Tercümetü'l-usûli'l-aşere

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Müellif: 
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Hacı Mahmu dEfendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
02946
Varak Numarası: 
-
Hattat/Müstensih: 
-
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
-
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Tercüme
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eser Necmeddîn-i Kübrâ, Ahmed b. Ömer el-Hîvekî es-Sûfî, Ebü'l-Cennân, (ö. 618/1221) el-Usûlü'l-aşere adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Bu eser tarîkat âdâbı ve erkânını muhtasar şekilde on "ilke/usûl" üzerinde anlatan bir eserdir. Eserin ahlâk alanıyla alakası ise bu "yol"larda yapılması gerekli hususların çoğunun ahlâk alanının konularına dahil olan unsurlar olmasıdır. Bir diğer husus ise eserin "âdâb" kavramı çerçevesinde tarîkat âdâbı ve erkânı'nı işleyen bir eser olmasıdır.

Konu Başlıkları: 

[Giriş].
[Tarîkler]:
1. Tarîk: Muamelat erbabının yolu: Tarîkü’l-ahyâr.
2. Tarîk: Ahlâkı değiştirme hususunda mücahede ve riyazet ashabının yolu/mücahede ve riyazet ashabının ahlâkî değiştirme hakkındaki yolu, tarîkü’l-ebrâr.
3. Tarîk: "Tarîk-i şuttar" [denilen] "es-seyru ilallah" yolu.
[Usuller]:
1-5. Usul: Tevbe: Allah’a dönmektir, zühd: dünyadan ve onun malından, şehvetlerinden, azlık ve çoğluğundan yüz çevirme, tevekkül: sebeplerden yüzçevirme, kanaat: şehevî ve hayvanî lezzetlerden yüz çevirme, uzlet: halk arasına karışmama.
6-10. Usul: Devamlı zikir: Allah’tan başka tüm herşeyi anmaktan yüz çevirme, tüm varlığınla Allah'a teveccüh/yönelmek: kendisini hak’tan başka şeye çağıran tüm davetler/dâiye//havatırdan yüz çevirme, sabır: nefsin tüm hazlarından mücahede yoluyla yüz çevirme, murakabe: kulun kuvvet ve kudretini bırakmasıdır/ondan yüz çevirmesi, rıza: Kulun nefsinin rızasını bırakmasıdır/kulun nefsinin rızasını Allah’ın rızasına dahil etmekten yüz çevirmesi.

Notlar: 

-