Şerhu silsileti'z-zeheb

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Bağdatlı Vehbî
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02030
Varak Numarası: 
86-122 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Şerh
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Tuhfetü'l-ahbâb fi's-sülûk ilâ tarîki'l-ashâb adıyla da anılan eser Nakşîbendî şeyhi Molla Murâd Buhârî’nin (Muhammed Murad b. Ali b. Dâvud b. kemâleddin el-Buhârî) Silsiletü’z-zeheb, Silsilenâme, Risâle fî Silsile, Risâle fî usûl-i tarîkatı’n-Nakşibendiyye ve silsiletuhâ, Şurûtü’t-tarîkati’n-Nakşibendiyye ve silsiletü ashabihâ, Risâle fî tahkīkī’s-silsileti’z-zehebiyyeti’n-Nakşibendiyye adlarıyla anılan Arapça eserinin şerhidir. Eser Nakşibendî tarîkatı ve silsilesini ve tarîkat âdâbını ihtiva etmektedir.

Konu Başlıkları: 

-

Notlar: 

-