DETAYLI BİLGİLER


I.              Dil, Eser ve Müellif Sayısına Göre Dönemler

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Arapça (topl.)

Farsça (topl.)

Türkçe (topl.)

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

3

-

-

3

2

2/8. Yüzyıl

9

-

-

9

3

3/9. Yüzyıl

47

-

-

47

12

4/10. Yüzyıl

23

-

-

23

13

5/11. Yüzyıl

39

11

-

50

18

6/12. Yüzyıl

26

10

1

37

24

7/13. Yüzyıl

28

14

2

44

34

8/14. Yüzyıl

39

10

3

52

36

9/15. Yüzyıl

35

8

26

69

59

10/16. Yüzyıl

51

8

74

133

87

11/17. Yüzyıl

32

1

44

77

63

12/18. Yüzyıl

42

3

51

96

65

13/19. Yüzyıl

21

1

53

75

70

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

-

-

31

31

17

Genel Toplam

395

66

285

746

502

* Eser-dil-müellif (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

II.            Sınıflarına Göre Dönemler

Yüzyıllar(Hicrî/Miladî)*

Dinî-Genel

Dinî-Tasavvufî Ahlâk

Dinî-Kelâmî Ahlâk

Felsefî Ahlâk

Felsefî-Memzûc

Genel Topl.

1/7. Yüzyıl

2

1

-

-

-

3

2/8. Yüzyıl

9

-

-

-

-

9

3/9. Yüzyıl

8

35

-

4

-

47

4/10. Yüzyıl

11

4

-

8

-

23

5/11. Yüzyıl

19

20

-

9

2

50

6/12. Yüzyıl

16

17

-

-

4

37

7/13. Yüzyıl

5

30

-

4

5

44

8/14. Yüzyıl

11

28

1

4

7

51

9/15. Yüzyıl

19

36

3

5

6

69

10/16. Yüzyıl

28

87

2

5

11

133

11/17. Yüzyıl

18

45

9

3

3

78

12/18. Yüzyıl

22

53

15

1

5

96

13/19 Yüzyıl

23

25

15

8

4

75

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

12

4

-

7

8

31

Genel Toplam

203

385

45

58

55

746

* Eser-sınıf (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

III.         Yazma, Baskı ve Çeviri Bölümlerindeki Eserlerin Sayısı

Eserler:

Toplam:

Yazmalar

583

Baskıları Tespit Edilen Yazmalar (Türkiye)

214

Yazmaları Tespit Edilemeyen Baskılar (Türkiye)

155

Tüm Baskılar (Türkiye)

369

Çeviriler (Türkiye)

151

(Modern Neşir) Çevirisi Yapılmamış Baskılar

229

IV.          Eser Türleri (Telif, Şerh, Tercüme Vb.)

Eser Türler

Toplam:

Derleme

2

Haşiye

4

İntihab

1

Muhtasar

7

Nazîre

23

Şerh (genel)

99

Talika

1

Telif (genel)

501

Telif/Zeyl

1

Telif/Manzume

2

Tercüme (genel)

75

Tercüme/Derleme

8

Tercüme/Kısmî

2

Tercüme/Şerh

18

Tercüme/Telif

2

V.            Yazma Nüshalar

Kütüphane Adı

Koleksiyon Adı

Nüsha Sayısı


Afyon Gedik Kütüphanesi

-

1


Amasya İl Halk Kütüphanesi

-

1


Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi

-

1


Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Atıf Efendi

9


Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Beyazıd

6


Veliyyüddin Efendi

5


Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

-

2


Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır Umum Kütüphanesi

1


Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi

-

1Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Hüdaî Efendi

5


Kemankeş

5


Hacı Selim Ağa

2


İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Arapça Yazmalar

1


Türkçe Yazmalar

1


İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı

Osman Ergin Yazmalar

8


Belediye Yazmaları

1


İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi

Şevket Rado Yazmaları

1


Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

-

1


Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi

Raşit Efendi

1


Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Fazıl Ahmed Paşa

10


Mehmed Asım Bey

5


Hacı Ahmed Paşa

7


Hafız Ahmed Paşa

1


Kütahya İl Halk Kütüphanesi

Vahit Paşa

1


Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Laleli

15


Manisa İl Halk Kütüphanesi

Akhisar Zeynelzâde

1


Manisa Murâdiye Kütüphanesi

-

1


Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Feyzullah Efendi

4


Ali Emiri

2


Milli Kütüphane (Ankara)

-

3


Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nuruosmaniye

17


Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Ragıp Paşa

9


Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ağa Efendi Tanacan

1


Ali Nihat Tarlan

3


Amcazâde

2


Antalya Tekelioğlu

5


Asl

1


Aşir Efendi

7


Ayasofya

70


Bağdatlı Vehbi

11


Beşir Ağa

4


Carullah

13


Çelebî Abdullah

1


Çorlulu Ali Paşa

2


Damad İbrâhim

1


Darulmesnevi

2


Denizli

2


Düğümlü Baba

3


Efgani Şeyh Ali

1


Esad Efendi

50


Fatih

20


Giresun Yazmalar

2


Hacı Beşir Ağa

1


Hacı Mahmud Efendi

38


Hacı Reşit Bey

1


Hafid Efendi

2


Halet Efendi

10


Halet Efendi Eki

1


Hamidiye

9


Hasan Hüsnü Paşa

4


Hasib Efendi

1


Hekimoğlu

4


Hüsrev Paşa

3


İbn Mirza

2


İbrâhim Efendi

3


İsmihan Sultan

1


İzmir

6


İzmirli İsmail Hakkı

1


Karaçelebizâde

1


Kasîdecizâde

8


Kılıç Ali Paşa

8


Lala İsmâil

6


M. Arif -M. Murad

2


Mehmed Nuri Efendi

1


Mihrişah Sultan

10


Molla Çelebî

1


Murad Buhârî

3


Murad Molla

2


Murakka

1


Nafiz Paşa

5


Ömer İşbilir

1


Özel

3


Pertev Paşa

9


Pertevniyal

2


Reisulküttab

7


Reşid Efendi

19


Serez

5


Süleymaniye

2


Şazeli Tekkesi

1


Şehid Ali Paşa

22


Tahir Ağa Tekkesi

1


Tercüman

1


Tercüman Kitaplığı

1


Tırnovalı

1


Uşşaki Tekkesi

4


Vahit Paşa

1


Yahyâ Tevfik

1


Yazma Bağışlar

21


Yeni Cami

4


Zühdü Bey

4


Topkapı Sarayı Müzesi

Hazine Kitaplığı

2


Mehmet Reşat

1


Emanet Hazinesi

1


Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

-

2


Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

Türkçe Yazmaları

1


Genel Toplam: 25 (Kütüphane)


583


VI.          Katalogda Yer Alan Müellifler ve Eser Sayıları

    Sıra

Müellifin Tam Adı

Müellifin Bilinen Meşhur Adı

Eser Sayısı

1.      

