KATALOG TASNİF SİSTEMİ

Tarama ve Tespit

Çalışmada “İslam” dini ile sınırlı, İslam medeniyetine ait veya bu medeniyete atfedilecek bütün ahlâk eserleri nazarı dikkate alınmaktadır. Ancak bu da ciddi bir takım-işi gerektirmektedir. Bu sorunu aşma, İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi içinde gerçekleştirilen tahkik, tercüme, atölye çalışmalarına malzeme sunma ve tek bir kaynak halinde bunları okuyucu ve araştırmacılarla buluşturma gibi nedenlerden ötürü “İslam Ahlâk Düşüncesi Bibliyografyası” sadece Türkiye kütüphanelerinde bulunan eserlerle sınırlandırılmıştır. Ancak bu, tüm mevcut birikimi tam olarak görememe gibi bir eksikliği beraberinde getirse de Türkiye sınırları içerisinde ve literatür bazında yüzyıllar açısından da “geçmiş”in ahlâka olan ilgisinin ve yöneliminin portresini ortaya koyma yönünden de önemli bir çalışma mahiyetindedir.

Yüzlerce yıl bu coğrafyada tevârüs edegelen bu literatür birikimini tarayarak, tespitlerde bulunup içerik ortaya çıkarmak yine de çalışmanın mahiyeti açısından sınırları zorlamaktadır. Amaçlanan çerçevede çalışma 8-20. yüzyıl eserlerini kapsamakla birlikte ancak ilk etapta 12. ve 20. yüzyıllar arası ahlâk eserleri ele alınmıştır. Daha sonra ise 8-11. yüzyıl eserleri de ikinci aşamada çalışmaya dahil edilmiştir. Bunun akabinde öncelikli olarak bu yüzyıllara ait varsa bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Türkiye’de ve yurtdışında ahlâk alanında yapılan çalışmaların ulaşılabildiğimiz kadarında taramalar yapılarak mevcut eserler ve eser ismi olarak kullanılan kelimeler tespit edilmiştir.

Daha sonra ise mevcut kütüphane kataloglarında[1] mevaiz, ahlâk, tasavvuf, felsefe, adab, edebiyat vb. konu başlıkları altında tek tek taramalar yapılmıştır. Bu aşamada İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Süleymaniye, Beyazıd ve diğer Türkiye yazma eser kütüphanelerinden çokça istifade edilmiştir. Sonraki safhada ise belirlenen “kelimeler” çerçevesinde detaylıca taramalar yapılmıştır. Bu tarama ve tespit aşaması, belirlediğimiz terimler ve kütüphane “konu” bölümleri çerçevesinde olmuştur. Bu süreçten sonra tespit edilen eserlerin varsa matbularına veya hakkında yapılan tezlere ulaşılmıştır. Eserlerin tespit edilmesinin ardından listede mevcut eserler öncelikle İSAM, Süleymaniye ve Beyazıd kütüphaneleri ile diğer il ve ilçelerdeki kütüphanelere başvurularak içeriklerine dair detaylı incelemeler yapılmıştır.

İnternet üzerinde kütüphane katalog taraması aşamasında “konu” taramasının dışında, ayrıca yapılan eser merkezli ikinci taramada kullanılan kavramlardan bazıları şunlardır:

“Ahlâk, mekârim, hüsn, mehâsin, fazilet, rezilet, nefs, tıbb, ruh, kalb, irşad, makam, hal, ahvâl, menzil, menâzil, ıstılah, meclis, mecâlis, sülûk, halvet, âdâb, edeb, tezkiye, tahliye, tasfiye, tavsiye, reviyye, vasiyye, kanaat, fütüvve, ahi, tehzib, zühd, amel, salih, takva, vera’, zemime, mahmude, mezmum, zemm, hüsn, hamide, talim, müteallim, hikmet, tedbîr, tevekkül, kemâl, ef‘âl, nush, nasihat, şehvet, nefs, nefis, müzekk, ihsan, muhsin, inâbe, tevbe, nezâfe, merhamet, istiğfar, , hulk, halku’l-ef‘al, meleke, hıfz, sıhha, mal, rızk, havf, reca, hırs, kerem, şecaat, şehvet, irade, sabır, şükür, kesb, istidad, tab‘, iktisab, mükteseb, ikmâl, kubh, hüsn, ilmü’n-nefs, fakr, fakir, ginâ, irâde, … vs.”

Bu aşamada tüm katalog, internet, kütüphane taramalarında yaklaşık olarak toplam 100 bin eser yüzeysel olarak gözden geçirilmiş, alanları bilinenlerin elemeleri yapılmıştır. Ancak bu bibliyografya dışında ahlâk eseri olmadığını iddia etmek mümkün değildir. Araştırma esnasında gözden kaçırılan eserler olması tabidir. Bibliyografya yeni tespit edilecek eserler ışığında güncellenmeye devam edecektir.

 

Eleme, Künyelendirme ve Eser Tasnifi

Eleme sürecinde “felsefî, tasavvufî, dinî, edebî(mesnevî), nasihatnâme, hikemiyyat, fütüvvetnâme, (literatür olarak) edeb…vb. türlerinde ahlâk eseri mahiyetindeki “yazma, neşir, çeviri”ler dikkate alınmış ve tasnifler buna göre yapılmıştır. Ayıklama ve özellikle tasniflerde Macit Fahri’nin bu alanda yazılan İslam Ahlâk Teorileri[2] adlı eserindeki teoriler de dikkate alınmıştır. Buna göre;

      i.         Felsefî ahlâk alanında içerik açısından mevzu, mebde, mesâil, matlub, mahiyet, tanım (had) açılarından “ilim” olarak ahlâkın işlendiği; faziletler ve bunları kazanma; reziletler ve bunlardan kurtulma yollarına, amelî hikmet, nefs ve kemâl, aile ahlâkı, şehir ahlâkı vs. çeşitli felsefi konulara değinen ve “felsefî/aklî yöntemle” yaklaşan bir eser olup olmadığına bakılmış;

     ii.         Tasavvufî ahlâk eserlerinin tespiti noktasında irşad, nasihat, sülük, makam, haller, menziller, ıstılahlar, menziller, meclisler, âdâb, şeyh-mürid ilişkisi, fazilet ve reziletler, nefis, nefis tezkiyesi, kalp, kalp temizliği, tarikat âdâbı vs. gibi kavramların mevzu olarak bizzat işlendiği veya çoğunlukta yer aldığı ve özellikle tasavvufî perspektifle muhtevaya yaklaşıldığı eserler olup olmadığına bakılmış;

   iii.         Dinî ahlâk alanında ekseriyetle adab, salih amel, zühd, rekâik, ahlâk muhtevalı kırk hadisler, nasihat, faziletler ve reziletler, ahlâkî yönüyle ibadetler vs. konuların referans noktası olarak nasları dikkate alarak işlendiği ve dinî amacın güdüldüğü eserler olup olmadığına bakılmıştır.

   iv.         Hikemiyyat türlerinde ahlâkî, nasihat edici birtakım sözlerin derlenme sürecine ve bu amaçla yazılıp yazılmadığına bakılmıştır.

     v.         Eğitim ahlâkında ta‘limü’l-müteallim, ana-baba hakkı, çocukların hakkı, çocuk eğitimi, öğretmen-öğrenci ilişkileri, ilim öğrenme ve ilim âdâbı gibi konuların ağırlıklı olarak işlendiği ve temel amacın “eğitim-öğretim”olup olmadığına bakılmıştır.

   vi.         Nasihatnâme’lerde ise doğrudan “nasihat” amacı güdülen eserler olup olmadığına bakılmıştır. Bu çerçevede eseri “mev’iza” türünden ayırmak için de eserin genel içerik ve yazılış tarzına bakılmıştır.

  vii.         Fütüvvetnâme’lerde; “fütüvvet, ahilik, kardeşlik, yiğitlik, iş ahlâkı, kahramanlık” gibi konuların işlendiği eserler olup olmadığına bakılmıştır.

viii.         Mevâiz kategorisine giren eserler mevcut ahlâk literatürünün aksine çeşitli ilim alanlarına dair konuların da işlendiği eserler olmasının yanında; oldukça fazla ve ayrı bir kataloglama çalışması gerektirecek mahiyettedir. Ancak mev’iza başlıklı olmakla birlikte doğrudan ahlâk konularının işlenmesinden dolayı bazı hususi eserleri çalışmaya dahil etmeyi uygun bulduk.

   ix.         Siyasetnâme türü eserler oldukça fazla olduğundan ve ayrı bir proje çalışmasını gerektirdiğinden kataloğun kapsamı açısından çalışmaya dahil edilmemiştir.

Eserlerin tasnifi/sınıflanması için daha detaylı bilgi “Katalog Başlıkları” bölümünde “Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması)” başlığı altında yapılmaktadır.

 

İçerik Oluşturma

Tanıtım

Eser içeriği oluşturulurken öncelikle müellifin tespit edilen eserinin varsa “bab, fasıl, makale, meclis, kısım, ... vs.” şeklindeki bölüm başlıklarına ve eserin muhtevasının çalışmaya uygun olup olmadığına bakılmıştır. Daha sonra eser “yazma eser” ise farklı nüshalarına bakılarak dikkate değer bir değişiklik varsa çalışma açısından daha uygun nüsha seçilmiştir.

Sonrasında ise eğer müellif tarafından giriş kısmında belirtilmişse esere dair “özel açıklamalar” ve “telif nedeni”ne kısaca değinilmiştir. Bazı nüshalar arasında “eser ismi, konu, başlık …vs.” farklılığı varsa bu belirtilerek değişikliğin hangi nüshada olduğu belirtilmiştir.

Akabinde ise eserin içerik açısından kısa şekilde tanıtımı yapılmıştır. Bunun dışında eser tanıtımı kısmında metin içerisinde yer alan nazım şekilleri, hikayeler, müellifin kullandığı özel ve tekrar eden başlıklar (örn. Tenbîh, işaret, teessüffat… vs.), kaynak veya örnekler (“ayet”; “hadis”; “sufîler”, “filozoflar”, “alimler” vs. şeklinde) belirtilmektedir.

