Kûtü’l-kulûb fî muâmeleti'l-mahbûb ve vasfi tarîki'l-mürîd ilâ makāmi't-tevhîd

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Ayasofya
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02001
Varak Numarası: 
1b-342a vr.
Hattat/Müstensih: 
Abdurrahman b. Abdülazîz el-Yemenî
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0598H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Abdülmün’im el-Hıfni, Kahire: Dârü’r-Reşad, 1991.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Kutü'l-kulub fi muameleti'l-mahbub ve vasfu tariki’l-mürid ila makami’t-tevhid = Mahbub ile Muamelede Kalplerin Azığı ve Müridin Tevhid Makamına Giden Yolu, trc. Muharrem Tan, I-IV, İstanbul: İz Yayıncılık, 1999.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tasavvufî muhtevayla işlenen bu eserde ahlâk ve fıkha dair meseleler, zühd ve ibadetlerle ilgili konular bulunmaktadır ve aynı zamanda tasavvuf yolu hakkında da izahlar yapılmaktadır. Dualar, ibadetler, büyük günahlar, niyet ve ihlâs, yiyecekler ve açlığın fazileti, yemeğin edepler, fakirliğin fazileti, yolculuk ve hükümleri, imamet ve cemaat, Allah için sevgi ve dostluk, evliliğin hüküm ve edepleri, hamamla ilgili edepler, geçim ve kazanç yolları, helâl ve haram konuları işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Eser kırk sekiz fasıldan oluşmaktadır:
Muamele ile ilgili âyetler, gece ve gündüz evradının yer aldığı âyetler, müridin gece ve gündüz yapacağı ameller, sabah namazından sonra müstehap olan dua ve kıraatler, sabah namazından sonra okunacak dualar, müridin sabah namazından sonra yapacağı ameller, gündüz evradı, gece evradı, fecir vakti, zeval vakti ve hesaplanması, gündüz ve gece namazlarının faziletleri, vitir ve gece namazının fazileti, gece namazına kalkanın okuması müstehap olan dualar, gecenin taksimi ve teheccüd ehlinin evsafı, kulun tesbih-zikir ve namaz virdleri, tilavet ve tilavet ehlinin vasıfları, mufassal ve muvassal kelam, gafillerin kerih vasıfları, cehrî ve hafî kıraatler, faziletli gecelerin ve günlerin ihyası, Cuma namazı ve evradı, oruç ve oruç tutanların vasıfları.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Bilal Saklan, “Ebû Tâlib el-Mekki”, DİA, 1994, X, 239-240.