Ebû Saîd Hasan b. Ebû Saîd Yesâr el-Basrî

Hasan-ı Basrî

2

2.      

Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî

İbnü'l-Mukaffa‘

5

3.      

İmam Ca‘fer es-Sâdık (r.a.)

Ca‘fer es-Sâdık

1

4.      

Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübârek b. Vâzih el-Mervezî

Abdullah b. Mübârek

3

5.      

Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî

Ahmed b. Hanbel

3

6.      

Ebû Abdullah Hâris b. Esed el-Basrî es-Sufî el-Muhâsibî

Hâris el-Muhâsibî

11

7.      

Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Ali b. Hasan el-Hakîm et-Tirmizî

Hakîm Tirmizî

4

8.      

Amr b. Bahr el-Basrî

Câhiz

3

9.      

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Cu‘fi el-Buhârî

İmam Buhârî

1

10.   

Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk el-Kindî

Kindî

1

11.   

Şihabüddin Ahmed b. Muhammed

İbn Ebü'r-Rebi‘

1

12.   

Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî

İbn Kuteybe

1

13.   

Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî

İbn Ebü'd-Dünyâ

17

14.   

Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî en-Nûrî

Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî

1

15.   

Ebü’l-Kāsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî el-Bağdâdî

Cüneyd Bağdâdî

2

16.   

Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî

Ebû Bekir er-Râzî

2

17.   

Ebû Mutî‘ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî el-Hanefî

Mekhûl b. Fazl en-Nesefî

1

18.   

Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî

Ebû Zeyd el-Belhî

1

19.   

Ebû Bekir Muhammed b. Ca‘fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî

Harâitî

3

20.   

Fârâbî Muhammed b. Muhammed b. Turhan

Fârâbî

2

21.   

Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî

İbn Hibbân

1

22.   

Muhammed el-Hüseyin el-Âcurrî

Âcurrî

1

23.   

Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyan el-Ensârî el-İsfahânî

Ebü’ş-Şeyh

2

24.   

Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed el-Hanefî es-Semerkandî

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

2

25.   

Ebû Tâlib Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Hârisî el-Mekkî el-Âcemî

Ebû Tâlib el-Mekkî

1

26.   

Mesleme b. Ahmed el-Kurtûbî el-Endelûsî el-Hakîm el-Mecrîtî

Mecrîtî

1

27.   

Ebû Hilâl el-Hüseyin b. Abdullah b. Sehl el-Askerî

Ebû Hilâl Askerî

2

28.   

Ebû Hayyân Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhîdî

Ebû Hayyan et-Tevhîdî

3

29.   

Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. Ya‘kūb b. Miskeveyh el-Hâzin

İbn Miskeveyh

5

30.   

Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah el-Buhârî İbn Sînâ

İbn Sînâ

4

31.   

Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed es-Seâlibî

Ebu Mansur es-Seâlibî

3

32.   

Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb

Mâverdî

1

33.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Selâme el-Kuzâî

Kudâî/Kuzâî

3

34.   

Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelûsî ez-Zâhirî

İbn Hazm

1

35.   

Ebû Ömer Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed b. Abdülberr en-Nemerî

Nemerî

1

36.   

Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî

Kuşeyrî; Abdülkerîm el-Kuşeyrî

4

37.   

Ebû Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî

Nâsır b. Hüsrev

2

38.   

Emîr Unsûrü’l-Meâlî Keykâvus b. İskender b. Kābûs b. Veşmgîr

Kābûs b. Veşmgîr

1

39.   

Ebû İsmâîl Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî

Hâce Abdullah Herevî; Abdullah el-Ensârî

7

40.   

Ebü’l-Mehâmid Halîl b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülmelîk el-E‘şârî et-Tebrîzî

Ebü’l-Mehâmid et-Tebrîzî

1

41.   

Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî

Gazzâlî

11

42.   

Ebü’l-Vefâ b. Âkil

Ebü’l-Vefâ

1

43.   

Ebü’l-Fütûh Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed Ahmed el-Gazzâlî

Ahmed el-Gazzâlî

1

44.   

Ebü’l-Mecd Muhammed b. Âdem el-Hakîm es-Senâî

Hâkim es-Senâî

3

45.   

Evhadüddin Muhammed b. Hasan b. Muhammed el-Kirmânî

Evhadüddin el-Kirmânî

1

46.   

İbnü’l-Ârif Ahmed b. Muhammed es-Sehâcî

İbnü’l-Ârif es-Sehâcî

1

47.   

Selâm b. Abdullah el-İşbilî el-Bâhilî

İşbilî; Bâhilî

1

48.   

      Emînüddin Ebû Ali Fazl b. Hasan b. Fazl et-Tabersî

Tabersî

1

49.   

Tâcü'l-İslâm Süleyman b. Dâvûd es-Sebtî es-Sivârî

Tâcü'l-İslâm es-Sivârî

1

50.   

      Ebü’l-Feth Nâsihuddin Abdülvâhid b. Muhammed et-Temîmî el-Âmidî

Nâsihuddin el-Âmidî

2

51.   

Nâsırüddin Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Yûsuf el-Hasenî es-Semerkandî

Nâsırüddin es-Semerkandî

1

52.   

Ebü'n-Necîb Abdülkâdir b. Abdullah b. Muhammed es-Sühreverdî

Ebü'n-Necîb es-Sühreverdî

1

53.   

İbn Zafer el-Mekkî

İbn Zafer el-Mekkî

1

54.   

Ravhullah b. Abdullah b. Abdülkerîm el-Kazvînî

Ravhullah el-Kazvînî

1

55.   

Reşîdüddin Muhammed b. Muhammed el-Ömerî el-Kâtib el-Vatvât

Reşîdüddin el-Vatvât

6

56.   

