Risâletü’l-müsterşidîn

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01345-007
Varak Numarası: 
24b-31a vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Kahire: Dârü's-Selam, 1988.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Selefî Tasavvuf, Faruk Beşer, İstanbul: Risâle Yayınları, 1990.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Risâle tasavvufa giren sâlike tavsiyelerden oluşur. Bunun için Kitap ve Sünnete uymanın lüzumu, niyet, takva, nefis muhasebesi, uzuvların kontrol altına alınması, kötü zan-haset-kibir gibi illetler karşısında ve her durumda Allah'tan yardım istenmesi, kalbi bozan şeylerden korunmak, sıdk, sabır, kanaat, zühd, rıza, yakin, havf, muhabbet gibi konular âyet ve hadislerle tasavvufî-ahlâkî muhtevada işlenmiştir.

Konu Başlıkları: 

Sünnete uymanın gerekliliği, niyet, takva, nefis muhasebesi, kalbi bozan şeyler, sıdk, sabır, kanaat, zühd, üns, rıza .

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Zafer Erginli, "Muhasîbî", DİA, 2006, XXXI, 13-16.