Islâhu'l-mâl

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Abdülkadir Ahmed Ata, Müessesetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Mal-Mülk ve Ticaret = Islahü’l-mal, trc. Abdüsselam Yaşar Güngör, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Malî konular ve kazancın âdâbına dair hadisler, hikmetli sözler, kıssalar, şiirler sıralanmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-8. Bab: Malı hakkıyla almak, malda fazilet, malın ıslahı, geçimde rıfk ve iyi idare, ustalık, ticaretin faziletlileri, yerilen ticaret, alışverişte hile,
9-17. Bab: 'Akarlar, kayıplar, el emeği, maldan kasıt, yemekten kasıt, kıyafetten kasıt, terekeler, mal çokluğu, fakr.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.