Sülûkü'l-malîk fî tedbîri'l-memâlik

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Şehid Ali Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01525
Varak Numarası: 
44 vr.
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
0886H
Yazı Türü: 
Arabî
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
thk. ve trc. Hamid Abdullah Rebi', Kahire: Matabiü'ş-Şa’b, 1983.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Sülûkü'l-malîk fî tedbîri'l-Memâlik, Mustafa Zihni Paşa, İstanbul: Alem Matbaası, 1315.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Siyaset ve ahlâk literatürüne dahil edilen bu eserde ahlâk teori ve pratiği işlenmektedir.

Konu Başlıkları: 

1. Kısım on bir babtan oluşmaktadır: Ahlâkın hüküm ve kısımları, hulkun tarifi, ümmehât-ı ahlâk, kuvve-i fikriyye, gazabiyye, şehevîyyenin tarifi, bu üç kuvve ile ümmehat-ı ahlâk arasındaki münasebet, bu üç kuvvenin tasnifi, mehâsin-i ahlâkın keyfiyeti, seciye ile hulkun farkı, dimağ ile ahlâkın birbiriyle münasebeti, saâdet-türleri-hukemanın fikirleri, ahlâk-ı tabiîyye ve ahlâk-ı iktisabiyye.
2. Kısım: Akıl ile ilim ve amelin birbiriyle münasebeti, ilm-i a’lâ’nın taksim ve tarifleri, ilm-i evsat’ın taksim ve tarifleri, ilm-i edna denilen ilim, ilmin birinci kısmı, ikinci kısmı –servet-, şubeleri; teehhül, evlad, tedbîr, üçüncü kısmı yukardakilere (ma fevk) karşı vazifeler, şubeleri; akrana karşı vazifeler, aşağıdakilere (ma dûn) karşı vazifeler, lahika-i vazaif.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. İbrâhim Hatiboğlu, "İbn Ebü’d-Dünyâ", DİA, 1999, XIX, 457-462.