Gülşen-i Envâr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01636
Varak Numarası: 
1b-90a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
Ladik
Yazma İstinsah Tarih: 
0978H
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Nazîre
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser Nizâmî'nin Mahzenü'l-esrâr'ına Türkçe nazîre olarak kaleme alınmış olup milâdî 1550 yılında bitirilerek Sultan Süleyman’a ithaf edilmiştir. Emine Yeniterzi’ye göre eserin "… tertip ve ele alınan konular yönünden Mahzenü'l-esrâr’a benzerliği hakında hiçbir ortak yönü yoktur". Konular çeşitli hikâyelerle zenginleştirilir. Bunun yanında "temsîl" ve "tenbîh" başlıkları altında konu örneklendirilmekte ve konuyla alâkalı uyarılarda bulunulmaktadır. 2914 beyitten ve fasıllardan müteşekkildir.

Konu Başlıkları: 

1-3. Vasıflar; 1-3. Tevhîd; 1-3. Münâcât; 1-3. Naat; Sultan Süleyman’a övgüler; sebeb-i te’lîf; musannifin hali.
1. Fasl: Sultanların özellikleri-yöntemleri/sülûkü mülûk.
2. Fasl: Gafilleri terbiye etme ve cahillere nasihatler.
3. Fasl: Dünya sevgisi âhirette meşakkate sebep olur.
4. Fasl: Kanaatin fazileti.
5. Fasl: Salih rüyalar.
6. Fasl: Dört kısım veli.
7. Fasl: Dört unsurun karşılığı olan dört halife.
8. Fasl: Evliyanın yedi mertebesi.
Hâtime.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Bekir Kayabaşı, “Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Gülşen-i Envar (İnceleme-Metin)”, (yüksek lisans tezi), İnönü Üniversitesi SBE, 1991.; İbrâhim Doğanyiğit, “Yahyâ Bey Taşlıcalı), Gülşen-i Envar”, (yüksek lisans tezi), Erciyes Üniversitesi SBE, 1992.