Ebü’l-Mehâsin Rüknü’l-İslâm Sedîdüddin Muhammed b. Ebâ Bekir İbrâhim eş-Şargî el-Buhârî

İmamzâde

1

57.   

Ebü’l-Fütûh Şihâbüddin Yahyâ b. Habeş b. Emîrek es-Sühreverdî

Şihâbüddin es-Sühreverdî

1

58.   

Kutbüddin Abdullah b. Muhammed b. Eymen el-İsfahânî

Kutbüddin el-İsfahânî

1

59.   

Burhâneddin ez-Zernûcî

Zernûcî

1

60.   

Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü'l-Cevzî

İbnü'l-Cevzî; Ebü’l-Ferec İbnü'l-Cevzî

3

61.   

Muhammed Murteza el-Hüseynî el-Yemânî

Muhammed Murteza el-Hüseynî

1

62.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer Fahreddin er-Râzî

Fahreddin er-Râzî

2

63.   

Ebû Muhammed Cemâleddîn İlyâs b. Yûsuf b. Zekî Müeyyed

Nizâmî-i Gencevî

1

64.   

Ebü’l-Hasan Şemseddin Ali b. İsmâil es-Sanhâcî

Sanhâcî

1

65.   

Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim en-Nîsâbûrî el-Attâr

Ferîdüddin el-Attâr

2

66.   

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ

2

67.   

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ


68.   

Nûreddin Muhammed b. Muhammed b. Yahyâ el-Buhârî el-Hanefî

Avfî (Örfî)

1

69.   

Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer b. Muhammed el-Kuraşî es-Sühreverdî

Şehabeddin es-Sühreverdî

2

70.   

Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali et-Tâî el-Endelüsî İbnü'l-Arabî

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

4

71.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ebü’l-Mekârim el-Bağdâdî İbnü'l-Mi‘mâr

İbnü'l-Mi‘mâr

1

72.   

Şemseddin Muhammed b. Ali b. Melikdâd Tebrîzî

Şems-i Tebrîzî

1

73.   

Sa‘deddin Muhammed b. Müeyyed es-Sûfî İbn Hammûye el-Hamevî

İbn Hammûye el-Hamevî

1

74.   

      Ebû Bekir Necmeddin Abdullah b. Muhammed b. Şâhâver

Necmeddîn-i Dâye

1

75.   

Ebü’l-Kāsım Kemâleddin Ömer b. Ahmed el-Halebî İbnü'l-Adîm

İbnü'l-Adîm

1

76.   

      Zeynüddin Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkādir er-Râzî

Zeynüddin er-Râzî

1

77.   

Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bektâş-ı Velî

1

78.   

Nasîrüddîn Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed b. Hasan et-Tûsî

Nasiruddîn et-Tûsî

2

79.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekir el-Kurtubî

el-Kurtubî

1

80.   

Sadreddin Muhammed b. İshak b. Muhammed Konevî

Sadreddin Konevî

1

81.   

Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref en-Nevevî

Muhyiddin en-Nevevî

1

82.   

Ebü’s-Senâ Sirâceddin Mahmûd b. Ebû Bekir b. Ahmed b. Hâmid el-Urmevî

Sirâceddin el-Urmevî

1

83.   

İzzüddevle Sa‘d b. Mansûr b. Sa‘d el-İsrâilî el-Bağdâdî

İbn Kemmûne

1

84.   

Ebü’l-Fazl Burhâneddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed en-Nesefi

Burhâneddin en-Nesefî

1

85.   

Fahreddin İbrâhim b. Şehriyâr el-Hemedânî el-Irâkî

Fahreddin el-Irâkī

1

86.   

Muslihuddin Sa‘dî b. Abdullah eş-Şîrâzî

Sa‘dî Şîrâzî

2

87.   

Abdülazîz b. Ahmed b. Saîd ed-Demîrî ed-Dîrînî

ed-Dîrînî

1

88.   

Ebü'd-Dür Cemâleddin Yâkūt el-Müsta‘sımî

Ebü'd-Dür; Yâkūt el-Müsta‘sımî

1

89.   

Şerefeddin Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî

Şerefeddin ed-Dimyâtî

1

90.   

Hasan b. Ebü’l-Hasan ed-Deylemî

Deylemî

1

91.   

Emîr Hüseyin b. Alim b. Hasan el-Gavrî el-Hüseynî

Emir el-Hüseynî; Hüseyin el-Gavrî

1

92.   

Cemâleddin Muhammed b. İbrâhim b. Yahyâ b. Ali el-Ensârî el-Vatvât

Cemâleddin el-Vatvât

1

93.   

Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vâdî er-Rifâî es-Sayyâdî

Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî

1

94.   

Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalîm İbn Teymiyye

Takıyyüddin İbn Teymiyye

3

95.   

Bedreddin Muhammed b. İbrâhim b. Sâdullah el-Hamevî İbn Cemâa

İbn Cemâa

1

96.   

Alâüddevle Ahmed b. Muhammed b. Ahmed es-Simnânî

Simnânî

1

97.   

Ebü’l-Mefâhir Yahyâ b. Ahmed b. Saîd el-Bâherzî

Ebü’l-Mefâhir el-Bâherzî

1

98.   

Kemâleddin Abdürrezzâk b. Ahmed b. Ebü’l-Ğanâim el-Kâşânî

Abdürrezzâk el-Kâşânî

3

99.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Hâc el-Abderî el-Fâsî el-Mâlikî

İbnü'l-Hâc el-Abderî

1

100.                

Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer el-Maarrî İbnü'l-Verdî

İbnü'l-Verdî

2

101.                

Ebû Abdullah İbnü'l-Ekfânî Muhammed b. İbrâhim es-Sincârî

İbnü'l-Ekfânî

1

102.                

Saîd b. Ahmed b. Liyvûn et-Tücîbî

Tücîbî; İbn Lîyûn

1

103.                

Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ebû Bekir İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim el-Cevziyye

5

104.                

Gülşehrî/Kırşehrî Mesud b. Osman

Gülşehrî; Hoca Mesud

1

105.                

Takıyyüddin Ebü’l-Hasan Ali b. Abdülkâfî b. Ali el-Ensâri el-Hazrecî eş-Şâfiî es-Sübkî

Takıyyüddin es-Sübkî

1

106.                

