Tahsîlü’s-saâde

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
Neylü's-saâdât
Dil: 
Arapça
Sınıflama: 
Felsefî Ahlâk
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Telif
Eserin Baskısı: 
haz. Ca‘fer Âl-i Yâsîn, Beyrut: [y.y.], 1983.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
Mutluluğun Kazanılması, trc. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

İctimâî, siyasî ve ahlâkî meseleler felsefî bir içerikle işlenmiştir. Mutluluk mutlak iyidir ve insanın amacı hem bu evrende hem öteki âlemde mutluluğu elde etmektir. Bu da erdemler aracılığıyla elde edilebilir. Bu erdemler nazarî erdemler, düşünsel erdemler, ahlâkî erdemler ve pratik sanatlardır. Onları gerçekleştirmenin yolu da eğitim ve öğretimdir.

Konu Başlıkları: 

Mutluluğu kazanmak, hakikate ulaşmada metotların çokluğu, metotların bir sanat olduğu, öğretim ve mantık ilkeleri, matematik ilimler ve bunlara bağlı diğer ilimlerin öğrenilmesi, cisimler ve cisimlerde olan nesnelerin incelenmesi, insanî olgunluğun kazanılması, ilahiyat ilmi, insan ilimleri, nazarî ilimlerin nitelikleri, tabiî ve iradî varlıklar, düşünürlerin durum ve nitelikleri, gaye ve vasıtaların keşfi, düşünme gücünün sınıfları, düşünme erdemi, ahlâkî erdemlerin ölçüsü, sanat ve erdemlilik ilişkisi, gerçek ve göreli erdem, düşünme erdemi ile nazarî erdemin birliği, ahlâkî erdemle düşünme erdeminin karşılıklı durumları, tabiî erdem iradî erdemle aynı mıdır?, öğretim ve eğitim, imamlar ve hakanların eğitme ve öğretme yöntemleri (harp sanatı, hatiplik sanatı vb.), halk ve seçkinlere özgü bilgiler, başkanın ilmi ve bu ilmin yardımcıları, ilimlerin Araplar’a intikali ve gerçek hikmet, gerçek filozof (hakîm), öğrenme ve öğretme, din ve felsefe münasebeti, kanun koyucu imam ve filozof, boş ve yalancı filozof konularını içerir.

Notlar: 

Detaylı bilgi için bk. Mahmut Kaya, “Fârâbî”, DİA,1995, XXII, 145-162; Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.