Nahvü’l-kulûb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02040
Varak Numarası: 
68-72 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
01316H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. İbrâhim Besyûnî, Kahire, 1994.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif eserde nahiv konularının önce dilde kullanılışlarını açıklayıp daha sonra bunları (نحو القلب) ibaresiyle kalp açısından izah etmektedir. Yani nasıl dil açısından nahiv var ise kalb dili açısından da nahvü’l-kalp vardır. Bu kitapta nahiv meseleri icaz yoluyla nahvü’l-kalp olarak açıklanmıştır. Eserde altmış fasıldan oluşan nahiv konuları yer almaktadır.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Kuşeyrî”, DİA, 2002, XXVI, 473-475.