Ravzâtü'l-ukalâ ve nüzhetü'l-fuzalâ‘

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd-Muhammed Abdürrezzâk Hamza-Muhammed Hâmid el-Fıki, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1977.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Âyet, hadis, şiir ve kıssalarla ahlâkî öğütlerin yer alacağı vaaz ve nasihat türü bir eserdir.

Konu Başlıkları: 

Eser üç ana bölümdedir ve şu bablara ayrılır:
1-9. Bab: Aklın lüzumu ve akıllanın sıfatları, takvanın lüzumu, ilmin lüzumu, diline sahip çıkmak, sıdk hakkında, haya hakkında, tevazu hakkında, insanların sevgisini istemek, idare hakkında.
10-18. Bab: Selâm ve tebessüm, mizahın mübah olanı ve olmayanı, insanlardan uzaklaşmak istemek, kardeşliği istemek, düşmanlığın keraheti, hayırlılarla sohbet, insanlarla ittifak ve ihtilâf, dostları ziyaret etme, ahmak ve cahil,
19-27. Bab: Sû-i zandan uzaklaşma, buğz ve hasetten uzaklaşma, tamahtan uzaklaşma, kanaat, tevekkül, rıza, af, kerimin/cömert vasfı, özrü kabul etme.
28-37. Bab: Sır tutma, müslümanlara nasihat, edebin ve fesahat öğrenmenin lüzumu, hakkıyla kazananın fazla para edinmesi, iyilikleri yerine getirme, cömertlik, hediye kabul etmemekten uzak durmak, ziyafet ve yemek yedirme, yönetim ve ölüm.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mehmet Ali Sönmez, “İbn Hibbân”, DİA, XX, 1999, s. 64.