Kitâbü'l-vecel ve't-tevessuk bi'l-amel

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Laleli
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03664-012
Varak Numarası: 
134a-141a
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
Dımeşk
Yazma İstinsah Tarih: 
0634H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Meşhur Hasan Ali Selman, Riyad: Darü'l-Vatan, 1997.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Aziz Antonius’dan Hikayeler = el-Vecelu ve’t-tevessuk bi’l-amel, trc. Ahmet Tahir Dayhan, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Âyet, hadislerden rivâyetler ve Hz. Lokman'ın oğluna tavsiyesinden sonra müellif bizden öncekilerden bize aktarılan hikem ve mesel kitaplarından biri olan Seyyah Antonio'nun kıssalarını aktaracağını söyler ve bu kıssalara yer verir.

Konu Başlıkları: 

1-4. Havf ve recâ, hüsnü zan hüsnü ameldir, korkutma, amelde ictihad.
5-8. Antonios'tan haberler, Melik'in vasiyeti, âlemin helaki hakkında tefekkür, Kerm ehlinin kıssası.
9-13. Gemi sahibinin kıssası, Hristiyan ve yahûdilerin helâk olması hakkında, Âmânın kıssası, Afroliyye ashabından, altı askerin Antonio'ya son tavsiyesi.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.