Fihrist/Konu Başlıkları

Tanıtım aşamasından sonra ise eserin detaylıca, bab, fasıl, kısım vb. şeklinde bölüm başlıkları verilmiştir. Bu şekilde bir “fihrist” oluşturularak; hem eserin “başlıklar” çerçevesinde muhtevasının ve bunların birbirleriyle irtibatının genel anlamıyla ortaya konulması amaçlanmıştır. Bununla, eser hakkında malumat sahibi olmak isteyen tüm araştırmacılara eserin ne tür bir ahlâk metni olduğunu doğrudan bilebilme imkanını sağlamak amaçlanmıştır. Ancak eser konu başlıklarının hangi varaklarda/sayfalarda olduğu belirtilmemiştir. İçerisinde müellif veya mütercimin “fihrist” oluşturmadığı eserlerin de metinleri okunarak işlenen konulara değinilmiştir. Eser içerik taraması yapılırken yer yer varsa hakkında yapılan çalışma, tez ve eserin tercümelerine de başvurulmuştur. Ayrıca bunlar “kaynakça” kısmında belirtilmiştir.

Eser başlıkları asıl (ibarelerinin) yerine Türkçe tercümeleri yapılarak verilmiştir. Yer yer başlık oluşturulurken asıl metinde olmamakla birlikte gerekli görülen yerlere “[ ]” şeklinde köşeli parantez içerisinde tarafımızdan başlık konulmuştur.

Çalışmada parantez içerisinde yer alan tüm ibareler tarafımızdan yazılmıştır. Bununla, ibarenin metnin aslından olmadığının belirtilmesi amaçlanmıştır. Bununla beraber bazı başlıklarda “notlar” bölümünde gerekli görülen açıklamalar yapılmıştır.

 

Katalogda Yer Alan Başlıklar

1.      Eser Numarası: Katalog çalışması içerisindeki eserlere verilen ve kaynaklık teşkil edecek kayıt numarasıdır. Bu bölüm bir açıdan eserin ilgili çalışma içerisindeki referans numarasıdır. Eser numaraları müelliflerin vefat tarihlerine göre verilmiştir. Kesin olarak bilinmemekle birlikte vefat ettiği dönemi bilinen müelliflerin eser numarası ise sistemde hiyerarşik bir şekilde sonlarda numaralandırılmıştır.

2.      Eser Adı: Eserin kütüphane kayıtlarında ve mevcut literatür geleneği (esere dair tercüme, şerh vb. çalışmalar ile bahsi geçen tabakat, terâcim, katalog vb. çalışmalar) içerisindeki bilinen ve çokça kullanılan en meşhur ismine yer veren bölümdür.

3.      Eserin Bilinen Diğer İsimleri: Eserin bilinen en meşhur isminin yanında, onun gerek eser içerisinde gerekse esere dair diğer kaynaklarda anılan diğer isimlerini veren bölümdür.

4.      Müellif Adı (Tam Künyesi): Eserin müellifinin mevcut literatür geleneği (esere dair tercüme, şerh vb. çalışmalar ile bahsi geçen tabakat, terâcim, katalog vb. çalışmalar) veya eserin kendi metni içerisinde geçen tam adına yer veren bölümdür.

5.      Müellif Adı (Bilinen Kısa Adı): Müellifin mevcut literatür geleneği (esere dair tercüme, şerh vb. çalışmalar ile bahsi geçen tabakat, terâcim, katalog vb. çalışmalar) kütüphane kayıtlarında ve mevcut literatür geleneği içerisindeki bilinen ve çokça kullanılan en meşhur isminin yer aldığı bölümdür.

6.      Yüzyıl (Hicri): Müellifin vefat ettiği hicrî yüzyılın  yer aldığı bölümdür.

7.      Yüzyıl (Miladi): Müellifin vefat ettiği miladi yüzyılın  yer aldığı bölümdür.

8.      Vefat Tarihi HicriMüellifin hicrî vefat tarihine yer veren bölümdür. Vefat tarihleri varsa öncelikle DİA’ya (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi) göre verilmiştir. Vefat tarihi hakkında kesin bilgi sahibi olunmayan müellifler ise müellife dair yapılan özel çalışmalardan, eserlerinin yazma nüshalarından veya müstakil tabakât ve teracim kitaplarından istifade edilmiştir.

9.      Vefat Tarihi Miladi: Müellifin hicrî vefat tarihine tekabül eden miladî tarihe yer veren bölümdür. Tarih çevirme işlemi TTK’daki (Türk Tarih Kurumu) “tarih çevirme kılavuzu”na göre yapılmıştır.

10.   Dil: (Telif, şerh, haşiye veya tercüme vb.) eserin hangi dilde kaleme alındığını belirten bölümdür.

11.   Kütüphane Adı: Eserin kullanılan yazma nüshasını ihtiva eden koleksiyonun bulunduğu kütüphanenin adına yer veren bölümdür.

12.   Koleksiyon Adı: Eserin kullanılan yazma nüshasını ihtiva eden kütüphanenin bölümlerinin adıdır.

13.   Koleksiyon (Demirbaş) Numarası: Yazma nüshanın ilgili koleksiyondaki numarasıdır.

Koleksiyon Numarası ve Demirbaş Numarası: Yazma Eserler Başkanlığı, İSAM, Süleymaniye gibi birçok kütüphanede eserlerin numaraları için taramalarda “başlık” olarak verilen bölüm “demirbaş” ibaresidir. Ancak bu ibare tarama sistemlerinde mevcut başlıklardan “koleksiyon numarası”na karşılık gelmektedir. Kütüphanelerde verilen “demirbaş numarası” adlı başlık ise eserin ilgili kütüphanedeki “koleksiyonsuz genel numarası”dır. Bu açıdan gerek elimizde eserlerin demirbaş numaralarının mevcut olmaması gerekse de bunun temininin tüm eserler için belirlenen süre içerisinde pek mümkün görünmemesi dolayısıyla katalog çalışmasında “demirbaş” ibareli sütun kaldırılmıştır. Ve bu iki başlıktan biri olan ve kütüphane sitelerinin katalog taramalarında “demirbaş numarası” ibaresiyle verilip aslında “koleksiyon numarası” kastedilmesi dolayısıyla bu bölümlerde “demirbaş” ibaresi altında verilen sütun “başlığı” “Koleksiyon (Demirbaş) Numarası” şeklinde verilmiştir.

Numaralar beş basamaklı sayı olarak yazılmıştır. Dört ve aşağısı için başlarına “0” konularak beş basamağa tamamlanmıştır. Süleymaniye ve birçok yazma eser kütüphanesinde taramalarda beş basamak kullanılmaktadır. Ancak İSAM’ın (Türkiye Ktp.) tarama bölümlerinde demirbaş numaraları altı basamaklı olarak aranmaktadır. İlgili eserlerin taraması yapılırken buna dikkat edilmelidir.

14.   Varak Numarası: Eserin metninin ilgili yazma nüshada bulunduğu sayfaları veren bölümdür.

15.   Hattat/Müstensih/İstinsah: Eserin metninin yer aldığı ilgili yazma nüshanın istinsahını (çoğaltmak/yazmak) yapan kişinin verildiği bölümdür.

16.   Yazma Kayıt Yeri: Eserin kullanılan yazma nüshasının istinsah edildiği yeri belirten bölümdür.

17.   Yazma (İstinsah) Tarihi: Eserin kullanılan yazma nüshasının istinsah edildiği tarihi(hicrî-miladî) belirten bölümdür.

18.   Yazı Türü: Eserin kullanılan yazma nüshasının istinsah edilirken metnin yazısının hat sanatındaki özel türünü belirten bölümdür.

19.   Eserin Türü (Telif, şerh, haşiye, tercüme, nazire, ihtisar (özet), intihab (derleme, seçme) vb.): Eser kaleme alınırken çalışmanın mahiyetinin belirtildiği bölümdür. Bu bölüm hakkındaki bilgi için öncelikle metin girişinde hakkında konuştuğu eser için müellifin kullanmış olduğu ibareler, sonrasında tabakat, terâcim ve kataloglarda yer alan bilgiler dikkate alınmıştır.

20.   Eserin Baskısı: Yazma eserlerin eğer yapılmışsa mevcut baskısı hakkında neşir bilgilerinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümdeki bilgilere ulaşılırken İSAM kütüphanesi, yazma eser kütüphaneleri ve “https://www.worldcat.org/” adlı internet sitesi ile bazı kitap siteleri kullanılmıştır.

21.   Eserin Çevirisi: Eserin yazma veya baskısının varsa öncelikle Türkçe çevirisine, yoksa diğer dillerdeki çevirisine dair bilgilere yer veren bölümdür. Bu bölümdeki bilgilere ulaşılırken İSAM kütüphanesi, diğer kütüphaneler (yazma eser) ile özellikle “http://www.kibo.com.tr/kibokatalog/” ve “https://www.worldcat.org/”adlı internet sitesi ve diğer kitap siteleri kullanılmıştır.

22.   Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri: Eserin telif sebebi ve tarihi, kime ithaf edildiği, ne tür konuların işlendiği, işleniş üslûbu ve konusu yönüyle ahlâk alanındaki yeri, literatürdeki önemi vb. birçok konuda bilgi veren bölümdür. Çalışmanın en önemli ve benzerleri içerisindeki farklığını oluşturan kısımlarından biridir.

Bu bölüm oluşturulurken eserin öncelikle müstakil olarak giriş (mukaddime, dîbâce, fâtihatü’l-kitâb, bidâye vb.) başlığı veya bunlar yoksa emmâ ba‘d/أما بعد ile başlayıp asıl konuya kadar olan kısımlar ve sonuç (hâtime, hâtimetü’l-kitâb, hulâsa, ve li-nehtumi’l-kitâb/ولنختم الكتاب vb.) başlıklar incelenmiştir. Sonrasında ise eserin genel olarak tüm metnine göz atılmıştır. Ayrıca eser hakkında yapılan farklı çalışmalara (şerh, haşiye, tercüme, makale, ansiklopedik maddeler, tez vs.) da bakılmıştır. Gerekli bazı bilgiler bu kaynaklardan alınmış ve bunlar “notlar” kısmında belirtilmiştir.

23.   Eseri Konu Başlıkları: Eserin konusu hakkında başlıklar halinde bilgi veren bölümdür. Bir başka deyişle bu bölüm eserin içindekiler/fihrist kısmına yer veren bölümdür. Çalışmanın en önemli ve benzerleri içerisindeki farklığını oluşturan bir diğer kısım da bu bölümdür. Yine bu bölüm oluşturulurken ilk olarak varsa eserin baskısı veya tercümesinden; bunun dışında eser hakkındaki müstakil eserlerden faydalanılmıştır. Ancak bunun yanında yazma nüshası da incelenmiştir.