Ebü’l-Fazl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-Îcî

Adudüddin el-Îcî

1

107.                

Ebü’l-Hasan Ali b. Abdurrahman b. Hüzeyl Fezârî

İbn Hüzeyl

1

108.                

Abdülhamîd b. Abdurrahman el-Engûrî

Abdülhamid el-Engûrî

1

109.                

      Afîfüddin Abdullah b. Es‘ad b. Ali b. Süleyman el-Yâfiî

Afîfüddin el-Yâfiî; Yâfiî

1

110.                

Cemâleddin Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Abdullah el-Gürânî

Cemâleddin el-Gürânî

1

111.                

      Nizâmeddin Ubeydullah Zâkânî el-Kazvînî

Ubeyd-i Zâkânî

1

112.                

Ebû Abdullah İmâdüddin Muhammed b. Muhammed el-Kirmânî

İmâdüddin el-Kirmânî

3

113.                

Şemseddin Muhammed b. Yûsuf b. Ali el-Kirmânî

Şemseddin el-Kirmânî

2

114.                

Ali b. Şehâbeddin Hasan b. Muhammed el-Hemedânî

İbn Şihâb el-Hemedânî

3

115.                

Nasr b. Ahmed ed-Dihistânî

Nasr ed-Dihistânî

1

116.                

Seyfeddin Ahmed el-Ebherî

Seyfeddin el-Ebherî

1

117.                

Şehabeddin Ahmed b. Mahmûd es-Sivâsî es-Sehâvî

Şehabeddin Ahmed es-Sehâvî

1

118.                

Tâcedd,n Ahmed b. İbrâhim Ahmedî Germiyanî

Tâceddin Germiyânî

1

119.                

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin

Şeyhoğlu

1

120.                

Ebü’l-Hasan Seyyid Şerîf Ali b. Muhammed el-Cürcânî

Seyyid Şerîf el-Cürcânî

3

121.                

Ahmed b. İbrâhim

Ahmed-i Dâî

1

122.                

Bedr-i Dilşâd b. Mehmed b. Oruçgazi b. Şaban

Bedr-i Dilşâd

1

123.                

Âşık Ahmed

Âşık Ahmed

1

124.                

Mercümek Ahmed b. İlyas

Mercümek Ahmed

1

125.                

Ebü’l-Fazl Mûsâ b. Hacı Hüseyin b. Îsâ İznikî

Mûsâ İznikî

1

126.                

Abdülvâcid b. Muhammed el-Leysî el-Kütahî/el-Kütahyevî

Kütahî; el-Kütahyevî

1

127.                

Hatipzâde/İbn Hatîb/Hatipoğlu Mehmed b. İbrâhim

Hatiboğlu Muhammed; Mehmed

2

128.                

Ebü’l-Feth Bahâeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansûr el-İbşihî

Ebü’l-Feth el-İbşihî

1

129.                

Zeynüddin Muhammed b. Muhammed Yûsuf Ebû Bekir el-Herevî el-Hafî

Zeynüddin el-Hafî; el-Herevî

1

130.                

Ahmed Hayâlî/Derviş Hayâlî

Derviş Hayâlî

1

131.                

Zeynüddin Abdüllatîf b. Abdurrahman İbn Gānîm el-Makdisî/el-Ganîmî

İbn Gānim; Ganîmî

4

132.                

Şeyh Eşref b. Ahmed

-

2

133.                

Cemâlî Hürrem/Cemâlî-i Karamânî

Cemâlî-i Karamânî

1

134.                

Muhammed b. el-Hatîb el-Kirmânî

İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî

1

135.                

Saruhanlı Gülşenî/Gülşen-i Saruhânî

Saruhanlı Gülşenî; Gülşen-i Saruhânî

1

136.                

Hâce Muhammed b. Muhammed el-Hâfızî el-Buhârî

Hâce Parsa

2

137.                

      Muhammed b. Muhammed b. Abdullah Nurbahşî

Nurbahşî

1

138.                

Eşrefoğlu Rûmî/Eşrefzâde Abdullah Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî

1

139.                

Alâüddin Çelebi Alî b. Hüseyin el-Amâsî

Alâüddin Çelebi; Amâsî

1

140.                

Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddin b. Mes‘ûd eş-Şahrudî

Mevlâ Musannifek

2

141.                

Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyecî

Muhyiddin Kâfiyecî

1

142.                

Kutbüddinzâde Muhyiddin Muhammed b. Kutbüddin el-İznikî

Kutbüddinzâde; Kutbüddin el-İznikî

1

143.                

Sinâneddin Yûsuf b. Hızır el-Bursevî el-Vefâî

Sinân Paşa

1

144.                

Abdurrahman b. Abdüsselâm es-Sâffûrî

Abdurrahman es-Sâffûrî; es-Sâfûrî

1

145.                

Molla Nûreddin Abdurrahmân b. Nizâmeddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî

Molla Câmî; Nûreddin Câmî

2

146.                

Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman el-Mısrî es-Sehâvî

Şemseddin es-Sehavî

2

147.                

Nizâmeddin Ali b. Kiçkine Bahâdır el-Herevî en-Nevâî

Ali Şîr Nevâî

2

148.                

Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî

Celâleddin ed-Devvânî

2

149.                

Hamîdüddin b. Efdalüddin el-Hüseynî er-Rûmî

Efdalzâde; İbn Efdal

1

150.                

Ali b. Mahmûd b. Muhammed er-Rabız el-Bedahşânî

el-Bedahşânî

1

151.                

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin; Yiğitbaşı Ahmed Efendi; Şemseddin Marmaravî

1

152.                

Mevlânâ Kemâleddin Hüseyin b. Ali el-Beyhakı-yi Sebzevârî Hüseyin Vâiz-i Kâşifî

Hüseyin Vâiz-i Kâşifi; Kemaleddin Kâşifî

1

153.                

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Ahmed es-Semhûdî

Nûreddin es-Semhûdî

1

154.                

Ahmed Rıdvan

Ahmed Rıdvan

2

155.                

Şemsî/Derviş Şemseddin

Şemsî

1

156.                

Alâeddin Muhammed b. Muhammed b. Hızır el-Kâzerûnî eş-Şâfiî el-Ömerî

Alâeddin el-Kâzerûnî

1

157.                

İdrîs b. Hüsameddin Ali el-Bitlîsî

İdrîs-i Bitlîsî

2

158.                

