost edineceksen…" hadisi, Hz. Ebû Bekir’in ilk müslümanlardan olması, Hz. Ömer’in fazileti ve müslüman olması, Osman b. Affan’ın faziletleri, Emîrü’l-müminin Ali b. Ebû Tâlib’den nakledilen haberler, onun faziletleri, Abdurrahman b. Avf, Zübeyr b. Avvam, Ebû Ubeyde b. Cerrah, Talha b. Ubeydullah, Sa‘d b. Ebû Vakkâs, Hz. Fatıma, Hasan ve Hüseyin, ensar, Halid b. Velid, Sad b. Muâz, Harise b. Numan, Suheyb, Araplar, Üsâme b. Zeyd, Abdullah b. Mes’ud, Abdullah b. Abbas, Hz. Hatîce, Ammar b. Yasir, Yemen halkı, Hz. Aişe ve diğerleri ashâb-ı kirâmın faziletleri.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. M. Yaşar Kandemir, "Ahmed b. Hanbel", DİA, 1989, II, 75-80.