Kitâbü'ş-şükr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Fazıl Ahmed Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00388-004
Varak Numarası: 
74a-74b vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
Mekke
Yazma İstinsah Tarih: 
0614H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Said Bisuni Rağlul, Beyrut: Müessetü'l-Kütübü's-Sekafiyye, 1413.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Allah’a Şükretmek = eş-Şükr lillah azze ve celle, trc. Recep Doğru, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2007.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Âyet, hadis, şiir, kıssa ve hikmetli sözlerle Allah'ın veli kullarının kimler olduğu, mertebeleri hakkında rivâyetler aktarılır.

Konu Başlıkları: 

1-5. Bab: Allah evliya kullarını korur, riyanın şirk olması, evliyaullahnın vasıfları, evliyalığa götüren üç haslet, cennet ehli.
6-10. Bab: Allah'ın zikredildiği görüldüğünde, evliyaullaha Hz. Îsâ'nın sıfatları, Muâviyete'l-Leysî'nin kerametleri, dünya ve âhirette muafat ehli, meclis ahbablarının en hayırlısı.
11-15. Bab: Alla'ın zikrini başlatanlar, Allah'ın kullarının en hayırlıları, Muhammed b. Sîrîn'in kerameti, evliyaya Hz. Mûsâ'nın sıfatları, Allah dostunu ateşe atmaz.
16-20. Bab: Dünyadaki en faziletli amel, kıyamette evliyaullah, riyanın aslı gösterişi sevmektir, Abdî Esved'in fazileti, Feth Mûsulî'nin kerameti.
21-25. Bab: Abdalların vasıfları, Ebû Kilâme el-Cermî'nin kerameti, Allah'ın kudreti, İshak b. Ebû Nubâte'nin kerameti, Allah sevgisi her musibeti aşar.
26-30. Bab: Allah'ın Talha b. Bera'ya gülerek ver (demesi), Allah katında en değerli ahlâk, Abdullah Zülbicâdeyn'in fazileti, Mus‘ab b. Umeyr'in fazileti, evliyaullahın kerametleri.
31-35. Bab: Resûlüllah'ın vasıfları, İbrâhim b. Edhem'in kerametleri, Hasan-ı Basrî'nin vasıfları, İsrailoğulları’ndan bir velinin kerameti.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462; Fazıl Ahmed Paşa, nr. 00388-004 nüsha eksik metinli bir nüshadır.