Kitâbü’l-Erbaîn fî tashîhi’l-muâmelâti

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed es-Seyyid el-Bersici, Amman: Darü’l-Feth, 2013.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif, eserin başında Hz. Peygamber'den rivâyet edilen hadisler zikrederek bu hadislerin gereği olarak, riyazet hükümlerinde kulun muamelelerinin tashihi ve güzel ahlâkın ilâcını kırk bölümde özetleyeceğini söylemiştir. Başlık olarak ahlâk kavramları verilmiş ve her kavramla ilgili bir veya daha fazla hadis zikredilmiştir.

Konu Başlıkları: 

1-3. Fasıl: Taleb-i ilim, tevbe, haya.
4-6. Fasıl: Hasımla münasebeti kesmek, caiz olmayan şeylerden dili muhafaza, kötülüklerden uzaklaşmak.
7-9. Fasıl: Malâyaniyi terketmek, Allah’tan alıkoyan şeyi terketmek, helâl kazanç.
10-12. Fasıl: Yetinmek, ana-babaya iyilik, istikamet.
13-15. Fasıl: Laf taşımayı terketme, insanların arasını düzeltmek, doğru söylemeyenin yerilmesi.
16-18. Fasıl: Tevekkül, kanaat, rıza.
19-21. Fasıl: Allah Teâlâ’yı zikretmek, riyadan kaçınmak, sır saklamamak.
22-24. Fasıl: Allah’a (azze ve celle) karşı hüsn-i zan, müslümanlara yardım etmek, ahlâk ile hüsn-i muamele.
25-27. Fasıl: Sıla-i rahim, Allah (azze ve celle)’nin yarattıklarına rahmet/merhamet, müminin mümin kardeşini kendini sevdiği gibi sevmesi.
28-30. Fasıl: Güzel ahlâk, çocuklara iyilik ve şefkat, hizmetindekilerin güzel ahlâkı.
31-33. Fasıl: Allah Teâlâ’ya muhabbet, müminler tek bir nefis gibidirler, cömertlik.
34-36. Fasıl: Zayıflara yardım etmek, tevazu, müslümanlara nasihat etmek.
37-40. Fasıl: Müslümanlarla sohbet etmek ve onlarla birlikte olmanın fazileti, gözünü sakınmak, hilim, yeterli miktarda helâl malı olan kimse.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî”, DİA, 2002, XXVI, 473-475.