Kaynaklar

Yararlanılan Kitap ve Makaleler

 • Arıcı, Mustakim, “Ahlâk ve Siyaset Üzerine Düşünceler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25, (2011), 167-188.
 • Ayni, Mehmed Ali, Türk Ahlâkçıları, İstanbul: Maarif Basımevi, 1939.
 • Balaban, Mustafa Rahmi, Tarih Boyunca Ahlâk, İstanbul: Gayret Kitabevi, 1949.
 • Bayraktar, M. Faruk, İbn Cemaa'dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1997.
 • Bursalı, Mehmet Tahir, “Ahlâk Kitaplarımız”, sadeleştiren: Saadettin Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22. (2009), 161-176.
 • el-Cevziyye, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed İbnKayyim, Nefis Tezkiyesi, tercüme Osman Arpaçukuru, Mehmet Ali Kara, Alim Yücer, İstanbul: Karınca , 2003
 • -------Sabredenler ve şükredenler, trc. ZeynelabidinTatlılıoğlu, -- 2. bs. -- İstanbul: İnsan Yayınları, 1994.
 • Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlâk, -- 4. bs. -- İstanbul: Dem Yayıncılık, 2012.
 • -------Ahlâkımız, -- İstanbul: Marifet Yayınları, 1981.
 • -------Ana Hatlarıyla İslam Ahlâkı, -- İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985.
 • Eşrefzâde, Abdullah er-Rumi, Müzekki'n-nüfus, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1263.
 • -------Müzekki'n-nüfus,hz. Abdullah Uçman,İstanbul : İnsan Yayınları, 1996.
 • ------Fütüvvetname, haz. Orhan Bilgin, İstanbul: Yıldızlar Matbaası, 1992.
 • Fahri, Macit, İslam Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.
 • -------İslam Düşüncesinde Ahlâk Felsefesi, çev. Nadim Macit, A. Celil Candan, [y.y.,t.y.].
 • Fındıkoğlu, Ahlâk Tarihi, İstanbul: Gençlik Kitabevi Neşriyatı, 1944.
 • Gazzâlî, Ebû Hamid Huccetü’l-islam Muhammed b. Muhammed, İhya-ı ulumi’d-din.; tercüme Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları, 1981.
 • -------Eyyuhe’l-veled=Ey Oğul,trc. Hasan Küçük, İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.
 • -------Mükaşefetü’l-kulub, çev. Yaman Arıkan, -- 2. bs. -- İstanbul: Yunus Emre Yayınları, 1972.
 • -------Kimya-yı Saadet, ter. A. Faruk Meyan . -- 4. bs. -- İstanbul: Bedir Yayınevi, 1972/1392,
 • -------Tercüme-i Kimya-yı Saadet,İstanbul: Takvimhane-i Amire, 1260.
 • Humeydi, Abdülazîz b. Abdullah, et-Tarihü’l-İslâmî: mevakıf ve iber : el-mevakıfü’l-ahlâkıyye, İskenderiye: Dârü’d-Da’ve ; Cidde : Dârü’l-Endelüs el-Hadra, 1998/1418.
 • İbn Cemaa, Ebu Abdullah Bedreddîn Muhammed b. İbrahîm b. Sadullah KinaniHamevi, İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci Eğitim Öğretim Adabı, çev. Muhammed Şevki Aydın, İstanbul: Marifet Yayınları, 1998.
 • İbşihi, Ebü'l-Feth Bahaeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansur, Terceme-i el-Müstetraf fî külli fennin mustazraf, trcm. Ekmekçizade Ahmed Efendi; gözden geçiren Esad Efendi, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1261.
 • el-İci, Ebü'l-Fadl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed, el-Ahlâku'l-Adudiyye, thk. Müstakim Arıcı, Kutadgubilig, 15, (2009), 135-172.
 • Karabulut, Ali Rıza,Mu’cemü’l-mahtutat el-mevcude fî mektebat İstanbul ve Anadolu = İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi,[y.y., t.y.].
 • Kaya, M. Cüneyt, "Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî: Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, XVII/33, (2012), 1-45.
 • Musannifek, Alaeddin Ali b. Muhammed b. Mes'ud el-Bistami, Tercüme-i tuhfe-i mahmud-ı muhteşem,trc. Şabanzade Mehmed, İstanbul: Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.
 • Özgen, Mehmet Kasım, “Bursalı Mehmet Tahir'in Eski Ahlâk Kitaplarımız Adlı Eseri”, Bilimname, XVIII/1, (2010), 251-264.
 • Tûsî, Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Hasen, Seçkinlerin Ahlâkı: Evsafü’l-eşraf, çev. Anar Gafarov, İstanbul : İz Yayıncılık, 2009.
 • -------Ahlâk-ı Nasıri, editör Tahir Özakkaş; çev. Anar Gafarov, ZaurŞükürov, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007.
 • Unsur Keykavus b. İskender b. Kabus Keykavus b. İskender, Kâbusname, çev. Mercimek Ahmed [İlyasoğlu]; göz.geç. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.
 • Yeniterzi, Emine, "Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler", Türkiye Araştırmaları Dergisi, V/10 ( 2007), 433-468.
 • Zernucî, Burhaneddin, Açıklamalı Ta'lim'ül Müteallim Tercümesi, trc. Talha Hakan Alp, İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012.