Yazma nüsha incelenirken ise eserin tanıtımı ve içerik bilgileri bölümünde olduğu gibi öncelikle eserin genelde fihristinin müstakil olarak verildiği giriş (mukaddime, dîbâce, fâtihatü’l-kitâb, bidâye vb.) başlığı, nüshanın vikayesinde veya iç sayfada müstensih, okuyucu vb. kişiler tarafından yazılan notların olduğu bölümlerine veya bunlar yoksa metnin emmâ ba‘d/أما بعد ile başlayıp asıl konuya kadar olan kısımlarına ve bazı eserlerde de fihristin nadiren yer aldığı sonuç (hâtime, hâtimetü’l-kitâb, hulâsa, ve li-nehtumi’l-kitâb/ولنختم الكتاب vb.) başlıklarına bakılmıştır. Ancak bu bölümlerle yetinilmemiş eserin tüm sayfaları tek tek incelenerek fihrist ile eser içerindeki bölüm başlıkları karşılaştırılmıştır. Bunun yanında konu başlıkları hiçbir şekilde belirtilmeyen eserlerin başlıkları ise metin okuması yapılarak işlenen konular kabaca zikredilmiştir. Ayrıca eser hakkında yapılan farklı çalışmalara (şerh, haşiye, tercüme, makale, ansiklopedik maddeler, tez vs.) da bakılmıştır. Gerekli bazı bilgiler bu kaynaklardan alınmış ve bunlar “notlar” kısmında belirtilmiştir.

24.   Eserin Telif Tarihi: Müellifin eseri telif ettiği yıla veya varsa eserin birkaç farklı tarihlerdeki telifine yer veren bölümdür. Bu bölümdeki bilgilere öncelikle doğrudan eserin metni (mukaddime, dîbâce, fâtihatü’l-kitâb, bidâye, sebeb-i nazm, sebebü te’lîfi’l-kitâb vb. başlıklar; nüshanın vikayesinde veya iç sayfada müstensih, okuyucu vb. kişiler tarafından yazılan notların olduğu bölümler veya bunlar yoksa metnin emmâ ba‘d/أما بعد ile başlayıp asıl konuya kadar olan pasajlar; hâtime, hâtimetü’l-kitâb, hulâsa, ve li-nehtumi’l-kitâb/ولنختم الكتاب, tarihü’l-kitâb, tarih-i nazm, vb. başlıklar) ve eserin varsa müellif hattı veya diğer nüshaları incelenerek ulaşılmıştır. İkinci olarak ise eser ve müellifi hakkındaki müstakil çalışmalar dikkate alınmıştır.

25.   Notlar: Eserin yukarıda sayılan bölümleri hakkında özel açıklamalara ve istifade edilen kaynaklara yer veren bölümdür.

26.   Sınıflama (Ahlâk Alanı Sınıflaması): Eserin ilim dalları açısından dahil olduğu alanın adının verildiği bölümdür. Ahlâk alanında kaleme alınan eserler genel anlamda aklî/felsefî, naklî/dinî ve aklî-naklî/felsefî-dinî tarzda üç farklı tasnifte toplamak mümkündür. Ancak bunun yanında temel İslâmî ilimler alanında nas kaynaklı olmakla birlikte felsefe dışında İslam düşüncesi geleneğine de dahil olan tasavvuf, kelâm, fıkıh vb. farklı disiplinler yer almaktadır. Çalışmada yer alan eserlerin bu geleneği içerisindeki yerine atıf yapmak gerekmektedir. Buna göre tamamen felsefî tarzda yazılan eserler “felsefî ahlâk; doğrudan nass (Kur’ân ve sünnet) kaynaklı eserler “dinî-genel ahlâk”; bunun yanında dinî metinler içerisinde herhangi bir düşünce geleneğine (tasavvuf, kelâm vb.) dahil olan eserler örneğin “dinî-tasavvufî ahlâk” şeklinde verilmiştir. Felsefî ahlâk kategorisine girecek eserlerin bir kısmında aynı zamanda dinî düşünce geleneğinde yazılan konular da tartışılıyor olmasından dolayı bu tür eserler de “felsefî-memzûc” başlığı altında tasnif edilmiştir.


 

I.               ÇALIŞMANIN İÇERİĞİNE DAİR BAZI BİLGİLER

DETAYLI BİLGİLER

1.     Dil, Eser ve Müellif Sayısına Göre Dönemler

Yüzyıllar (Hicrî/Miladî)*

Arapça (topl.)

Farsça (topl.)

Türkçe (topl.)

Genel Topl.

Müellif Sayısı

1/7. Yüzyıl

3

-

-

3

2

2/8. Yüzyıl

9

-

-

9

3

3/9. Yüzyıl

47

-

-

47

12

4/10. Yüzyıl

23

-

-

23

13

5/11. Yüzyıl

39

11

-

50

18

6/12. Yüzyıl

26

10

1

37

24

7/13. Yüzyıl

28

14

2

44

34

8/14. Yüzyıl

39

10

3

52

36

9/15. Yüzyıl

35

8

26

69

59

10/16. Yüzyıl

51

8

74

133

87

11/17. Yüzyıl

32

1

44

77

63

12/18. Yüzyıl

42

3

51

96

65

13/19. Yüzyıl

21

1

53

75

70

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

-

-

31

31

17

Genel Toplam

395

66

285

746

502

* Eser-dil-müellif (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

2.     Sınıflarına Göre Dönemler

Yüzyıllar(Hicrî/Miladî)*

Dinî-Genel

Dinî-Tasavvufî Ahlâk

Dinî-Kelâmî Ahlâk

Felsefî Ahlâk

Felsefî-Memzûc

Genel Topl.

1/7. Yüzyıl

2

1

-

-

-

3

2/8. Yüzyıl

9

-

-

-

-

9

3/9. Yüzyıl

8

35

-

4

-

47

4/10. Yüzyıl

11

4

-

8

-

23

5/11. Yüzyıl

19

20

-

9

2

50

6/12. Yüzyıl

16

17

-

-

4

37

7/13. Yüzyıl

5

30

-

4

5

44

8/14. Yüzyıl

11

28

1

4

7

51

9/15. Yüzyıl

19

36

3

5

6

69

10/16. Yüzyıl

28

87

2

5

11

133

11/17. Yüzyıl

18

45

9

3

3

78

12/18. Yüzyıl

22

53

15

1

5

96

13/19 Yüzyıl

23

25

15

8

4

75

14/20. (İlk çeyrek) Yüzyıl

12

4

-

7

8

31

Genel Toplam

203

385

45

58

55

746

* Eser-sınıf (sayısı) tespiti hicrî “yüzyıl” dönemlerine göre yapılmıştır.

3.     Yazma, Baskı ve Çeviri Bölümlerindeki Eserlerin Sayısı

Eserler:

Toplam:

Yazmalar

583

Baskıları Tespit Edilen Yazmalar (Türkiye)

214

Yazmaları Tespit Edilemeyen Baskılar (Türkiye)

155

Tüm Baskılar (Türkiye)

369

Çeviriler (Türkiye)

151

(Modern Neşir) Çevirisi Yapılmamış Baskılar

229

4.     Eser Türleri (Telif, Şerh, Tercüme Vb.)

Eser Türler

Toplam:

Derleme

2

Haşiye

4

İntihab

1

Muhtasar

7

Nazîre

23

Şerh (genel)

99

Talika

1

Telif (genel)

501

Telif/Zeyl

1

Telif/Manzume

2

Tercüme (genel)

75

Tercüme/Derleme

8

Tercüme/Kısmî

2

Tercüme/Şerh

18

Tercüme/Telif

2

 

5.     Katalogda Yer Kütüphaneler ve Yazma Koleksiyonları (Yazma Nüshalar)

Kütüphane Adı

Koleksiyon Adı

Nüsha Sayısı

Afyon Gedik Kütüphanesi

-

1

Amasya İl Halk Kütüphanesi

-

1

Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi

-

1

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Atıf Efendi

9

Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Beyazıd

6

Veliyyüddin Efendi

5

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

-

2

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır Umum Kütüphanesi

1

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi

-

1

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Hüdaî Efendi

5

Kemankeş

5

Hacı Selim Ağa

2

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Arapça Yazmalar

1

Türkçe Yazmalar

1

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı

Osman Ergin Yazmalar

8

Belediye Yazmaları

1

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi

Şevket Rado Yazmaları

1

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

-

1

Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi

Raşit Efendi

1

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Fazıl Ahmed Paşa

10

Mehmed Asım Bey

5

Hacı Ahmed Paşa

7

Hafız Ahmed Paşa

1

Kütahya İl Halk Kütüphanesi

Vahit Paşa

1

Laleli Yazma Eser Kütüphanesi

Laleli

15

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Akhisar Zeynelzâde

1

Manisa Murâdiye Kütüphanesi

-

1

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Feyzullah Efendi

4

Ali Emiri

2

Milli Kütüphane (Ankara)

-

3

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Nuruosmaniye

17

Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi

Ragıp Paşa

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Ağa Efendi Tanacan

1

Ali Nihat Tarlan

3

Amcazâde

2

Antalya Tekelioğlu

5

Asl

1

Aşir Efendi

7

Ayasofya

70

Bağdatlı Vehbi

11

Beşir Ağa

4

Carullah

13

Çelebî Abdullah

1

Çorlulu Ali Paşa

2

Damad İbrâhim

1

Darulmesnevi

2

Denizli

2

Düğümlü Baba

3

Efgani Şeyh Ali

1

Esad Efendi

50

Fatih

20

Giresun Yazmalar

2

Hacı Beşir Ağa

1

Hacı Mahmud Efendi

38

Hacı Reşit Bey

1

Hafid Efendi

2

Halet Efendi

10

Halet Efendi Eki

1

Hamidiye

9

Hasan Hüsnü Paşa

4

Hasib Efendi

1

Hekimoğlu

4

Hüsrev Paşa

3

İbn Mirza

2

İbrâhim Efendi

3

İsmihan Sultan

1

İzmir

6

İzmirli İsmail Hakkı

1

Karaçelebizâde

1

Kasîdecizâde

8

Kılıç Ali Paşa

8

Lala İsmâil

6

M. Arif -M. Murad

2

Mehmed Nuri Efendi

1

Mihrişah Sultan

10

Molla Çelebî

1

Murad Buhârî

3

Murad Molla

2

Murakka

1

Nafiz Paşa

5

Ömer İşbilir

1

Özel

3

Pertev Paşa

9

Pertevniyal

2

Reisulküttab

7

Reşid Efendi

19

Serez

5

Süleymaniye

2

Şazeli Tekkesi

1

Şehid Ali Paşa

22

Tahir Ağa Tekkesi

1

Tercüman

1

Tercüman Kitaplığı

1

Tırnovalı

1

Uşşaki Tekkesi

4

Vahit Paşa

1

Yahyâ Tevfik

1

Yazma Bağışlar

21

Yeni Cami

4

Zühdü Bey

4

Topkapı Sarayı Müzesi

Hazine Kitaplığı

2

Mehmet Reşat

1

Emanet Hazinesi

1

Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

-

2

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

Türkçe Yazmaları

1

Genel Toplam: 25 (Kütüphane)

583

 

 

6.     Katalogda Yer Alan Müellifler ve Eser Sayıları

     Sıra

Müellifin Tam Adı

Müellifin Bilinen Meşhur Adı

Eser Sayısı

1.      

