Kitâbü’t-tevbe

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Mecdi Seyyid İbrâhim, Mısır: Mektebetü'l-Kur'an, 2011.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hadislerde Tövbe=Kitâbü't-tevbe, trc. Eyüp Sönmez, İstanbul: Ocak Yayıncılık, 2008.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Şeytanın adımlarına uymama, küçük günahlardan sakınmak, tevbe gibi konularda hadisler, sahabe kavli ve haberler nakledilmiştir. Tevbenin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiği, fazileti gibi konular âyet, hadis, peygamberler tarihinden kıssalar, dua ve şiirlerle aktarılmıştır.

Konu Başlıkları: 

Şeytan inkâra çağırır, günah unutulmaz, küçük günahlardan sakın, tevbe, Allah'ın cezasından kurtarır, pişmanlık tevbe midir?, hacılar tevbeyle arınırlar, şairlerden tevbe hakkında, devam eden günahlar kalbi öldürür, Allah'ın Hz. Dâvûd'a tavsiyesi, Ebû Hüreyre'nin Ferezdak'a tevbe konusundaki tavsiyesi, mümin ve münafıkın günahlarını görmesi, Âlemlerin rabbinin rahmetinin büyüklüğü, ölüm nasıl kolay olur, Hz. Âdem 'ın duası ve tevbesi, günahlar kalplere itaat ettirir, Hz. dâvûd 'ın âhiretteki durumu, Hz. Mûsâ rabbine yakarıyor, Kur’ân'dan âyetler, amelle tevbe, "Ben günahkârım", Allah'ın hakkı, İsrailoğulları’ndan tevbe, cahillerin tevbesi, Allah kulundan razı olursa, tevbe edenlerle oturun, Abdullah b. Mes‘ud'un meclisi, mağfiret ne zaman gelir vb.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, “İbn Ebü’d-Dünyâ”, DİA, 1999, XIX, 457-462.