Minhâcü'l-müteallim

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02081
Varak Numarası: 
1b-28a vr.
Hattat/Müstensih: 
Ömer b. Hasan
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
1183H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Taha Yasin, Dımaşk: Dâru'n-Nahda, 2007.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
İslam’da Eğitim, trc. Halil İbrâhim Delen, İstanbul: Sır ve Hikmet Yayınları, 2014.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eğitim-öğretim âdâbının işlendiği ve üç babtan müteşekkil eserde ilim ve onun cihad vb. gibi diğer birtakım işlerle mukayesesi, ilmin fazileti, öğretmen ve görevleri, akabinde ise ilim talebesi ve görevleri gibi eğitim-öğretim konularına değinilmiş ve konuyla alâkalı çeşitli ahlâkî hasletler zikredilmiştir. Müellif eserinin girişinde, "muhakkak ki ben Allah’ın da yardımıyla ilim, hoca ve talebe ile ilişkili bazı meseleleri, onların (bu konuda) birçok sözleri içinden önemlilerini, hoca(ların) tedrisatından intikal eden hususları topladım. Ve Allah’tan dileğim bana ilim ve onunla amel etme teşebbüsü ve bu hususta ciddiyet versin" şeklinde açıklamalarda bulunarak eseri nasıl ve niçin kaleme aldığını beyan etmiştir. Eserde konulara dair çokça kaynak kullanılmış, Hz. Peygamber'in ve ashabın sözlerinin ağırlıklı olarak ilgili konuya dair yer aldığı rivâyetler çokça zikredilmiştir. Bu açıdan eser "dinî ahlâk" türü eserler içerisinde yer alabilecek içerik ve yaklaşıma sahip bir eserdir.

Konu Başlıkları: 

1. Bab: İlim hakkında: Fasl: İlmin fazileti.
2. Bab: Öğretmen ve görevleri.
3. Bab: Çocukların eğitim-öğretimi, öğrenci ve görevleri.

Notlar: 

-