Ebû Saîd Hasan b. Ebû Saîd Yesâr el-Basrî

Hasan-ı Basrî

2

2.      

Ebû Muhammed Abdullah b. Mukaffa‘ el-Fârisî

İbnü'l-Mukaffa‘

5

3.      

İmam Ca‘fer es-Sâdık (r.a.)

Ca‘fer es-Sâdık

1

4.      

Ebû Abdurrahman Abdullah b. Mübârek b. Vâzih el-Mervezî

Abdullah b. Mübârek

3

5.      

Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî

Ahmed b. Hanbel

3

6.      

Ebû Abdullah Hâris b. Esed el-Basrî es-Sufî el-Muhâsibî

Hâris el-Muhâsibî

11

7.      

Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Ali b. Hasan el-Hakîm et-Tirmizî

Hakîm Tirmizî

4

8.      

Amr b. Bahr el-Basrî

Câhiz

3

9.      

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil b. İbrâhim el-Cu‘fi el-Buhârî

İmam Buhârî

1

10.   

Ebû Yûsuf Ya‘kûb b. İshâk el-Kindî

Kindî

1

11.   

Şihabüddin Ahmed b. Muhammed

İbn Ebü'r-Rebi‘

1

12.   

Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî

İbn Kuteybe

1

13.   

Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî

İbn Ebü'd-Dünyâ

17

14.   

Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed el-Bağdâdî en-Nûrî

Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî

1

15.   

Ebü’l-Kāsım Cüneyd b. Muhammed el-Hazzâz el-Kavârîrî el-Bağdâdî

Cüneyd Bağdâdî

2

16.   

Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî

Ebû Bekir er-Râzî

2

17.   

Ebû Mutî‘ Mekhûl b. el-Fazl en-Nesefî el-Hanefî

Mekhûl b. Fazl en-Nesefî

1

18.   

Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî

Ebû Zeyd el-Belhî

1

19.   

Ebû Bekir Muhammed b. Ca‘fer b. Muhammed es-Sâmerrî el-Harâitî

Harâitî

3

20.   

Fârâbî Muhammed b. Muhammed b. Turhan

Fârâbî

2

21.   

Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî

İbn Hibbân

1

22.   

Muhammed el-Hüseyin el-Âcurrî

Âcurrî

1

23.   

Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyan el-Ensârî el-İsfahânî

Ebü’ş-Şeyh

2

24.   

Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed el-Hanefî es-Semerkandî

Ebü’l-Leys es-Semerkandî

2

25.   

Ebû Tâlib Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Hârisî el-Mekkî el-Âcemî

Ebû Tâlib el-Mekkî

1

26.   

Mesleme b. Ahmed el-Kurtûbî el-Endelûsî el-Hakîm el-Mecrîtî

Mecrîtî

1

27.   

Ebû Hilâl el-Hüseyin b. Abdullah b. Sehl el-Askerî

Ebû Hilâl Askerî

2

28.   

Ebû Hayyân Ali b. Muhammed b. Abbas et-Tevhîdî

Ebû Hayyan et-Tevhîdî

3

29.   

Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. Ya‘kūb b. Miskeveyh el-Hâzin

İbn Miskeveyh

5

30.   

Ebû Ali Hüseyin b. Abdullah el-Buhârî İbn Sînâ

İbn Sînâ

4

31.   

Ebû Mansûr Abdülmelik b. Muhammed es-Seâlibî

Ebu Mansur es-Seâlibî

3

32.   

Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb

Mâverdî

1

33.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Selâme el-Kuzâî

Kudâî/Kuzâî

3

34.   

Ali b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelûsî ez-Zâhirî

İbn Hazm

1

35.   

Ebû Ömer Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Muhammed b.   Abdülberr en-Nemerî

Nemerî

1

36.   

Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî

Kuşeyrî; Abdülkerîm el-Kuşeyrî

4

37.   

Ebû Muîn Nâsır b. Hüsrev b. Hâris el-Kubâdiyânî el-Mervezî

Nâsır b. Hüsrev

2

38.   

Emîr Unsûrü’l-Meâlî Keykâvus b. İskender b. Kābûs b. Veşmgîr

Kābûs b. Veşmgîr

1

39.   

Ebû İsmâîl Abdullah b. Muhammed b. Ali el-Ensârî el-Herevî

Hâce Abdullah Herevî; Abdullah el-Ensârî

7

40.   

Ebü’l-Mehâmid Halîl b. Ahmed b. Muhammed b. Abdülmelîk el-E‘şârî et-Tebrîzî

Ebü’l-Mehâmid et-Tebrîzî

1

41.   

Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî

Gazzâlî

11

42.   

Ebü’l-Vefâ b. Âkil

Ebü’l-Vefâ

1

43.   

Ebü’l-Fütûh Şehâbeddin Ahmed b. Muhammed Ahmed el-Gazzâlî

Ahmed el-Gazzâlî

1

44.   

Ebü’l-Mecd Muhammed b. Âdem el-Hakîm es-Senâî

Hâkim es-Senâî

3

45.   

Evhadüddin Muhammed b. Hasan b. Muhammed el-Kirmânî

Evhadüddin el-Kirmânî

1

46.   

İbnü’l-Ârif Ahmed b. Muhammed es-Sehâcî

İbnü’l-Ârif es-Sehâcî

1

47.   

Selâm b. Abdullah el-İşbilî el-Bâhilî

İşbilî; Bâhilî

1

48.   

       Emînüddin Ebû Ali Fazl b. Hasan b. Fazl et-Tabersî

Tabersî

1

49.   

Tâcü'l-İslâm Süleyman b. Dâvûd es-Sebtî es-Sivârî

Tâcü'l-İslâm es-Sivârî

1

50.   

       Ebü’l-Feth Nâsihuddin Abdülvâhid b. Muhammed et-Temîmî el-Âmidî

Nâsihuddin el-Âmidî

2

51.   

Nâsırüddin Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Yûsuf el-Hasenî es-Semerkandî

Nâsırüddin es-Semerkandî

1

52.   

Ebü'n-Necîb Abdülkâdir b. Abdullah b. Muhammed es-Sühreverdî

Ebü'n-Necîb es-Sühreverdî

1

53.   

İbn Zafer el-Mekkî

İbn Zafer el-Mekkî

1

54.   

Ravhullah b. Abdullah b. Abdülkerîm el-Kazvînî

Ravhullah el-Kazvînî

1

55.   

Reşîdüddin Muhammed b. Muhammed el-Ömerî el-Kâtib el-Vatvât

Reşîdüddin el-Vatvât

6

56.   

Ebü’l-Mehâsin Rüknü’l-İslâm Sedîdüddin Muhammed b. Ebâ Bekir İbrâhim eş-Şargî el-Buhârî

İmamzâde

1

57.   

Ebü’l-Fütûh Şihâbüddin Yahyâ b. Habeş b. Emîrek es-Sühreverdî

Şihâbüddin es-Sühreverdî

1

58.   

Kutbüddin Abdullah b. Muhammed b. Eymen el-İsfahânî

Kutbüddin el-İsfahânî

1

59.   

Burhâneddin ez-Zernûcî

Zernûcî

1

60.   

Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdâdî İbnü'l-Cevzî

İbnü'l-Cevzî; Ebü’l-Ferec İbnü'l-Cevzî

3

61.   

Muhammed Murteza el-Hüseynî el-Yemânî

Muhammed Murteza el-Hüseynî

1

62.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer Fahreddin er-Râzî

Fahreddin er-Râzî

2

63.   

Ebû Muhammed Cemâleddîn İlyâs b. Yûsuf b. Zekî Müeyyed

Nizâmî-i Gencevî

1

64.   

Ebü’l-Hasan Şemseddin Ali b. İsmâil es-Sanhâcî

Sanhâcî

1

65.   

Ebû Hâmid Ferîdüddin Muhammed b. Ebû Bekir İbrâhim en-Nîsâbûrî el-Attâr

Ferîdüddin el-Attâr

2

66.   

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ

2

67.   

Necmeddin Ahmed b. Ömer el-Hayvakî el-Kübrâ

Necmeddin el-Kübrâ

68.   

Nûreddin Muhammed b. Muhammed b. Yahyâ el-Buhârî el-Hanefî

Avfî (Örfî)

1

69.   

Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer b. Muhammed el-Kuraşî es-Sühreverdî

Şehabeddin es-Sühreverdî

2

70.   

Ebû Abdullah Muhyiddin Muhammed b. Ali et-Tâî el-Endelüsî İbnü'l-Arabî

Muhyiddin İbnü'l-Arabî

4

71.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ebü’l-Mekârim el-Bağdâdî İbnü'l-Mi‘mâr

İbnü'l-Mi‘mâr

1

72.   

Şemseddin Muhammed b. Ali b. Melikdâd Tebrîzî

Şems-i Tebrîzî

1

73.   

Sa‘deddin Muhammed b. Müeyyed es-Sûfî İbn Hammûye el-Hamevî

İbn Hammûye el-Hamevî

1

74.   

       Ebû Bekir Necmeddin Abdullah b. Muhammed b. Şâhâver

Necmeddîn-i Dâye

1

75.   

Ebü’l-Kāsım Kemâleddin Ömer b. Ahmed el-Halebî İbnü'l-Adîm

İbnü'l-Adîm

1

76.   

       Zeynüddin Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkādir er-Râzî

Zeynüddin er-Râzî

1

77.   

Hacı Bektâş-ı Velî

Hacı Bektâş-ı Velî

1

78.   

