Kitâbü’z-zühd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Murad Buhârî
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00084-004
Varak Numarası: 
559a-594a vr.
Hattat/Müstensih: 
el-Hâc Ahmed b. Osman b. Ömer es-Sâlihî
Yazma Kayıt Yeri: 
Dımeşk
Yazma İstinsah Tarih: 
1108H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Muhammed Celal Şeref, Dârü'l-Fikri'l-Câmii, 1984.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Mehmed Emin İhsanoğlu, İstanbul: İz Yayıncılık, 1993.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bu eserde, peygamberlerin, ashâb-ı kirâm ve tâbînin zühdüne dair rivâyetler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları: 

Hz. Yunus, Süleyman, Âdem, Lokman, Nuh peygamberlerin zühdüne dair haberler, Hz. Îsâ’nın öğütleri, Hz. Musa’ya dair haberler, Dâvûd’ın, Musa ’ın zühdüne dair haberler, Hz. Îsâ hikmetine dair haberler, İbrâhim, Yûsuf’un zühdüne dair haberler, Hz. Eyyûb’un imtihanıyla ilgili haberler, Süleyman b. Dâvûd ile ilgili haberler, Ebû Bekir, Ömer, Osman, emîrü’l-müminin Ali b. Ebi Talib, Ebü’d-Derda, Zübeyr b. Avvâm Talha b. Ubeydullah, Ebû Zerr, İmrân b. Husayn, Selmân-ı Farîsî, Ebû Hüreyre, İbn Mes‘ûd, Âişe, Ümmü’d-Derda ve Ali b. Hüseyin’in zühdüne dair ve tüm ashâb-ı kirâmın zühdü ili ilgili haberlerden oluşur. Bunlardan sonra da işi gücü bırakmanın keraheti, çalışmanın müstehap olması, iki elinin çalışması müstehaptır, yakin dışında insanlardan uzlet kerihtir, kibiri bırakıp çalışmanın gereği, yol üzerinde mescid yapmanın ve burada namaz kılmanın keraheti, müslümanların geçtiği yolu kirletmenin keraheti, yol üzerindeki kuyudan su içmenin keraheti, ölünün yıkanması ve abdest aldırılması, sabır gibi pek çok konuda rivayetler vardır.

Notlar: 

Ahmed b. Hanbel, en önemli eseri olan el-Müsned dışında kendisine nisbet edilen kitapların hiçbirini bizzat kaleme almamış, hatta kendi söz ve fetvalarının yazılmasına izin vermemiştir. Bundan dolayı eserleri, başta oğlu Abdullah olmak üzere diğer talebeleri tarafından ve ölümünden sonra kaleme alınmıştır. Detaylı bilgi için bk. M. Yaşar Kandemir "Ahmed b. Hanbel", DİA, 1989, II, 75-80.