Risâletü Keyfîyyeti's-sülûk ilâ Rabbi'l-âlemin

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
Kahire: ed-Dârü’l-Mısriyyeti’l-Lübnaniyye, 1993.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Risâlenin başında "veliyy-i kerîm safiyy-i hamîm" diye hitap ettiği kimsenin âlemlerin Rabbi’ne sülûkün keyfiyeti, huzuruna erişmenin keyfiyyeti ve O’nun makamından yarattıklarına rucû‘da müfârkat olmaması, Allah Teâlâ, O'nun sıfatları, fiilleri dışında varlık olmaması ve herşeyin O’ndan ve O’na ve O’nunla olması hakkındaki sorusuna cevap verdiğini söylemektedir.

Konu Başlıkları: 

1-4. Sülûkün keyfiyyeti, uzlet, îsar, halvet, halvetin âdâbı, huzura -beyne yedeyi’l-hakk-girme ve oturma âdâbı başlıklarıyla süluku anlatmaktadır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Abdülfettâh Abdullah Bereke, "Hakîm et-Tirmizî", DİA, 1997, XV, 196-199.