İlm-i ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Tercüme-Derleme
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Kasabar Matbaası, 1895.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser İmam Gazzâlî’nin İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eserinden yararlanılarak oluşturulmuş tercüme bir çalışmadır.

Konu Başlıkları: 

İfâde-i mahsûsa (önsöz).
I. Mukaddime: Ahlâk-ı hasene ve seyyienin tarifi.
II. Fasl: 1. Hüsn-i hulkün fazileti ve sûi hulkün redâeti: a. Ehâdis-i şerife meâlleri, b. Kelâm-ı kibâr; 2. (Halk ve hulk); 3. (Ruh ve nef); 4. (Huy); 5. (Nefsin kuvveleri): a. Kuvve-i ilm (kuvve-i akl), b. Kuvve-i gadap, c. Kuvve-i şehvet, d. Kuvve-i adl; 6. Ahlâkın terbiye vâsıtasıyla değişmesi; 7. (İnsanların ahlâk yönüyle sınıfları); 8. (Ahlâk (ilminde)da aranan maksat (matlûb).
III. Hitâm.

Notlar: 

-