Kitâbü'z-zühd ve'r-rekāik

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Carullah
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00834M
Varak Numarası: 
1b-135a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Arabî
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Habiburrahman A'zamî, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
İshak Doğan, Konya: Armağan Kitapları, 2006.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Kitap on bir cüz olarak tertip edilmiştir ve ahlâk konusunda hadis, sahâbe ve tâbiîn kavli içermektedir.

Konu Başlıkları: 

1. Cüz yedi babtır: Sadece azîz ve celîl olan Allah’a itaat, dünya menfaatleri için ilim öğrenme, günahların sonucundan korkutma, işlediği hata yüzünden kulun musibete uğraması, ibadetin fazileti, hüzün ve ağlama, salih amel ve gizli zikir, huşû ve korku
2. Cüz on dört babtır: Bütün güç ve gayret ile ibadet etme, ihlâs ve niyet, azîz ve celîl olan Allah’ı zikretmenin önemi, Allah korkusu, salihlerin kendi nefisleri için korkularından dolayı ‘hiç olmamayı’ istemeleri, cenazeyi takip esnasında tefekkür, gerçeğe vakıf olanın korkusu, tükenmek bilmeyen arzuyu yasaklama, ölümü anma, ölüme hazırlık, çeşitli ibadetlerden uzak yaşadıkları için ölüme dayanamayanlar, ibret alma ve tefekkür, temizlik, kişinin kendisini hakir görmesi, hata ve günahlardan kaçınmak, cehenneme girme, cehenneme girenlerin kalanı, Allah’tan utanmak, Allah’a itaat, Allah’ın salih kulunu koruması, insanın doğru yolda olmasıyla ailesinin durumunun düzelmesi, yeryüzünün bir kısmının diğer kısmına karşı övünmesi, gençliğin üstünlüğü, müminin diğer mümini Allah için sevmesidir.
3. Cüz dokuz babtır: Sadık olan ve sadık olmayan arkadaş, dili koruma, tevazu, namaz için yürüme ve mescitte oturma ve buna benzer eylemlerin fazileti, tevekkül, ölüm esnasında mümine verilen müjde, gösteriş ve kendini beğenmenin kınanması, Dâvûd’un tevbesi ve bazı peygamberler.
4. Cüz altı babtır: Dünyalıktan az ile yetinme, dünyanın Allah katında değersizliği, dünyanın kınanması, tevekkül ve tevazu, kanaat ve rıza, fakirlik, Hz. Peygamber’in ashabı, helâlinden rızık arama.
5. Cüz altı babtır: Sadaka, yetime iyilik yapma, cimrilik ve hırs, kardeş ve arkadaşlarını seçme, mescidlerde sesi yükseltme, hâkimin açıkça eleştirilmesi, sevgi ve nefrette aşırılık, sadece kişinin kendisinin bildiği hata, öfkeye hakim olmak, Hz. Peygamber’in ahlâkı, sövme ve lânetlemenin kötülüğü, mümin kardeşini bakışlarıyla rahatsız etmemek, az amel ve kalp selâmetiyle beraber niyet, insanları güldürmek için yalan söyleyen kimse, insanların arasını düzeltmek.
6. Cüz altı babtır: Dünyada bolluk ve refah içinde olmanın kınanması, İlmin kaldırılması, kınanan huylar, tevazu, Üveys ve Sanâbihî (r.a.), Âmir b. Abdü’l-Kays ve Sıle b. Eşyem (r.a.)
7. Cüz dört babtır: Ebû Reyhâne (r.a. ve diğerleri, Ömer b. Abdülaziz (r.a. hakkında haberler, Allah Teâlâ’nın rahmetinin anılması, azîz ve celîl olan Allah’ı anmanın fazileti.
8-11. Cüzler.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Raşit Küçük, "Abdullah b. Mübârek", DİA, 1988, I, 122-124.