Fütüvvetnâme

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Beyazıd Devlet Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Beyazıd
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
05482
Varak Numarası: 
34 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Kaan Yılmaz, Burgazi Fütüvvetnâme Dil İncelemesi-Metin-Sözlük, (yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, SBE, 2006.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
haz. Kaan Yılmaz, Burgazi Fütüvvetnâme Dil İncelemesi-Metin-Sözlük, (yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, SBE, 2006.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bir mukaddime ve on yedi babtan müteşekkil fütüvvet geleneğini anlatan bir eserdir. Müellif girişte eserin dili hususunda: "… Türk dilince yazduguma sebeb ol oldı ki; Rum (Anadolu) halkı ekser Türk diline mensubdur, biz dahi Türk ıstılahı üzerine yazduk, ta ki ekser halâyık ândan müstefid olalar…" şeklinde yaptığı açıklamalarla Türkçe telif etme amacının ekseriyeti Türkçe bilen Anadolu halklarına hitap ederek istifade ve yaygınlık açısından daha fazla muhatab bulmak olduğu söylenebilir.

Konu Başlıkları: 

Mukaddime
1-5. Bab: Yiğit, ahi ve şeyh tarifleri, Hz. Ali’ye "fetâ" denilmesinin sebebi, Kur’ân’da fetâ denilen kimselere dair kıssalar, fütüvvetin tarifi, fütüvvet (tanımına) giremeyenler.
6-9. Bab: Fütüvvet ağacı, ahide bulunması gereken vasıflar, terbiyenin âhisine, âhî’nin terbiyesine karşı vazifeleri.
10-13. Bab: Fütüvvetin kısımları, sofra çıkarma, sohbet etme, hizmet etme.
14--17. Bab: Semâ etmenin âdâb ve erkânı, (birtakım) görgü kuralları, fütüvvet silsilesi, fütüvvete intisap etme merasimi ve tıraş olmanın delili.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. haz. Kaan Yılmaz, Burgazi Fütüvvetnâme Dil İncelemesi-Metin-Sözlük, (yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi, SBE., 2006.