Ravza-i Ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Kasabâr Matbaası, 1889.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Esere giriş mahiyetinde ilk sayfalarda hiçbir açıklama yapılmaksızın bir bölüm başlığıyla başlanmıştır. Eğitim amaçlı yazılmış izlenimi uyandıran eser kolay bir dille ve gayet anlaşılır şekilde kaleme alınmıştır.

Konu Başlıkları: 

1-5. İbâdet, ilim, riâyet, kizb (yalan), nemmâmlık (söz taşıma).
6-10. İki yüzlülük, gıybet, ziyankârlık, enâniyyet, haset.
11-15.haylazlık, hilekârlık, arsızlık ve masharalık (maskaralık), bedzebânlık (ağzı bozukluk).
16-20. Sirkat (hırsızlık), ağzı gevşeklik, tahkîr, garaz, kin, sadâkat.
21-25. Vefâkarlık, iş, nezâfet, iffet, sebât.
26-30. Âkibet endişe(si), nezâket, sabır, edeb, kırâat (kitap okuma).
31-35. Nankörlük yahud küfrân-ı nimet, adâlet, ümîd, istimâl-i zamân, hatâ ve kusûr.
36-40. Hakk-ı vâlideyn, vicdân, ezber edilecek cümel-i hikemiyye, şâkirdin hocasına karşı vazifeleri, çocuğun ana-babasına karşı vezâifi.

Notlar: 

Eserin baş tarafından 20. başlığına (vefakarlık) kadar ki başlıkları “Rehnumâ-yı ahlâk (Dârü’l-hilâfe: Matbaa-i Âmire, 1317.) adlı eserin başlıklarıyla paralellik göstermektedir. Bunun yanında içerik olarak da ifade tarzlarında ve kelime dizilişlerinde yer yer benzerlikler vardır. Meselâ bk. Rehnümâ-yı Ahlâk s. 8; Ravza-i Ahlâk s. 14.