Nasîrüddîn Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed b. Hasan et-Tûsî

Nasiruddîn et-Tûsî

2

79.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekir el-Kurtubî

el-Kurtubî

1

80.   

Sadreddin Muhammed b. İshak b. Muhammed Konevî

Sadreddin Konevî

1

81.   

Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref en-Nevevî

Muhyiddin en-Nevevî

1

82.   

Ebü’s-Senâ Sirâceddin Mahmûd b. Ebû Bekir b. Ahmed b. Hâmid el-Urmevî

Sirâceddin el-Urmevî

1

83.   

İzzüddevle Sa‘d b. Mansûr b. Sa‘d el-İsrâilî el-Bağdâdî

İbn Kemmûne

1

84.   

Ebü’l-Fazl Burhâneddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed en-Nesefi

Burhâneddin en-Nesefî

1

85.   

Fahreddin İbrâhim b. Şehriyâr el-Hemedânî el-Irâkî

Fahreddin el-Irâkī

1

86.   

Muslihuddin Sa‘dî b. Abdullah eş-Şîrâzî

Sa‘dî Şîrâzî

2

87.   

Abdülazîz b. Ahmed b. Saîd ed-Demîrî ed-Dîrînî

ed-Dîrînî

1

88.   

Ebü'd-Dür Cemâleddin Yâkūt el-Müsta‘sımî

Ebü'd-Dür; Yâkūt el-Müsta‘sımî

1

89.   

Şerefeddin Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî

Şerefeddin ed-Dimyâtî

1

90.   

Hasan b. Ebü’l-Hasan ed-Deylemî

Deylemî

1

91.   

Emîr Hüseyin b. Alim b. Hasan el-Gavrî el-Hüseynî

Emir el-Hüseynî; Hüseyin el-Gavrî

1

92.   

Cemâleddin Muhammed b. İbrâhim b. Yahyâ b. Ali el-Ensârî el-Vatvât

Cemâleddin el-Vatvât

1

93.   

Ebü’l-Hüdâ Muhammed b. Hasan Vâdî er-Rifâî es-Sayyâdî

Ebü’l-Hüdâ es-Sayyâdî

1

94.   

Ebü’l-Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Abdülhalîm İbn Teymiyye

Takıyyüddin İbn Teymiyye

3

95.   

Bedreddin Muhammed b. İbrâhim b. Sâdullah el-Hamevî İbn Cemâa

İbn Cemâa

1

96.   

Alâüddevle Ahmed b. Muhammed b. Ahmed es-Simnânî

Simnânî

1

97.   

Ebü’l-Mefâhir Yahyâ b. Ahmed b. Saîd el-Bâherzî

Ebü’l-Mefâhir el-Bâherzî

1

98.   

Kemâleddin Abdürrezzâk b. Ahmed b. Ebü’l-Ğanâim el-Kâşânî

Abdürrezzâk el-Kâşânî

3

99.   

Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Hâc el-Abderî el-Fâsî el-Mâlikî

İbnü'l-Hâc el-Abderî

1

100.                

Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer el-Maarrî İbnü'l-Verdî

İbnü'l-Verdî

2

101.                

Ebû Abdullah İbnü'l-Ekfânî Muhammed b. İbrâhim es-Sincârî

İbnü'l-Ekfânî

1

102.                

Saîd b. Ahmed b. Liyvûn et-Tücîbî

Tücîbî; İbn Lîyûn

1

103.                

Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ebû Bekir İbn Kayyim el-Cevziyye

İbn Kayyim el-Cevziyye

5

104.                

Gülşehrî/Kırşehrî Mesud b. Osman

Gülşehrî; Hoca Mesud

1

105.                

Takıyyüddin Ebü’l-Hasan Ali b. Abdülkâfî b. Ali el-Ensâri el-Hazrecî eş-Şâfiî es-Sübkî

Takıyyüddin es-Sübkî

1

106.                

Ebü’l-Fazl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed el-Îcî

Adudüddin el-Îcî

1

107.                

Ebü’l-Hasan Ali b. Abdurrahman b. Hüzeyl Fezârî

İbn Hüzeyl

1

108.                

Abdülhamîd b. Abdurrahman el-Engûrî

Abdülhamid el-Engûrî

1

109.                

       Afîfüddin Abdullah b. Es‘ad b. Ali b. Süleyman el-Yâfiî

Afîfüddin el-Yâfiî; Yâfiî

1

110.                

Cemâleddin Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Abdullah el-Gürânî

Cemâleddin el-Gürânî

1

111.                

       Nizâmeddin Ubeydullah Zâkânî el-Kazvînî

Ubeyd-i Zâkânî

1

112.                

Ebû Abdullah İmâdüddin Muhammed b. Muhammed el-Kirmânî

İmâdüddin el-Kirmânî

3

113.                

Şemseddin Muhammed b. Yûsuf b. Ali el-Kirmânî

Şemseddin el-Kirmânî

2

114.                

Ali b. Şehâbeddin Hasan b. Muhammed el-Hemedânî

İbn Şihâb el-Hemedânî

3

115.                

Nasr b. Ahmed ed-Dihistânî

Nasr ed-Dihistânî

1

116.                

Seyfeddin Ahmed el-Ebherî

Seyfeddin el-Ebherî

1

117.                

Şehabeddin Ahmed b. Mahmûd es-Sivâsî es-Sehâvî

Şehabeddin Ahmed es-Sehâvî

1

118.                

Tâcedd,n Ahmed b. İbrâhim Ahmedî Germiyanî

Tâceddin Germiyânî

1

119.                

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin

Şeyhoğlu

1

120.                

Ebü’l-Hasan Seyyid Şerîf Ali b. Muhammed el-Cürcânî

Seyyid Şerîf el-Cürcânî

3

121.                

Ahmed b. İbrâhim

Ahmed-i Dâî

1

122.                

Bedr-i Dilşâd b. Mehmed b. Oruçgazi b. Şaban

Bedr-i Dilşâd

1

123.                

Âşık Ahmed

Âşık Ahmed

1

124.                

Mercümek Ahmed b. İlyas

Mercümek Ahmed

1

125.                

Ebü’l-Fazl Mûsâ b. Hacı Hüseyin b. Îsâ İznikî

Mûsâ İznikî

1

126.                

Abdülvâcid b. Muhammed el-Leysî el-Kütahî/el-Kütahyevî

Kütahî; el-Kütahyevî

1

127.                

Hatipzâde/İbn Hatîb/Hatipoğlu Mehmed b. İbrâhim

Hatiboğlu Muhammed; Mehmed

2

128.                

Ebü’l-Feth Bahâeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansûr el-İbşihî

Ebü’l-Feth el-İbşihî

1

129.                

Zeynüddin Muhammed b. Muhammed Yûsuf Ebû Bekir el-Herevî el-Hafî

Zeynüddin el-Hafî; el-Herevî

1

130.                

Ahmed Hayâlî/Derviş Hayâlî

Derviş Hayâlî

1

131.                

Zeynüddin Abdüllatîf b. Abdurrahman İbn Gānîm el-Makdisî/el-Ganîmî

İbn Gānim; Ganîmî

4

132.                

Şeyh Eşref b. Ahmed

-

2

133.                

Cemâlî Hürrem/Cemâlî-i Karamânî

Cemâlî-i Karamânî

1

134.                

Muhammed b. el-Hatîb el-Kirmânî

İbnü'l-Hatîb el-Kirmânî

1

135.                

Saruhanlı Gülşenî/Gülşen-i Saruhânî

Saruhanlı Gülşenî; Gülşen-i Saruhânî

1

136.                

Hâce Muhammed b. Muhammed el-Hâfızî el-Buhârî

Hâce Parsa

2

137.                

       Muhammed b. Muhammed b. Abdullah Nurbahşî

Nurbahşî

1

138.                

Eşrefoğlu Rûmî/Eşrefzâde Abdullah Rûmî

Eşrefoğlu Rûmî

1

139.                

Alâüddin Çelebi Alî b. Hüseyin el-Amâsî

Alâüddin Çelebi; Amâsî

1

140.                

Şeyh Alâeddîn Ali b. Muhammed Mecdüddin b. Mes‘ûd eş-Şahrudî

Mevlâ Musannifek

2

141.                

Muhyiddin Ebû Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Kâfiyecî

Muhyiddin Kâfiyecî

1

142.                

Kutbüddinzâde Muhyiddin Muhammed b. Kutbüddin el-İznikî

Kutbüddinzâde; Kutbüddin el-İznikî

1

143.                

Sinâneddin Yûsuf b. Hızır el-Bursevî el-Vefâî

Sinân Paşa

1

144.                

Abdurrahman b. Abdüsselâm es-Sâffûrî

Abdurrahman es-Sâffûrî; es-Sâfûrî

1

145.                

Molla Nûreddin Abdurrahmân b. Nizâmeddîn Ahmed b. Muhammed el-Câmî

Molla Câmî; Nûreddin Câmî

2

146.                

Şemseddin Muhammed b. Abdurrahman el-Mısrî es-Sehâvî

Şemseddin es-Sehavî

2

147.                

Nizâmeddin Ali b. Kiçkine Bahâdır el-Herevî en-Nevâî

Ali Şîr Nevâî

2

148.                

Ebû Abdullah Celâleddin Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî

Celâleddin ed-Devvânî

2

149.                

Hamîdüddin b. Efdalüddin el-Hüseynî er-Rûmî

Efdalzâde; İbn Efdal

1

150.                

Ali b. Mahmûd b. Muhammed er-Rabız el-Bedahşânî

el-Bedahşânî

1

151.                

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Marmaravî

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin; Yiğitbaşı Ahmed Efendi; Şemseddin Marmaravî

1

152.                

Mevlânâ Kemâleddin Hüseyin b. Ali el-Beyhakı-yi Sebzevârî Hüseyin Vâiz-i Kâşifî

Hüseyin Vâiz-i Kâşifi; Kemaleddin Kâşifî

1

153.                

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Ahmed es-Semhûdî

Nûreddin es-Semhûdî

1

154.                

Ahmed Rıdvan

Ahmed Rıdvan

2

155.                

Şemsî/Derviş Şemseddin

Şemsî

1

156.                

Alâeddin Muhammed b. Muhammed b. Hızır el-Kâzerûnî eş-Şâfiî el-Ömerî

Alâeddin el-Kâzerûnî

1

157.                

İdrîs b. Hüsameddin Ali el-Bitlîsî

İdrîs-i Bitlîsî

2

158.                