İhtiyârüddin b. Seyyid Gıyâseddin el-Hüseynî

İhtiyârüddin

1

159.                

Ya‘kūb b. Seydî Ali el-Acemî el-Bursevî

Seydî Alizâde; Ya‘kūb el-Bursevî

2

160.                

Fatihli/Fütûhî Hüseyin Çelebi

Fütûhî

1

161.                

Muhammed b. Abdullah Geyveli/Güvâhî

Güvâhî

1

162.                

Ali b. Atiyye b. Hasan el-Hamevî es-Sûfî

Alvan

1

163.                

Mahmûd b. Osman b. Ali

Lâmii Çelebi

3

164.                

İbrâhim b. Muhammed b. İbrâhim el-Gülşenî

İbrâhim el-Gülşenî

1

165.                

Yûnus b. Halîl b. Muhammed el-Kastamonî

Yûnus el-Kastamonî

1

166.                

Şemseddin Ahmed b. Süleyman

İbn Kemâl Paşa

2

167.                

İshak Çelebi b. İbrâhim el-Üskübî

Üsküplü İshak Çelebi

1

168.                

Ârif Muhammed Efendi ez-Zeynî el-İznikî

Ârif el-İznikî; Ârif Muhammed Efendi

1

169.                

Atûfî Hayreddin Hızır b. Mahmûd b. Ömer

Atûfî; Merzifonî

1

170.                

Gıyâseddin Mansûr b. Sadreddin Muhammed eş-Şîrâzî

Gıyâseddin Mansûr eş-Şîrâzî

1

171.                

Pîr Mehmed bin Evrenos b. Nûreddin Zaîfî

Zaîfî

3

172.                

Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafâ Kocavî

Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

1

173.                

Muhyiddin b. Muhammed b. Yûsuf el-Halebî

Muhyiddin el-Halebî

1

174.                

Mirzâ Haydar b. Muhammed Hüseyin el-Çağatâî

Haydar Tilbe

1

175.                

Bâlâ Efendi es-Sofyavî

Sofyalı Bâlî Efendi

1

176.                

Süleyman b. Çerağ

Süleyman b. Çerağ

1

177.                

Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâil el-Amâsî

İbn İsrâil

1

178.                

Emre

Emre

1

179.                

Şücâüddin İlyas b. Îsâ b. Mecdüddin es-Saruhânî

İbn Îsâ el-Akhisârî; Saruhânî

1

180.                

İsamüddin Ahmed b. Mustafa et-Taşköprî

Taşköprüzâde

1

181.                

Muslihuddin Mustafa b. Şâban el-Gelibolî

Sürûrî

1

182.                

Hüsâmüddin b. Hüseyin es-Sehâbî

Hüsâmüddin es-Sehâbî

1

183.                

Salih b. Celâl et-Tosyevî el-Kādî

Celâlzâde Sâlih Çelebi

1

184.                

Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Ali Şa‘rânî el-Mısrî

İmam Şa‘rânî

10

185.                

Ali b. Hüsameddin b. Abdülmelik el-Müttaki

el-Müttaki

1

186.                

Mustafa b. Celâleddin et-Tosyevî

Koca Nişancı; Celâlzâde; Celâlzâde Tosyevî

1

187.                

Muhammed b. Ahmed Şâban Nidâî el-Ankravî

Şâban Nidâî; Nidâî; Nidâî Ankaravî

4

188.                

Bursalı Rahmî

Bursalı Rahmî

1

189.                

Ramazan b. Abdulmuhsin er-Rizevî el-Behiştî/Bihiştî

el-Behiştî; Bihiştî; er-Rizevî

1

190.                

Kınalızâde Alâeddin Ali Çelebi

Kinalızâde Ali Efendi; Kınalızâde

1

191.                

Muhyiddin Muhammed b. Pir Ali el-Hanefî el-Birgivî

İmam Birgivî; Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

3

192.                

Muslihuddin Mustafa b. Nûreddin Ahmed Filibevî

Nûreddinzâde; Filibevî

1

193.                

Ebü’s-Suûd Muhammed b. Muhammed

İmâdî

1

194.                

Abdüllatif b. Durmuş Fakîh el-Karamanî

Abdüllatîf el-Karamanî

2

195.                

Muallimzâde İbrâhim Azerî b. Mustafa

Muallimzâde İbrâhim Azerî Çelebi

1

196.                

Abdurrahman Çelebi, Kütahyalı (Germiyanlı) Fırâkî

Abdurrahman Çelebi; Kütahyalı (Germiyanlı) Firâkî

1

197.                

Abdülkādir b. Ahmed b. Ali el-Fakîhî

Abdulkādir el-Fakîhî

1

198.                

Abdünnâsır b. Abdullah el-Akşehrî

Hocazâde

1

199.                

Abdüllatif Çelebi b. Abdullah el-Kastamonî

Latîfî

1

200.                

Feridun Ahmed Bey

Feridun Ahmed Bey

1

201.                

Dukakinzâde, Taşlıcalı Yahyâ Bey

Dukakinzâde; Taşlıcalı Yahyâ

3

202.                

Muhammed b. Pîr Ahmed Çelebi el-İstanbulî

Azmî Efendi

1

203.                

Defterdarzâde Cemâlî

Defterdarzâde Cemâlî

1

204.                

       Eşref Muînüddin MirzâaMahdum el-Hasan eş-Şîrâzî

Muînüddin Mirzâ eş-Şîrâzî

1

205.                

İbrâhim b. İsmâil b. İsmâil

İbn İsmaîl

1

206.                

Gelibolulu Mustafa Âlî

Mustafa Âlî

1

207.                

Hüseyin b. Ahmed Şîrâzî

Hüseyin Şîrâzî

1

208.                

Şeyhü'l-Harem Sinâneddin Yûsuf el-Amâsî

Sinâneddin el-Amâsî

1

209.                

Mehmed b. Mustafa el-Vanî

Vankulu; Mehmed Vanî Efendi

1

210.                

Nasûh b. Abdullah Akhisârî Nevâlî

Nevâlî

1

211.                

Ebü’l-Feyz Feyzullah b. Mübârek el-Hindî

Feyzî el-Hindî

1

212.                

Mustafa Çelebi b. Muhammed Cinânî el-Bursevî

Mustafa Bursalı Cinânî

2

213.                

