Şihâbü’l-ahbâr

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Aşir Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
00071
Varak Numarası: 
46 vr.
Hattat/Müstensih: 
Ahmed el-Bağdâdî
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
1094H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
[y.y.], Bağdad: [y.y.], 1327.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Şihâb’ül-ahbâr Tercümesi, trc. Ali Yardım, İstanbul: Damla Yayınevi, 1999.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Müellif eserin başında şunları söylemektedir: "Ben, bu kitabımda, Hz. Peygamber’in, tavsiye, âdâb, mev‘iza ve darb-ı mesel türünden hikmetli bir miktar hadisini topladım. Bu hadisler, lafızları itibariyle sade, mânaları yönünden kolay, ilâhî teyid ile fasihlerin fesahatinden farklı, peygamberi üslûpla da edîplerin belagatinden ayrılan sözlerdir. Bu hadisleri, taşımaya elverişli ve ezberlemesi kolay olsun diye senedleri hazfedilmiş olarak ve lafızların birbirine yakınlıklarını göz önünde bulundurularak bölümlere (bablara) ayırdım ve peşi peşine sıraladım. Sonra, iki yüz cümlelik bir grup hadis daha ilâve ettim. Böylece, bin iki yüz cümleye ulaştı. Kitabı, Peygamber aleyhisselâm'dan rivâyet edilmiş bir kısım dualarla bitirdim…"

Konu Başlıkları: 

Kitap, "mübtedâ-haber" türü isim cümleli hadisler, "men" ile başlayan hadisler, "mazi ve muzari sigası" ile başlayan hadisler, "emir sigası" ile başlayan hadisler, "ma-i nâfiye" ile başlayan hadisler, "lâ" ve "len" ile başlayan hadisler, "inne" ve "innemâ" ile başlayan hadisler, "leyse" ile başlayan hadisler, "hayru, efdalü, ehabbü ve ni‘me" ile başlayan hadisler, "bi’se, şerru" ile başlayan hadisler, "meselü" ile başlayan hadisler, "izâ" ile başlayan hadisler, "kefâ" ile başlayan hadisler, "rubbe" ile başlayan hadisler, "lev-lâ, lev" ile başlayan hadisler, kudsi hadisler ve me’sur dualar olarak başlıklandırılmıştır.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Ali Yardım, “Kudâî”, DİA, 2002, XXVI, 309-310.