İhtiyârüddin b. Seyyid Gıyâseddin el-Hüseynî

İhtiyârüddin

1

159.                

Ya‘kūb b. Seydî Ali el-Acemî el-Bursevî

Seydî Alizâde; Ya‘kūb el-Bursevî

2

160.                

Fatihli/Fütûhî Hüseyin Çelebi

Fütûhî

1

161.                

Muhammed b. Abdullah Geyveli/Güvâhî

Güvâhî

1

162.                

Ali b. Atiyye b. Hasan el-Hamevî es-Sûfî

Alvan

1

163.                

Mahmûd b. Osman b. Ali

Lâmii Çelebi

3

164.                

İbrâhim b. Muhammed b. İbrâhim el-Gülşenî

İbrâhim el-Gülşenî

1

165.                

Yûnus b. Halîl b. Muhammed el-Kastamonî

Yûnus el-Kastamonî

1

166.                

Şemseddin Ahmed b. Süleyman

İbn Kemâl Paşa

2

167.                

İshak Çelebi b. İbrâhim el-Üskübî

Üsküplü İshak Çelebi

1

168.                

Ârif Muhammed Efendi ez-Zeynî el-İznikî

Ârif el-İznikî; Ârif Muhammed Efendi

1

169.                

Atûfî Hayreddin Hızır b. Mahmûd b. Ömer

Atûfî; Merzifonî

1

170.                

Gıyâseddin Mansûr b. Sadreddin Muhammed eş-Şîrâzî

Gıyâseddin Mansûr eş-Şîrâzî

1

171.                

Pîr Mehmed bin Evrenos b. Nûreddin Zaîfî

Zaîfî

3

172.                

Şeyhzâde Muhyiddin Muhammed b. Mustafâ Kocavî

Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

1

173.                

Muhyiddin b. Muhammed b. Yûsuf el-Halebî

Muhyiddin el-Halebî

1

174.                

Mirzâ Haydar b. Muhammed Hüseyin el-Çağatâî

Haydar Tilbe

1

175.                

Bâlâ Efendi es-Sofyavî

Sofyalı Bâlî Efendi

1

176.                

Süleyman b. Çerağ

Süleyman b. Çerağ

1

177.                

Abdülmecîd b. Nasûh b. İsrâil el-Amâsî

İbn İsrâil

1

178.                

Emre

Emre

1

179.                

Şücâüddin İlyas b. Îsâ b. Mecdüddin es-Saruhânî

İbn Îsâ el-Akhisârî; Saruhânî

1

180.                

İsamüddin Ahmed b. Mustafa et-Taşköprî

Taşköprüzâde

1

181.                

Muslihuddin Mustafa b. Şâban el-Gelibolî

Sürûrî

1

182.                

Hüsâmüddin b. Hüseyin es-Sehâbî

Hüsâmüddin es-Sehâbî

1

183.                

Salih b. Celâl et-Tosyevî el-Kādî

Celâlzâde Sâlih Çelebi

1

184.                

Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Ali Şa‘rânî el-Mısrî

İmam Şa‘rânî

10

185.                

Ali b. Hüsameddin b. Abdülmelik el-Müttaki

el-Müttaki

1

186.                

Mustafa b. Celâleddin et-Tosyevî

Koca Nişancı; Celâlzâde; Celâlzâde Tosyevî

1

187.                

Muhammed b. Ahmed Şâban Nidâî el-Ankravî

Şâban Nidâî; Nidâî; Nidâî Ankaravî

4

188.                

Bursalı Rahmî

Bursalı Rahmî

1

189.                

Ramazan b. Abdulmuhsin er-Rizevî el-Behiştî/Bihiştî

el-Behiştî; Bihiştî; er-Rizevî

1

190.                

Kınalızâde Alâeddin Ali Çelebi

Kinalızâde Ali Efendi; Kınalızâde

1

191.                

Muhyiddin Muhammed b. Pir Ali el-Hanefî el-Birgivî

İmam Birgivî; Şeyhzâde Muhyiddin Kocevî

3

192.                

Muslihuddin Mustafa b. Nûreddin Ahmed Filibevî

Nûreddinzâde; Filibevî

1

193.                

Ebü’s-Suûd Muhammed b. Muhammed

İmâdî

1

194.                

Abdüllatif b. Durmuş Fakîh el-Karamanî

Abdüllatîf el-Karamanî

2

195.                

Muallimzâde İbrâhim Azerî b. Mustafa

Muallimzâde İbrâhim Azerî Çelebi

1

196.                

Abdurrahman Çelebi, Kütahyalı (Germiyanlı) Fırâkî

Abdurrahman Çelebi; Kütahyalı (Germiyanlı) Firâkî

1

197.                

Abdülkādir b. Ahmed b. Ali el-Fakîhî

Abdulkādir el-Fakîhî

1

198.                

Abdünnâsır b. Abdullah el-Akşehrî

Hocazâde

1

199.                

Abdüllatif Çelebi b. Abdullah el-Kastamonî

Latîfî

1

200.                

Feridun Ahmed Bey

Feridun Ahmed Bey

1

201.                

Dukakinzâde, Taşlıcalı Yahyâ Bey

Dukakinzâde; Taşlıcalı Yahyâ

3

202.                

Muhammed b. Pîr Ahmed Çelebi el-İstanbulî

Azmî Efendi

1

203.                

Defterdarzâde Cemâlî

Defterdarzâde Cemâlî

1

204.                

        Eşref Muînüddin MirzâaMahdum el-Hasan eş-Şîrâzî

Muînüddin Mirzâ eş-Şîrâzî

1

205.                

İbrâhim b. İsmâil b. İsmâil

İbn İsmaîl

1

206.                

Gelibolulu Mustafa Âlî

Mustafa Âlî

1

207.                

Hüseyin b. Ahmed Şîrâzî

Hüseyin Şîrâzî

1

208.                

Şeyhü'l-Harem Sinâneddin Yûsuf el-Amâsî

Sinâneddin el-Amâsî

1

209.                

Mehmed b. Mustafa el-Vanî

Vankulu; Mehmed Vanî Efendi

1

210.                

Nasûh b. Abdullah Akhisârî Nevâlî

Nevâlî

1

211.                

Ebü’l-Feyz Feyzullah b. Mübârek el-Hindî

Feyzî el-Hindî

1

212.                

Mustafa Çelebi b. Muhammed Cinânî el-Bursevî

Mustafa Bursalı Cinânî

2

213.                

Sûdî el-Bosnevî

Sûdî

1

214.                

Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ârif ez-Zîlî es-Sivâsî

Şemseddin es-Sivâsî

4

215.                

Mustafa Âlî b. Ahmed b. Abdülmevlâ el-Gelibolî

Gelibolulu Mustafa Âlî

3

216.                

Seyfullah Kāsım b. Seyyid Nizameddin Ahmed el-Hamidî

Seyyid Nizamoğlu

2

217.                

Şem‘ullah Mustafa b. Muhammed el-İstanbulî

Şem‘i Efendi

8

218.                

        Muhammed Muhyiddin Gülşenî

Muhyî Gülşenî

1

219.                

Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Sultan Muhammed el-Kārî

Ali el-Kārî

6

220.                

Ömer b. Abdülvehhâb b. İbrâhim el-Halebî el-Urdî

Urdî

1

221.                

        Adlî/Hasan Adlî Efendi, Hasan Adlî el-İştîbî

Adlî; Hasan Adlî Efendi

1

222.                

Zeynüddin Muhammed Abdürraûf el-Münâvî

Zeynüddin el-Münâvî

1

223.                

Abdülvehhâb b. Abdullah/b. Muhammed el-Ğamrî el-Ezherî

Gamrî

1

224.                

Mehmed Muizzüddin Efendi

Mehmed Muizzüddin Efendi

1

225.                

Muhammed Es‘ad b. Hoca Sa‘deddin

Hocazâde Şeyhulislam Muhammed Es‘ad Efendi

1

226.                

Kādî Üveys b. Muhammed el-Üskübî

Alaşehirli Veysî; Üveysî

4

227.                

Aziz Mahmûd b. Fazlullah b. Mahmûd el-Üsküdarî Hüdâyî

Aziz Mahmud Hüdâyî

4

228.                

İsmâil Rusûhî b. Ahmed el-Ankaravî el-Mevlevî

İsmâil Rusûhî Ankarâvî

1

229.                

Muhammed Atâullah b. Yahyâ b. Pîr Ali

Nev‘izâde Atâî

2

230.                

Emîrî

Emîrî

1

231.                

Ömer Fuâdî Kastamonî

Ömer Fuâdî

2

232.                

Yahyâ b. Muhammed b. Mustafa et-Tireviî

Bostanzâde; Bostanzâde Yahyâ Efendi

1

233.                

Taceddin b. Zekeriyya b. Sultan el-Osmânî en-Nakşibendî

Taceddin en-Nakşebendî

1

234.                

Abdülhak b. Seyfeddin ed-Dihlevî

Abdülhak ed-Dihlevî

1

235.                

Muhammed b. Ali b. Muhammed es-Sıddîkî

İbn Allân

1

236.                

Osman b. Mustafa et-Tarsusî

-

1

237.                

Mehmed b. Receb Rûmî

Beykozlu Mehmed Dâî

1

238.                

Muhammed Bâkır b. Muhammed Takī b. Maksûd Ali el-Meclisî eş-Şiî

Meclisî

1

239.                

Muhammed b. Osman el-Konevî en-Nâilî

Nâilî; Nâlî Mehmed

2

240.                

Receb b. Ahmed el-Âmidî el-Bursevî

-

2

241.                

Molla Muhsin Muhammed b. Murtazâ b. Mahmûd Feyz-i Kâşânî

Feyz-i Kâşânî

1

242.                

Mustafa b. Ömer b. Muhammed el-Üsküdârî

-

1

243.                

Himmet Efendi b. Ali el-Boluvî

Himmet Baba/Efendi

1

244.                

İshak b. Hasan b. Muhammed el-Yemenî

-

1

245.                

Muhammed b. Ali el-Malatî el-Halvetî Mısrî

Niyâzî-i Mısrî

1

246.                

Kāsım b. Sadullah el-Halebî el-Hânî

Kāsım el-Hânî

1

247.                

Muhammed b. Ali en-Nisârî

Muhammed en-Nisârî

1

248.                

Derviş Ahmed b. Lutfullah es-Selânikî

Müneccimbaşı

1

249.                

