Vuslatü's-sâlikîn

Eserin Anılan Diğer İsimleri: 
-
Dil: 
Türkçe
Sınıflama: 
Dinî-Tasavvufî Ahlâk
Kütüphane: 
Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon: 
Esad Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: 
01722
Varak Numarası: 
130a-141b, 145b-154b vr.
Hattat/Müstensih: 
Dirkenli İbrâhim Efendi
Yazma Kayıt Yeri: 
-
Yazma İstinsah Tarih: 
1216H
Yazı Türü: 
Nesih
Eserin Türü: 
Tercüme-Derleme
Eserin Baskısı: 
-
Eserin Türkçe Çevirisi: 
-
Telif Tarihi: 
-
Tanıtım: 

Eserine "Allah bütün canlıları yarattıktan sonra akıl sahiplerinin diğerlerinden farklı ve üstün kılmıştır. Akıl dediğimiz insanın bedeninde mücerred bir cevherdir ki mâlûmat-ı külliye ve meârif-i cüz’iyyenin husulü onunla olur. ... " şeklinde açıklamalarla başlayan müellif eserin telif nedenini şöyle açıklar: "Bu (eserle) amel eden sadıklar vustlatlarına sebeb ola. buna nazar eden mümin kardeşlere ma'zur olsun ki insan hata yapmaktan korunmuş değil. Hatasına vakıf olduklarında atf-ı nazar edip onu düzeltebilsinler". Eser müellifin de girişte belirttiği üzere Şeyh Tâceddin’in Âdâbü’l-mürîdîn adlı eserinden ve Şeyh Seyyid Muhammed Murâd hazretlerinin bazı risâleleri ve sohbetlerinde Türkçe tercüme edilerek derlenmiştir. Eser toplam dört fasıl ve bunlar içerisinde yer alan çok sayıda şartlardan müteşekkildir.

Konu Başlıkları: 

[Fasıllar]
1. Fasl: Sadık talibe gerekli olan birincil edep (kuralları): Âdâbullah ve âdâb-ı Resûlullah.
2. Fasl: Allah'a ibadet ve Resûlullah'a ittiba‘ âdâbı .
3. Fasl: Müridin uyması gereken şartlar:
1-6. Şart: Müridin şeyhine havatırı izhar etmesi, doğruluk ve vecd, şeyhin bütün fiilerinde onu örnek alma, şeyhin telkîniyle amel etme (zikir, murakabe, teveccüh vb. ile amel etme), şeyhin emrettiği şeyi yerine getirme.
7-11. Şart: Nefsi zelil görme, şeyhin emrettiği herhangi birşeye ihanet etmeme, müridin arzusunun sadece (Allah'ın zatı olması) zat-ı ehâdiyye, müridin şeyhine uyduğu gibi onun halifelerine de uyup onlara saygı gösterme, bir müridin hâcetini bir başkasına açmayıp şeyhine halini arzetmesi.
4. Fasl: Müridin şeyhine karşı âdâbı/uyması gereken kuralları:
1-5. Şart: Müridin daima şeyhinin itikadı üzerine olması, müridin şeyhinin tasarrufuna razı olması, müridin bütün işlerinde kendi nefsinin tercihleri üzerinde değil de şeyhinin tercihleri üzerinde durması, müridin şeyhinin kerih gördüğü işlernden kaçınması, müridin vakı olduğu keşf ve manaların tabiri kendine zahir olduğunda kendi tabirine itimad eylemeyip şeyhinin tabir ilmine baş vurması.
6-10. Şart: Müridin şeyhinin huzurunda sesini yükseltmemesi, müridin şeyhle konuşma ve sohbet edilecek vakti bilmesi ve buna riayet etmesi, müridin şeyhinin sırlarını saklaması, müridin şeyhinden (keşf, rüya, havatır, ahval, gönüle gelen şeyler, keramet vb. bazı şeyleri saklamaması, müridin halktan bir kimseye şeyhinin sözünden bahsederken onun anlayacağı kadarını veya anlayacağı şekilde söylemesi.
11-15. Şart: Müridin şeyhin huzuruna gelirken size marifetullahı taleb için geldim deyip ondan sonra halini arzetmesi, müridin şeyhine gitmeyi murad ettiğinde bir kimsenin bizden şeyhine selâm söylediğinde müride layık olan bu gibi emanetleri kabul etmemesi, müridin herhangi bir şeye değil de şeyhinin buyurduğu şeylere teveccüh eylemesi, müridin şeyhin huzurunda abdest almaması, onun önünde tükürüp sümkürmemesi, müridin şeyhinin emrettiği şeye ulaşmak için tam teveccüh göstermesi.

Notlar: 

-