Risâle fi's-sadaka ve's-sâdık

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
03542
Varak Numarası: 
1a-43a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. İbrâhim Kilani, Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Amme li’l-Kitâb, 1997.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif; vaktiyle Medine’de sadakat, kardeşlik, ülfet ve bunlara riâyet, vefa, nasihat, cömertlik gibi insanlar arasında yaygınlaşan konularda konuştuğu ve bunları ispat etmek istediğini söylemektedir. Bunu yaparken de fazilet ve hikmet ehlinin, din ve hayır ehlinin söylediklerinden derlediğini dünya ve âhiret için istifade edilmesine faydası olacak bir risâlede topladığını söylemektedir.

Konu Başlıkları: 

Ebu Süleyman Muhammed b. Tâhir Sicistânî, Sûfî, Şiblî gibi âlimlere soruları, İbn Kâ‘b, İbn Atâ, Burhân-ı Sûfî, Ebû İshak İbrâhim b. Hilal, Ebû Bekir Muhammed b. Abbas el-Hârizmi, İbn Zür‘a, Yahyâ b. Eksem gibi zattan söz ve şiirler, Aristoteles, Diyojen’den haberler vb. bulunmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mahmut Kaya, “Ebû Hayyân et-Tevhîdî”, DİA, 1994, X, 154-157.