Kataloglar ve Ansiklopediler

 • Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu, İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ( 1993. 1. c.;1995. 2. c.; 2001, 3. c.; 2003. 4. c.)
 • Bayburtlugil, Nureddin, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, --1970. ( Tez Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü )
 • Bayraktar, Nail, Atatürk Kitaplığı Kataloğu, Ankara : Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1973.
 • Belediye Kütüphanesi Yazma Eserler Eser Adı Kataloğu: Belediye ve Muallim Cevdet Bölümleri, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi, 1990.
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Bölümü Yazma Eserler Kataloğu. -- [y.y.,t.y.]
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi Bölümü Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1994.
 • Dağlı, Yücel, ...[ve öte.], Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.
 • DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ( 1988-2013).
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi El Yazması Eserler Kataloğu;Abdullah Ceyhan, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, (1. c. 1988.); (2. c. 1994.)
 • ed-Dugeym, Mahmud es-Seyyid ve Mahmud Seyitoğlu, Fihrüsü’l-mahtutati’l-Arabiyyeve’t-Türkiyyeve’l- Farisiyyefi’l-Mektebeti’s-Süleymaniyye, takdim Emir Eş.;İstanbul : MüdiriyyeMektebetü’s-Süleymaniyyeli’l-Mahtutat, 2010/1431.
 • Erzurum İl Halk Kütüphanesi Arapça El Yazma Eserler Kataloğu, Recep Uslu, Erzurum: 1981. ( Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi )
 • Hacı Selim Ağa kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu : Hacı Selim Ağa, Hüdeaif Efendi, Kemankeş, Nurbanu ve Yakup Ağa Bölümleri-- [y.y. : y.y.], 1990.
 • İbnü'l-Emin Koleksiyonu Konularına Göre Tasnifli Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1987.
 • İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu Mustafa Özdamar, İstanbul: Kırkkandil Yayınları, 1997.
 • İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, [y.y. : y.y.], 1994.
 • İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, İstanbul : T.D.V. İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 1987.
 • İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, [y.y.,t.y.] (İstanbul : İslam Ansiklopedisi, 1987
 • Karabulut, Ali Rıza, Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça Arapça Yazmalar Kataloğu, Kayseri: Mektebe Yayınları, 1995.
 • Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Kitap Kataloğu, Konya: Arı Basımevi, 1986.
 • Levend, Agâh Sırrı, "Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız", TDAY Belleten, Ankara: 1964, s. 89-115.
 • Şeşen, Ramazan, ...[ve öte.], Kıbrıs İslâm Yazmaları Kataloğu/Fihrisü'l-mahtutati'l-İslâmiyye fî Kıbrıs, İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR) , 1995.

Araştırma İçin Başvurulan Kütüphaneler

İstanbul;

 • Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Fatih
 • Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Üsküdar
 • İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi, Üsküdar
 • İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Fatih
 • Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih
 • Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih
 • Selimiye Kütüphanesi, Üsküdar
 • Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Üsküdar
 • Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih
 • Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih
 • Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih
 • Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih
 • Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

Adana;

 • Adana İl Halk Kütüphanesi

Afyon;

 • Afyon Gedik Kütüphanesi

Amasya;

 • Amasya İl Halk Kütüphanesi

Ankara;

 • Ankara Milli Kütüphane

Manisa;

 • Manisa Murâdiye Kütüphanesi
 • Manisa İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır;

 • Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Kastamonu;

 • Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Kayseri;

 • Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi (Raşit Efendi)

Çorum;

 • Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Başvurulan İnternet Siteleri