Sûdî el-Bosnevî

Sûdî

1

214.                

Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ârif ez-Zîlî es-Sivâsî

Şemseddin es-Sivâsî

4

215.                

Mustafa Âlî b. Ahmed b. Abdülmevlâ el-Gelibolî

Gelibolulu Mustafa Âlî

3

216.                

Seyfullah Kāsım b. Seyyid Nizameddin Ahmed el-Hamidî

Seyyid Nizamoğlu

2

217.                

Şem‘ullah Mustafa b. Muhammed el-İstanbulî

Şem‘i Efendi

8

218.                

       Muhammed Muhyiddin Gülşenî

Muhyî Gülşenî

1

219.                

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kārî

Ali el-Kārî

6

220.                

Ömer b. Abdülvehhâb b. İbrâhim el-Halebî el-Urdî

Urdî

1

221.                

       Adlî/Hasan Adlî Efendi, Hasan Adlî el-İştîbî

Adlî; Hasan Adlî Efendi

1

222.                

Zeynüddin Muhammed Abdürraûf el-Münâvî

Zeynüddin el-Münâvî

1

223.                

Abdülvehhâb b. Abdullah/b. Muhammed el-Ğamrî el-Ezherî

Gamrî

1

224.                

Mehmed Muizzüddin Efendi

Mehmed Muizzüddin Efendi

1

225.                

Muhammed Es‘ad b. Hoca Sa‘deddin

Hocazâde Şeyhulislam Muhammed Es‘ad Efendi

1

226.                

Kādî Üveys b. Muhammed el-Üskübî

Alaşehirli Veysî; Üveysî

4

227.                

Aziz Mahmûd b. Fazlullah b. Mahmûd el-Üsküdarî Hüdâyî

Aziz Mahmud Hüdâyî

4

228.                

İsmâil Rusûhî b. Ahmed el-Ankaravî el-Mevlevî

İsmâil Rusûhî Ankarâvî

1

229.                

Muhammed Atâullah b. Yahyâ b. Pîr Ali

Nev‘izâde Atâî

2

230.                

Emîrî

Emîrî

1

231.                

Ömer Fuâdî Kastamonî

Ömer Fuâdî

2

232.                

Yahyâ b. Muhammed b. Mustafa et-Tireviî

Bostanzâde; Bostanzâde Yahyâ Efendi

1

233.                

Taceddin b. Zekeriyya b. Sultan el-Osmânî en-Nakşibendî

Taceddin en-Nakşebendî

1

234.                

Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî

Abdülhak ed-Dihlevî

1

235.                

Muhammed b. Ali b. Muhammed es-Sıddîkî

İbn Allân

1

236.                

Osman b. Mustafa et-Tarsusî

-

1

237.                

Mehmed b. Receb Rûmî

Beykozlu Mehmed Dâî

1

238.                

Muhammed Bâkır b. Muhammed Takī b. Maksûd Ali el-Meclisî eş-Şiî

Meclisî

1

239.                

Muhammed b. Osman el-Konevî en-Nâilî

Nâilî; Nâlî Mehmed

2

240.                

Receb b. Ahmed el-Âmidî el-Bursevî

-

2

241.                

Molla Muhsin Muhammed b. Murtazâ b. Mahmûd Feyz-i Kâşânî

Feyz-i Kâşânî

1

242.                

Mustafa b. Ömer b. Muhammed el-Üsküdârî

-

1

243.                

Himmet Efendi b. Ali el-Boluvî

Himmet Baba/Efendi

1

244.                

İshak b. Hasan b. Muhammed el-Yemenî

-

1

245.                

Muhammed b. Ali el-Malatî el-Halvetî Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

1

246.                

Kāsım b. Sadullah el-Halebî el-Hânî

Kāsım el-Hânî

1

247.                

Muhammed b. Ali en-Nisârî

Muhammed en-Nisârî

1

248.                

Derviş Ahmed b. Lutfullah es-Selânikî

Müneccimbaşı

1

249.                

Şeyhülislam Feyzullah Efendi; Feyzullah b. Muhammed el-Erzurûmî

Şeyhülislâm Feyzullah Efendi; Feyzullah Efendi

1

250.                

Muhammed b. Ahmed b. İbrâhim el-İmâdî

İmâdî

1

251.                

Yûsuf b. Abdullah Rehavî/er-Ruhavî

Nâbî

1

252.                

Yûsuf Nesîb el-Konevî

Nesîb Dede

2

253.                

Muhammed b. Abdullah el-Kayseri er-Remzî

Remzî

1

254.                

Mustafa b. Muhammed Turhal Şeyhi et-Tokatî

Turhal Şeyhi

2

255.                

Ahmed b. Ebû Bekir b. Rıdvân es-Samakovî el-Keşfî

Keşfî

1

256.                

Muhammed Murâd b. Ali b. Dâvûd b. Kemâleddin el-Buhârî

Murâd Buhârî

1

257.                

Hüseyin Murtazâ b. Seyyid Ali el-Bağdâdî

Nazmizâde; Nazmizâde Murtazâ Efendi

1

258.                

İbrâhim el-Fıtrî

Fıtrî

1

259.                

Osmanzâde Ahmed Taib

Osmanzâde; Taib Ahmed

2

260.                

Seyyid Mehmed Emrullah Çelebi

Emirî; Emrullah Çelebi

1

261.                

İsmâil Hakkı b. Mustafa el-Celvetî el-Bursevî

İsmâil Hakkı el-Bursevî; Bursevî

5

262.                

Abdülganî b. İsmâil b. Abdülganî ed-Dımaşkī en-Nablusî

en-Nablusî

2

263.                

Ahmed Hurşid; Mürşidî Diyarbekrî

Diyarbakırlı Mürşidî

1

264.                

Rızâediîn Mustafâ b. Ali en-Nakşibendî

Dülgerzâde; Neccârzâde

1

265.                

Abdülbâki b. Muhammed La‘lizâde

La‘lizâde

4

266.                

Hâtem Ahmed Efendi b. Akovalı Osman Şehidî

Akovalızâde; Hâtem Ahmed Efendi

2

267.                

Muhammed Saîd b. Halîl; Mehmed Saîd Efendi

Halif Efendizâde; Kara Halilzâde

1

268.                

