Tercemetü'l-işrâk fî mekârimi'l-ahlâk

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Genel
Kütüphane: 
-
Koleksiyon: 
-
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
-
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
-
Eserin Türü: 
Tercüme
Eserin Baskısı: 
İstanbul: Âlem Matbaası - Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1896.
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser Ahmed b. Hüseyin el-Bedrân, el-Beyrutî’nin (ö. 1303/1885) el-İşrâk fî mekârimi'l-ahlâk adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Eserin başında ifâde-i merâm/önsözden önce "takrîzât" başlığı altında sırayla: Tikveşli Yûsuf Ziyaeddin b. Hüseyin (Tikveşli Yûsuf Efendi); Seyyid Muhammed Âtıf Efendi, Muhammed Âsım b. Mesûd Ali'nin (Muhammed Âsım Efendi)nin takrîzleri yer almaktadır. Eserinin ifâde-i merâmında/önsözünde müellif bu tercümeyi el-İşrâk fî mekârimi'l-ahlâk adlı eseri "ta‘mîm/yaygınlaştırma" maksadıyla kaleme aldığını belirtir.

Konu Başlıkları: 

Takridât/takrizler.
"İfade-i merâm"/önsöz.
[Kırk Hadis]:
1. Hadis: "İyilik güzel ahlâktır…" (Müslim). 2. Hadis: "Bana kıyamet günü meclislerinde en yakınınız… ahlâken en güzel olanınız… dır" (Tirmizî). 3. Hadis: … 4. Hadis: "Şedid/güçlü güreşte yenen değil, kızgınlığı anında nefsine hakim olandır." (Buhârî, Müslim). 5. Hadis: Hilm ile alâkalı uzun bir hadis yer almaktadır. 6. Hadis: "Mümin bir delikten iki kere ısırılmaz…" (Buhârî, Müslim, İbn Mace, Ebû Dâvûd). 7. Hadis: Hz. Âişe’nin arkadaşlarıyla oynarken Peygamber’in yanlarına geldiğini vb. anlatan hadisi şerifi içerir. (Buhârî, Müslim) 8. Hadis: "İnsanların en şerlisi insanları terkedendir" (Tirmizî). 9. Hadis: "İki yüzlünün Allah katında (hiç) yüzü olmaz." (Buhârî, Müslim). 10. Hadis: "Müslüman elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir…" (Buhârî, Ebû Dâvûd, Nesai, İbn Mace). 11. Hadis: … 12. Hadis: "Müslümanları sevgilerinde, merhametlerinde… bir vucud gibi görürsün…" (Buhârî, Müslim). 13. Hadis: "Şüphesi Allah sizlere annelerinize karşı gelmeyi haram kılmıştır…" (Buhârî). 14. Hadis: "Şüphesiz en büyük günahlardan biri kişinin anne-babasına lânet etmesidir…" (Buhârî, Müslim). 15. Hadis: Anne-babaya yardımın cihad olduğunu bildiren bir hadis (Buhârî). 16. Hadis: … (Buhârî, Müslim, Tirmizî). 17. Hadis: "Cibril bana komşu hakkında öyle tavsiyede bulundu ki ben nerdeyse komşunun mirasçı olacağını zannettim" (Buhârî). 18. Hadis: Kapısı daha yakın olan komşuya hediyede öncelik 19. Hadis: "… Merhamet etmeyene merhamet edilmez" (Buhârî). 20. Hadis: Susuz bir köpeğe su veren adamın durumun anlatan hadis (Buhârî). 21. Hadis: Kediye işkence eden kadının durumunun anlatıldığı hadis (Müslim). 22. Hadis: "Zulüm kıyamet karanlıkları(ndandır)" (Buhârî, Müslim, Tirmizî). 23. Hadis: Münafığın alâmetlerinin anlatıldığı hadis (Buhârî, Müslim, Tirmizî). 24. Hadis: İnsanların arasını düzeltmek için söylenen yalanın iyi olduğuna dair hadis (Buhârî, Müslim). 25. Hadis: "Sizden biriniz kardeşiyle kavga ettiğinde yüzden kaçınsın." (Müslim). 26. Hadis:… (Müslim). 27. Hadis: "Zarar vermek ve zararla karşılık vermek yoktur" (İbn Mace, Dârekutnî). 28. Hadis: "Kim kardeşine bir demirle (demirden bir silahla) işaret ederse o kimse kardeşine dua edinceye kadar melekler ona lânet eder…" (Müslim). 29. Hadis: "Zandan kaçınınız, şüphesiz zansözün en yalanıdır…" (Buhârî). 30. Hadis: … (Buhârî). 31. Hadis: İzzetle ilgili bir hadis işlenmektedir. (Müslim) 32.Hadis: … (Müslim). 33. Hadis: "Kardeşini güleryüzle karşılaman dahi olsa iyilikten herhangi bir şeyi hakir görmeyin." 34. Hadis: Hediye kabul etmekle alâkalı bir hadis işlenmiştir (Buhârî). 35. Hadis: ... (Tirmizî). 36. Hadis: Peygamber’in kendisinden bir şey istendiğinde o esnada kendisinde olmasa da onu borç olarak alıp isteyene verdiğini anlatan hadis. (Tirmizî). 37. Hadis-38. Hadis: Kadınlar haklarında rifk ile muamele edilmesi gerektiğini bildiren bir hadis. 37. Hadis: Buhârî, Müslim - 38. Hadis: Tirmizî). 39. Hadis: “Sadaka her müslümanın üzerine vaciptir...” (Buhârî, Müslim, Nesâî). 40. Hadis: Hz. Peygamber’in itina, özen ve ilgisini anlatan bir hadis işlenmiştir. (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî).

Notlar: 

-