Şeyhülislam Feyzullah Efendi; Feyzullah b. Muhammed el-Erzurûmî

Şeyhülislâm Feyzullah Efendi; Feyzullah Efendi

1

250.                

Muhammed b. Ahmed b. İbrâhim el-İmâdî

İmâdî

1

251.                

Yûsuf b. Abdullah Rehavî/er-Ruhavî

Nâbî

1

252.                

Yûsuf Nesîb el-Konevî

Nesîb Dede

2

253.                

Muhammed b. Abdullah el-Kayseri er-Remzî

Remzî

1

254.                

Mustafa b. Muhammed Turhal Şeyhi et-Tokatî

Turhal Şeyhi

2

255.                

Ahmed b. Ebû Bekir b. Rıdvân es-Samakovî el-Keşfî

Keşfî

1

256.                

Muhammed Murâd b. Ali b. Dâvûd b. Kemâleddin el-Buhârî

Murâd Buhârî

1

257.                

Hüseyin Murtazâ b. Seyyid Ali el-Bağdâdî

Nazmizâde; Nazmizâde Murtazâ Efendi

1

258.                

İbrâhim el-Fıtrî

Fıtrî

1

259.                

Osmanzâde Ahmed Taib

Osmanzâde; Taib Ahmed

2

260.                

Seyyid Mehmed Emrullah Çelebi

Emirî; Emrullah Çelebi

1

261.                

İsmâil Hakkı b. Mustafa el-Celvetî el-Bursevî

İsmâil Hakkı el-Bursevî; Bursevî

5

262.                

Abdülganî b. İsmâil b. Abdülganî ed-Dımaşkī en-Nablusî

en-Nablusî

2

263.                

Ahmed Hurşid; Mürşidî Diyarbekrî

Diyarbakırlı Mürşidî

1

264.                

Rızâediîn Mustafâ b. Ali en-Nakşibendî

Dülgerzâde; Neccârzâde

1

265.                

Abdülbâki b. Muhammed La‘lizâde

La‘lizâde

4

266.                

Hâtem Ahmed Efendi b. Akovalı Osman Şehidî

Akovalızâde; Hâtem Ahmed Efendi

2

267.                

Muhammed Saîd b. Halîl; Mehmed Saîd Efendi

Halif Efendizâde; Kara Halilzâde

1

268.                

Mehmed Ârîf b. Mehmed

Kadızâde Mehmed ârif Efendi

1

269.                

Abdullah b. Muhammed el-Kâşgarî et-Türkistânî

Abdullah Kâşgârî; Nidâî

1

270.                

Ebû Saîd Muhammed b. Muhammed b. Mustafa b. Osman el-Konevî el-Hâdimî

Hâdimî

5

271.                

Mustafa b. İbrâhim en-Nakşebendi el-Gelibolî

Mustafa el-Gelibolî

1

272.                

Halil Naîmüddin-i Temeşvârî

Naîmî; Naîmüdin Temeşvârî

1

273.                

İbrâhim b. Abdullah b. İbrâhim Babadâğî

Babadâğî

1

274.                

İbrâhim Nihâlî b. Süleyman Halîfe Kisedarî

Nihâlî

1

275.                

İbrâhim Hakkı b. Osman el-Erzurûmî el-Fakîrî

İbrâhim Hakkı Erzurûmî

1

276.                

Urfalı Ömer Nüzhet Efendi

Nüzhet; Ömer Nüzhet; Urfalı Ömer

1

277.                

Abdurrahman b. Abdülkerîm el-Medenî el-Kādirî el-Ensârî

-

1

278.                

Kösec Ahmed Efendi et-Trabzonî

Kösec Ahmed Efendi

1

279.                

Müstakimzâde Süleyman b. Muhammed Emîn

Müstakimzâde

8

280.                

Ebü’l-Feyz Muhammed b. Muhammed Murtazâ ez-Zebidî

el-Murtazâ; Ebü’l-Feyz Murtazâ ez-Zebîdî

1

281.                

Sünbülzâde Muhammed Vehbî Mar‘aşî

Sünbülzâde

1

282.                

Şeyh Ömer Efendi Ruscuklu

Zarîfî; Zarîfî Ömer Baba/Efendi; Ruscuklu Ömer Baba

1

283.                

Esrâr Dede

Esrâr Dede

1

284.                

Edîb Muhammed Emîn

-

1

285.                

İsmâil Müfîd Efendi b. Ali el-İstanbûlî

İsmâil Müfîd Efendi

1

286.                

Ahmed Şevkî b. Abdullah

Ahmed Şevkî

2

287.                

Mirzâ Habîbullah b. Mirzâ Muhammed Alî-yi Gülşen

Kaânî-i Şîrâzî

1

288.                

Muhammed Rüstem Râşid Sivasî

Rüstem Efendi

1

289.                

Ahmed b. Hüseyn el-Beyrutî el-Bedrân

-

1

290.                

Hüseyin Hüsnü

-

1

291.                

Yozgatlı Hacı Mustafa Efendi

Yozgatlı Mustafa Efendi

1

292.                

Ahmed Rif‘at

-

1

293.                

Yûsuf Sıdkî el-Mardinî

Yûsuf Mardinî

2

294.                

Prevezeli Abidin Paşa b. Ahmed Dino

Abidin Paşa

1

295.                

Ahmet Muhtar Giritli

Ahmet Muhtar

3

296.                

Kemalpaşazâde Mehmed Saîd

Kemalpaşazâde; Saîd; Mehmed Saîd

4

297.                

Ali Kemal

-

1

298.                

Abdurrahman Şeref

-

1

299.                

Ali Nâzımâ

-

2

300.                

İbnülemin Mahmud Kemâl İnal

İbnülemin

1

301.                

Fethullah b. Muhammed Emîn b. Sadreddin eş-Şirvânî

-

2

302.                

Ali Halife b. Muhammed Antalyavî

-

1

303.                

Seyyidî Efendi Celvetî el-İzmitî

Seyyidî

1

304.                

Rif‘at Tevfik

-

1

305.                

Muhammed Emîn b. Muhammed Esad el-Ayıntâbî

Muhammed Emîn el-İstanbulî; Hacı Emin Efendi

1

306.                

Mustafa Râkım Efendi

-

1

307.                

İzmirli Dük/Dok

-

1

308.                

Aziz Beyzâde Hüseyin Zeki

Hüseyin Zeki

1

309.                

Şeyh Vasfî Efendi

Vasfî Efendi

1

310.                

Hüseyin Tevfik b. Muhammed Hamdi

Hüseyin Tevfik

1

311.                

Mehmed Reşid

-

1

312.                

Abdullah Hüseyin Bey

-

1

313.                

Zeynizâde Mehmet Hâzık

Zeynizâde Hâzık

2

314.                

Doktor Miralay Hüseyin Remzi

Hüseyin Remzi

3

315.                

Muhammed b. İbrâhim

-

1

316.                

İhvân-ı Safâ

İhvân-ı Safâ

2

317.                

Aydınlı Müridî

Mürîdî

1

318.                

Boyacıoğlu

Boyacıoğlu

1

319.                

Ebü’l-Kāsım Hüseyin b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî

Râgıb el-İsfahânî

1

320.                

Ebü’l-Vefâ Mahmûdü’d-Devle el-Emîr Mübeşşir b. Fatik el-Âmirî

İbn Fatîk; Ebü’l-Vefâ

1

321.                

Yahyâ b. Halil Çoban el-Burgazî

Yahyâ Burgazî

1

322.                

Hüseyin b. Muhammed el-Kâşânî

İmam Kâşânî

1

323.                

Şemseddin Muhammed b. Mûsâ b. en-Nu‘mân et-Tilimsânî

Şemseddin et-Tilimsânî

2

324.                

Kaygusuz Abdal

Kaygusuz Abdal

1

325.                

Muzaffer b. Osman el-Bermekî el-Münşî

Hızır el-Münşî

1

326.                

Esad b. Ahmed el-Bursevî

Esad Bursevî

1

327.                

Ebü’l-Ulâ Nâsırüddin Ali b. Süleyman

Ebü’l-Ulâ Nasîrüddin Ali

1

328.                

Firdevsî-i Osmânî

Firdevsî-i Osmânî

1

329.                

Ebû Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

Ebu Muhammed Hasan b. Rûzbihân eş-Şîrâzî

1

330.                

Amasyalı Hızrî

Hızrî

1

331.                

Uzlet

Uzlet

1

332.                

Hilmî

-

1

333.                

Yûsuf Vedâdî

Yûsuf Vedâdî

1

334.                

Abdurrahman İsmâil Efendi

-

1

335.                

Ali Rıza

-

1

336.                

Ahmed Şem‘î

-

1

337.                

Hilmizâde İbrâhim Rif‘at

Hilmizâde İbrâhim

1

338.                

-

-

1

339.                

Şihâb-Râsih (Muharrirleri)

-

1

340.                

Ömer Âdil

-

1

341.                

Hamdullah Rifatzâde Ahmed

-

1

342.                

Babanzâde Mustafa Zihni Paşa

Zihni Paşa

1

343.                

Mehmed Hayrullah Taceddin

Hayrullah Tâceddin

1

344.                

Halil Efendi

-

1

345.                

Mustafa Bey

-

1

346.                

Mahmûd

-

1

347.                

Ahmed et-Trabzonî

-

1

348.                

Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin b. Ali el-Beyhakî

Beyhâkî

1

349.                

Ebû İsmâîl Müeyyidü’d-dîn el-Hüseyn b. Alî b. Muhammed b. Abdi’s-Samed el-İsfahânî el-Münşî el-Vezîr et-Tuğrâî

Tuğrâî

1

350.                

Ebü'l-Kāsım Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Harizmî ez-Zemahşerî

Zemahşerî

4

351.                

Ebü'l-Ata Muhammed b. Ali el-Mürşidî

Hacû-yı Kirmânî

1

352.                

Efdalüddin Muhammed b. Hasen b. Muhammed Merâkî-i Kâşânî

Efdalüddîn-i Kâşânî, Baba Efdal.

2

353.                

Ali b. Kāsım et-Taberî

-

1

354.                

Afîfüddin Süleymân b. Ali b. Abdullah et-Tilimsânî

-

1

355.                

Ebü’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-Safedî

Safedî

1

356.                

Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî eş-Şâfiî

Teftazânî, Sa‘düddîn et-Teftazânî.

1

357.                

Ebü’l-Bekâ Kemâleddin Muhammed Musâ b. İsâ el-Kâhirî eş-Şâfiî ed-Demîri.

ed-Demîrî

1

358.                