Mehmed Ârîf b. Mehmed

Kadızâde Mehmed ârif Efendi

1

269.                

Abdullah b. Muhammed el-Kâşgarî et-Türkistânî

Abdullah Kâşgârî; Nidâî

1

270.                

Ebû Saîd Muhammed b. Muhammed b. Mustafa b. Osman el-Konevî el-Hâdimî

Hâdimî

5

271.                

Mustafa b. İbrâhim en-Nakşebendi el-Gelibolî

Mustafa el-Gelibolî

1

272.                

Halil Naîmüddin-i Temeşvârî

Naîmî; Naîmüdin Temeşvârî

1

273.                

İbrâhim b. Abdullah b. İbrâhim Babadâğî

Babadâğî

1

274.                

İbrâhim Nihâlî b. Süleyman Halîfe Kisedarî

Nihâlî

1

275.                

İbrâhim Hakkı b. Osman el-Erzurûmî el-Fakîrî

İbrâhim Hakkı Erzurûmî

1

276.                

Urfalı Ömer Nüzhet Efendi

Nüzhet; Ömer Nüzhet; Urfalı Ömer

1

277.                

Abdurrahman b. Abdülkerîm el-Medenî el-Kādirî el-Ensârî

-

1

278.                

Kösec Ahmed Efendi et-Trabzonî

Kösec Ahmed Efendi

1

279.                

Müstakimzâde Süleyman b. Muhammed Emîn

Müstakimzâde

8

280.                

Ebü’l-Feyz Muhammed b. Muhammed Murtazâ ez-Zebidî

el-Murtazâ; Ebü’l-Feyz Murtazâ ez-Zebîdî

1

281.                

Sünbülzâde Muhammed Vehbî Mar‘aşî

Sünbülzâde

1

282.                

Şeyh Ömer Efendi Ruscuklu

Zarîfî; Zarîfî Ömer Baba/Efendi; Ruscuklu Ömer Baba

1

283.                

Esrâr Dede

Esrâr Dede

1

284.                

Edîb Muhammed Emîn

-

1

285.                

İsmâil Müfîd Efendi b. Ali el-İstanbûlî

İsmâil Müfîd Efendi

1

286.                

Ahmed Şevkî b. Abdullah

Ahmed Şevkî

2

287.                

Mirzâ Habîbullah b. Mirzâ Muhammed Alî-yi Gülşen

Kaânî-i Şîrâzî

1

288.                

Muhammed Rüstem Râşid Sivasî

Rüstem Efendi

1

289.                

Ahmed b. Hüseyn el-Beyrutî el-Bedrân

-

1

290.                

Hüseyin Hüsnü

-

1

291.                

Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi

Yozgatlı Mustafa Efendi

1

292.                

Ahmed Rif‘at

-

1

293.                

Yûsuf Sıdkî el-Mardinî

Yûsuf Mardinî

2

294.                

Prevezeli Abidin Paşa b. Ahmed Dino

Abidin Paşa

1

295.                

Ahmet Muhtar Giritli

Ahmet Muhtar

3

296.                

Kemalpaşazâde Mehmed Saîd

Kemalpaşazâde; Saîd; Mehmed Saîd

4

297.                

Ali Kemal

-

1

298.                

Abdurrahman Şeref

-

1

299.                

Ali Nâzımâ

-

2

300.                

İbnülemin Mahmud Kemâl İnal

İbnülemin

1

301.                

Fethullah b. Muhammed Emîn b. Sadreddin eş-Şirvânî

-

2

302.                

Ali Halife b. Muhammed Antalyavî

-

1

303.                

Seyyidî Efendi Celvetî el-İzmitî

Seyyidî

1

304.                

Rif‘at Tevfik

-

1

305.                

Muhammed Emîn b. Muhammed Esad el-Ayıntâbî

Muhammed Emîn el-İstanbulî; Hacı Emin Efendi

1

306.                

Mustafa Râkım Efendi

-

1

307.                

İzmirli Dük/Dok

-

1

308.                

Aziz Beyzâde Hüseyin Zeki

Hüseyin Zeki

1

309.                

Şeyh Vasfî Efendi

Vasfî Efendi

1

310.                

Hüseyin Tevfik b. Muhammed Hamdi

Hüseyin Tevfik

1

311.                

Mehmed Reşid

-

1

312.                

Abdullah Hüseyin Bey

-

1

313.                

Zeynizâde Mehmet Hâzık

Zeynizâde Hâzık

2

314.                

Doktor Miralay Hüseyin Remzi

Hüseyin Remzi

3

315.                

Muhammed b. İbrâhim

-

1

316.                

İhvân-ı Safâ

İhvân-ı Safâ

2

317.                

Aydınlı Müridî

Mürîdî

1

318.                

Boyacıoğlu

Boyacıoğlu

1

319.                

Ebü’l-Kāsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî

Râgıb el-İsfahânî

1

320.                

Ebü’l-Vefâ Mahmûdü’d-Devle el-Emîr Mübeşşir b. Fatik el-Âmirî

İbn Fatîk; Ebü’l-Vefâ

1

321.                

Yahyâ b. Halil Çoban el-Burgazî

Yahyâ Burgazî

1

322.                

Hüseyin b. Muhammed el-Kâşânî

İmam Kâşânî

1

323.                

Şemseddin Muhammed b. Mûsâ b. en-Nu‘mân et-Tilimsânî

Şemseddin et-Tilimsânî

2

324.                

Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal

1

325.                

Muzaffer b. Osman el-Bermekî el-Münşî

Hızır el-Münşî

1

326.                

Esad b. Ahmed el-Bursevî

Esad Bursevî

1

327.                

Ebü’l-Ulâ Nâsırüddin Ali b. Süleyman

Ebü’l-Ulâ Nasîrüddin Ali

1

328.                

Firdevsî-i Osmânî

Firdevsî-i Osmânî

1

329.                

Ebû Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

Ebu Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

1

330.                

Amasyalı Hızrî

Hızrî

1

331.                

Uzlet

Uzlet

1

332.                

Hilmî

-

1

333.                

Yûsuf Vedâdî

Yûsuf Vedâdî

1

334.                

Abdurrahman İsmâil Efendi

-

1

335.                

Ali Rıza

-

1

336.                

Ahmed Şem‘î

-

1

337.                

Hilmizâde İbrâhim Rif‘at

Hilmizâde İbrâhim

1

338.                

