Kitâbü’r-riyâze

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Riyâzetü'n-nefs; Kitâbü'r-riyâze fî taalluki emir bi'l-hakk; Hakīkatü'l-âdemiyye
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. A. J. Arberry-Ali Hasan Abdülkādir, Kahire, 1366.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
trc. Mehmet Zahit Tiryaki, İstanbul: İlk Harf Yayınevi.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserde insanın bedeni, nefsi ve zihni ve bunların yerleri açıklanmış ve nefsin tabiatı, yaratılış, dünya hayatının riyazetteki yeri ve onu en aza indirme gibi konular âyet, hadis ve kıssalarla işlenmiştir. Ayrıca insan tabiatı ile başlayan eser, insanın yaratılışı, ruh ve beden ilişkisi ile maddî hayatın mânevî hayata etkileri anlatılmış; riyazet ve mücahede ile sâliklerin farklı mertebelerde bulunduğu açıklanmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-5. Mukaddime, zahiri ve batıni sıfatlar, müchede, akıllılar, riyazet.
6-10. Övülen sevinç, mücâhede ehli, seyr, müridlerin doğruluğu, sıddıkların cihadı.
11-15. Allah'a yürüyüş, ameller ancak niyetlere göredir, melekler, marifet, nefis riyazeti.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Abdülfettâh Abdullah Bereke, "Hakîm et-Tirmizî", DİA, 1997, XV, 196-199.