Rehnümâ-yı ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Dâru’l-Hilâfetü’l-İlmiyye: Matbaa-yı Âmire, 1317.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

İlkokullarda ders kitabı olarak okutulması Maarif Nezâreti tarafından uygun bulunmuştur. Esere insan ve diğer canlıların arasındaki farka dikkat çekilerek başlanmakta ve çocukluk döneminde insanın temyiz gücünün ortaya çıkmaya başladığı ifade edilmektedir. Bu vecihle çocuklara iyi ve güzelin, kötü ve çirkin şeylerin öğretilmesi esastır ki: "Ağaç yaş iken eğilir" (s. 1).

Konu Başlıkları: 

1-5. İbâdet, ilim, riâyet, kizb (yalan), nemmâmlık (söz taşıma).
6-10. İki yüzlülük, gıybet, ziyânkarlık, enâniyyet, haset.
11-15. Haylazlık, hilekârlık, arsızlık ve masharalık (maskaralık), bedzebânlık (ağzı bozukluk), sirkat (hırsızlık).
16-20. Ağzı gevşeklik, tahkîr, garaz, kin, nefsâniyet, sadakat, vefâkârlık.
21-25. Riâyetkârlık, kanaat, hüsn-i karâbet, inâd, nezâfet.
26-32. Sehâvet (cömertlik), buhl (cimrilik), muâvenet ve şefkat, hıfz-ı sıhhat, ülfet, edeb ve hürmet, iffet ve hamiyet.

Notlar: 

Eserin belli bir yazarı olmayıp Nezâret-i Celîle-i Maârif-i Umûmiye’ce (Milli Eğitim Bakanlığı) Dersaadet ve taşra kasabalarında ibtidâ mekteplerinin üçüncü sınıfında okutulması uygun bulunmuş ve Matbaa-yı Âmire tarafından basılıp ders kitabı olarak kaleme alınmış bir eserdir. Eserin ön iç kapak kısmındaki açıklamalardan hicri 1315(1896) yılından önce basılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bilgiler ışığında esere XIX. yüzyılda kaleme alınmış ahlâk eserleri kısmında yer vermeyi daha uygun bulduk.