Sad Meydan

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Farsça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01383-001
Varak Numarası: 
1-51 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Talik
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Revân Ferhâdî, Tahran, 1361.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Hundred Fields Between Man and God (Sad Meydan), trc. Münir Ahmed, Lahor, 1983.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Bu eserde tasavvuftaki yüz makam üç dereceye ayrılmış ve bunlara işaret eden âyet ve hadislere temas edilmiştir. Müellifin tasavvuf mertebeleriyle ilgili ilk çalışmasıdır ve aynı zamanda Farsça ilk tasavvufî didaktik eser(i)dir.

Konu Başlıkları: 

Bu makamlar; Yakaza, tevbe, muhasebe, inâbe, tefekkür, tezekkür, i‘tisâm, firar, riyazet, sema, hüzün, havf, işfak, huşu, ihbât, zühd, vera, tebettül, reca, rağbet, riayet, murakabe, hürmet, ihlâs, tehzîb, istikamet, tevekkül, tefvîz, sika, teslim, sabır, rıza, şükür, haya, sıdk, îsar, ahlâk, tevazu, fütüvvet, inbisat, kasd, azim, irade, edeb, yakin, üns, zikr, fakr, gına, murad, ihsan, ilim, hikmet, basiret, firaset, tazim, ilham, sekine, itmi’nân, himmet, muhabbet, gayret, şevk, kalak, ataş, vecd, dehşet, heyeman, berk, zevk, lahz, vakit, safâ, sürûr, sır, nefes, gurbet, gark, gaybet, temkin, mükâşefe, mücâhede, muayene, hayat, kabz, bast, sekr, sahv, ittisal, infisal, marifet, fena, beka, tahkik, telbis, vücûd, tecrid, tefrid, cem‘ ve tevhîd.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Abdürrezzak Tek, Tasavvufî Mertebeler -Hace Abdullah el-Ensari el-Herevî Örneği-, Bursa: Emin Yayınları, 2009.