-

-

1

339.                

Şihâb-Râsih (Muharrirleri)

-

1

340.                

Ömer Âdil

-

1

341.                

Hamdullah Rifatzâde Ahmed

-

1

342.                

Babanzâde Mustafa Zihni Paşa

Zihni Paşa

1

343.                

Mehmed Hayrullah Taceddin

Hayrullah Tâceddin

1

344.                

Halil Efendi

-

1

345.                

Mustafa Bey

-

1

346.                

Mahmûd

-

1

347.                

Ahmed et-Trabzonî

-

1

348.                

Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî

Beyhâkî

1

349.                

Ebû İsmâîl Müeyyidü’d-dîn el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed b. Abdi’s-Samed el-İsfahânî el-Münşî el-Vezîr et-Tuğrâî

Tuğrâî

1

350.                

Ebü'l-Kāsım Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî

Zemahşerî

4

351.                

Ebü'l-Ata Muhammed b. Ali el-Mürşidî

Hacû-yı Kirmânî

1

352.                

Efdalüddin Muhammed b. Hasen b. Muhammed Merâkî-i Kâşânî

Efdalüddîn-i Kâşânî, Baba Efdal.

2

353.                

Ali b. Kāsım et-Taberî

-

1

354.                

Afîfüddin Süleymân b. Ali b. Abdullah et-Tilimsânî

-

1

355.                

Ebü’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-Safedî

Safedî

1

356.                

Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî

Teftazânî, Sa‘düddîn et-Teftazânî.

1

357.                

Ebü’l-Bekâ Kemâleddin Muhammed Musâ b. İsâ el-Kâhirî eş-Şâfiî ed-Demîri.

ed-Demîrî

1

358.                

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin

Şeyhoğlu

1

359.                

Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekir b. Abdülaziz, Ebu Abdullah

İbn Cemâa en-Nahvî

1

360.                

Ebû Abdullah Bedruddin Muhammed b. Ebi Bekr Muhammed b. Ömer el-Mahzûmî ed-Demâmînî

İbnü'd-Demâminî

1

361.                

Muhammed Elvân eş-Şîrâzî

Elvân/Ulvân Çelebî Şîrâzî

1

362.                

Ya‘kūb b. Osmân b. Mahmûd el-Gaznevî el-Çerhî

Ya‘kūb-ı Çerhî

1

363.                

Ebu Muhammed Şihabeddin Ahmed b. Muhammed el-Halebî

İbn Arabşâh

1

364.                

Abdürrahîm

-

1

365.                

Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî es-Süyûtî

Celâleddin es-Süyûtî; es-Süyûtî

1

366.                

Ebû Abdullah Cemâlüddin Muhammed b. Ömer b. Mübârek Bahrak el-Himyerî el-Hadramî

Bahrak

1

367.                

Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Saîd el-Hasenî el-Ermeyûnî

Cemâleddin el-Ermeyûnî

1

368.                

Zeynüddin b. Ali b. Ahmed el-Âmilî eş-Şâmî

Şehîd-i Sânî

1

369.                

Ebû Abdullah Radiyüdin Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî el-Hanbelî

İbnü'l-Hanbelî

1

370.                

Abdülmecid b. Şeyh Nasuh b. Ali et-Tosyevî

Tosyevî

1

371.                

Müeyyed b. Abdüllatîf b. Sa'd en-Nahcivânî

Müeyyed b. Abdüllatîf en-Nahcivânî

1

372.                

Bâyezid b. Abdulḡaffâr el-Konevî

Bâyezid-i Konevî

1

373.                

Ramazan b. Muhammed el-Karahisârî

Ramazan Mahfî

1

374.                

Vecdî Ahmed Efendi

-

1

375.                

Yahyâ Efendi b. Zekeriyyâ b. Bayrâm el-İstânbûlî

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi

1

376.                

Cevrî İbrâhîm Çelebi el-Mevlevî

Cevrî, Cevrî İbrâhîm Çelebî.

1

377.                

Muhammed b. Molla Ebi Bekr b. Molla Muhammed b. Molla Süleymân el-Kürdî es-Sührânî el-Elmevânî

Mollazâde

1

378.                

Abdülazîz b. Sa'deddîn

Hocazâde Abdülazîz Efendi

1

379.                

Nuh b. Mustafa el-Konevi el-Mısrî el-Hanefî

-

1

380.                

Sarı Abdullah b. Muhammed el-Ankarâvî el-Bayrâmî

Şârih-i Mesnevî Abdullah Efendi, Sarı Abdullah

1

381.                

Muhammed b. Ömer b. Abdülvehhab el-Urzî

el-Urzî

1

382.                

İsmetî Muhammed/Mehmed b. Fazıl b. Muhammed el-Birgivî

İsmetî Mehmet Efendi, İsmetî, İsmetî Muhammed/Mehmed Çelebî, Kazasker İsmetî Mehmed Efendi.

1

383.                

Şeyhülislâm Kādîzâde Mehmed b. Abdülhalîm el-Bursevî el-Esîrî

Kādîzâde Mehmed Esîrî

1

384.                

Ebü'l-İrfân Burhâneddin İbrâhîm b. Hasan el-Kürdî es-Sührânî el-Gürânî

Burhâneddin İbrâhîm el-Kürdî el-Gürânî

3

385.                

Abdurrahmân Abdi Paşa

Vak’anüvîs Abdurrahmân Abdî Paşa

1

386.                

Şuûrî Hasan b. Abdullah el-Halebî

Hasan Şuûrî, Şuûrî Hasan Efendi, Hasan Efendi, Hasan Şuûrî Efendi.

2

387.                

Fasih Ahmed Dede b. Muhammed

Fasih Ahmed, Fasih Ahmed Dede

1

388.                

Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Tarsûsî

Muhammed Tarsûsî

2

389.                

Himmetzâde Abdî Efendi

-

1

390.                

Musa b. Abdullah et-Tokadî el-Behlevânî/Pehlevânî

Musâ Efendi el-Behlevânî, Behlevân et-Tokâdî

1

391.                

Süleymân Fazıl b. Ahmed b. Mustafa el-Kostântinî

Süleymân Fazıl Efendi

2

392.                

Ebü'l-Hasan Muhammed b. Abdülhâdî en-Nakşîbendî es-Sindî