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddin

Şeyhoğlu

1

359.                

Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu Bekir b. Abdülaziz, Ebu Abdullah

İbn Cemâa en-Nahvî

1

360.                

Ebû Abdullah Bedruddin Muhammed b. Ebi Bekr Muhammed b. Ömer el-Mahzûmî ed-Demâmînî

İbnü'd-Demâminî

1

361.                

Muhammed Elvân eş-Şîrâzî

Elvân/Ulvân Çelebî Şîrâzî

1

362.                

Ya‘kūb b. Osmân b. Mahmûd el-Gaznevî el-Çerhî

Ya‘kūb-ı Çerhî

1

363.                

Ebu Muhammed Şihabeddin Ahmed b. Muhammed el-Halebî

İbn Arabşâh

1

364.                

Abdürrahîm

-

1

365.                

Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî es-Süyûtî

Celâleddin es-Süyûtî; es-Süyûtî

1

366.                

Ebû Abdullah Cemâlüddin Muhammed b. Ömer b. Mübârek Bahrak el-Himyerî el-Hadramî

Bahrak

1

367.                

Cemâleddin Yûsuf b. Abdullah b. Saîd el-Hasenî el-Ermeyûnî

Cemâleddin el-Ermeyûnî

1

368.                

Zeynüddin b. Ali b. Ahmed el-Âmilî eş-Şâmî

Şehîd-i Sânî

1

369.                

Ebû Abdullah Radiyüdin Muhammed b. İbrâhîm el-Halebî el-Hanbelî

İbnü'l-Hanbelî

1

370.                

Abdülmecid b. Şeyh Nasuh b. Ali et-Tosyevî

Tosyevî

1

371.                

Müeyyed b. Abdüllatîf b. Sa'd en-Nahcivânî

Müeyyed b. Abdüllatîf en-Nahcivânî

1

372.                

Bâyezid b. Abdulḡaffâr el-Konevî

Bâyezid-i Konevî

1

373.                

Ramazan b. Muhammed el-Karahisârî

Ramazan Mahfî

1

374.                

Vecdî Ahmed Efendi

-

1

375.                

Yahyâ Efendi b. Zekeriyyâ b. Bayrâm el-İstânbûlî

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi

1

376.                

Cevrî İbrâhîm Çelebi el-Mevlevî

Cevrî, Cevrî İbrâhîm Çelebî.

1

377.                

Muhammed b. Molla Ebi Bekr b. Molla Muhammed b. Molla Süleymân el-Kürdî es-Sührânî el-Elmevânî

Mollazâde

1

378.                

Abdülazîz b. Sa'deddîn

Hocazâde Abdülazîz Efendi

1

379.                

Nuh b. Mustafa el-Konevi el-Mısrî el-Hanefî

-

1

380.                

Sarı Abdullah b. Muhammed el-Ankarâvî el-Bayrâmî

Şârih-i Mesnevî Abdullah Efendi, Sarı Abdullah

1

381.                

Muhammed b. Ömer b. Abdülvehhab el-Urzî

el-Urzî

1

382.                

İsmetî Muhammed/Mehmed b. Fazıl b. Muhammed el-Birgivî

İsmetî Mehmet Efendi, İsmetî, İsmetî Muhammed

1

383.                

Şeyhülislâm Kādîzâde Mehmed b. Abdülhalîm el-Bursevî el-Esîrî

Kādîzâde Mehmed Esîrî

1

384.                

Ebü'l-İrfân Burhâneddin İbrâhîm b. Hasan el-Kürdî es-Sührânî el-Gürânî

Burhâneddin İbrâhîm el-Kürdî el-Gürânî

3

385.                

Abdurrahmân Abdi Paşa

Vak’anüvîs Abdurrahmân Abdî Paşa

1

386.                

Şuûrî Hasan b. Abdullah el-Halebî

Hasan Şuûrî, Şuûrî Hasan Efendi, Hasan Efendi, Hasan Şuûrî Efendi.

2

387.                

Fasih Ahmed Dede b. Muhammed

Fasih Ahmed, Fasih Ahmed Dede

1

388.                

Muhammed b. Ahmed b. Muhammed et-Tarsûsî

Muhammed Tarsûsî

2

389.                

Himmetzâde Abdî Efendi

-

1

390.                

Musa b. Abdullah et-Tokadî el-Behlevânî/Pehlevânî

Musâ Efendi el-Behlevânî, Behlevân et-Tokâdî

1

391.                

Süleymân Fazıl b. Ahmed b. Mustafa el-Kostântinî

Süleymân Fazıl Efendi

2

392.                

Ebü'l-Hasan Muhammed b. Abdülhâdî en-Nakşîbendî es-Sindî

-

1

393.                

Tarîkatçi Mustafa b. Abdullah el-Osmancıkî

Tarîkatçi Emir

1

394.                

Muhammed Emîn b. Muhammed b. Abdülhay el-Üsküdârî

Muhammed Emîn el-Üsküdârî

1

395.                

Nahîfî Süleymân b. Abdurrahmân b. Sâlih

Nahîfî

1

396.                

Mustafa Refî'a

-

1

397.                

Ahmed b. Muhammed ed-Debbâğî el-Mar'aşî

ed-Debbâğî

1

398.                

Davud b. Muhammed el-Karsî

Dâvûd el-Karsî, Dâvûd Efendi.

1

399.                

Ebü'l-Berekât Abdullah b. Hüseyin b. Mer'î es-Süveydî

Süveydî

1

400.                

Muhammed b. Mustafa Hamid el-Kefevî el-Akkirmânî

Akkirmânî

2

401.                

Ömer b. Hüseyin

-

1

402.                

Tavukçuzâde, Abdurrezzak Paşa b. Mustafâ el-Mektûbî

Tavukçuzâde

1

403.                

Ebû Bekir b. Ömer el-Çorûmî

Damadzâde Çorûmî, Ebubekir Edip Çorûmî, Damadzâde, Çorumlu Ebubekir Efendi.

1

404.                

Muhammed/Mehmed b. Ahmed el-Gümülcinevî

Mehmed Gümülcinevî; Gümülcineli Mehmed Efendi

2

405.                

Ebü'l-İsmeh Mustafa İsâmüddîn Efendi el-İstânbûlî

Ebü'l-İsmeh Mustafa İsamüddin; İsamüddin Efendi.

1

406.                

Sünbülzâde Mehmed b. Râşid b. Mehmed Efendi el-Vehbî el-Mar‘aşî

Vehbî, Sünbülzâde Vehbî, Sünbülzâde Mehmed Vehbî Efendi,

1

407.                

Mustafa Rûhî Efendi

Kilisli Rûhî

1

408.                

Ziyâüddin Hâlid b. Ahmed el-Müceddidî en-Nakşîbendî

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî; Mevlânâ Hâlid Ziyâüddin

1

409.                

Muhammed Murâd el-Nakşibendî

Murad Molla

1

410.                

Muhammed Şemseddin Nûrî Efendi en-Nakşîbendî

Mehmed Nûrî Efendi, Mehmed Nûrî Şemseddin.

2

411.                

Mustafa[Muhammed] Şevket el-İstânbûlî

Mustafa Şevket, Şevket Efendi, Şehrî Şevket.

1

412.                

es-Seyyid Mustafa İzzet

Kazasker Mustafa İzzet Efendi

1

413.                

Hüseyin Kudsi (Edirneli Şeyhî)

Hüseyin Kudsî

1

414.                

Abdürrahim b. Ali Fedâî

-

1

415.                

Ahmed Asım b. Hoca Osman Efendi

Ahmed Asım Efendi

1

416.                

Mehmed Fevzi b. Abdullah

Edirne Müsftüsü Mehmed Fevzi Efendi, Fevzi Efendi

1

417.                

Ali Seydî b. Aziz Paşa Seydî

Ali Seydî Bey

2

418.                

Sâbit (Amr/Şems) b. Mâlik eş-Şenferâ el-Ezdî

Şenferâ

1

419.                

Refi'i, Ahmed Çelebî

Molla Refi'î

1

420.                

Necmüddin b. Arab el-Kurâşî et-Tarbedî

-

1

421.                

Abdülmu'tî b. İvâz el-Ensârî

-

1

422.                

Yahyâ b. Ali b. Dâvûd b. Süleymân el-Fârisî

-

1

423.                

Edîb Ahmed Yüknekî

Edîb Ahmed Yüknekî

1

424.                

Mecdüddin Muhammed el-Hâfî/Havâfî

Mecd-i Havâfî

1

425.                

eş-Şeyh Mahmûd Tokâdî el-Kâdirî

-

1

426.                

Kani'i, Hasan Ali b. Hasan Ali b. Ebi Sa'id el-Herevi

-

1

427.                

Ahmed Efendi el-Kürdî

Ahmed Efendi el-Kürdî

1

428.                

Dervîş Efendi

-

1

429.                

Abdülvehhab b. eş-Şeyh Abdullah

-

1

430.                

Abdî Efendi et-Tirevî

eş-Şeyh Ali et-Tilimsânî

2

431.                

Makālî

Makālî

1

432.                

Saîd

Saîd

1

433.                

Muhammed Ali el-Mevlevî

Derviş Muhammed Ali el-Mevlevî

1

434.                

Rıdvân b. Abdülmennân

Rıdvân Ağa

1

435.                

Hammâmî Muhammed b. Hasan b. Mahmûd Hammâmî [el-Kādî bi-Medineti Bağdâd]

Hammâmîzâde Muhammed

1

436.                

Said Zihnî Efendi-Mehmed Zihnî Efendi

Saîd Zihnî-Mehmed Zihnî.

1

437.                

Ömer b. Seyyid Abdurrahmân b. Abdullah el-Ermenekî

-

1

438.                

Şumnulu İsmâil Niyâzî

Osman Pazarı Müftüsü İsmâil Niyâzî

1

439.                

Ahmed Vâsıf

Ahmed Vâsıf

1

440.                

Abdullah b. İbrâhîm

-

1

441.                

Muhammed ed-Dimeşkî el-İsâmî

el-İsâmî

1

442.                

Muhammed Zühdî b. el-Hâc Muhammed ez-Za'ferânî

-

1

443.                

Seyyid Ali b. (Ali) Ahmed el-Hasretî

Ali el-Hasretî

1

444.                

Kolağası Süleymân Efendi

-

1

445.                

Paçacızâde el-Hâc Mehmed Rüşdî el-Antâkî

Paçacızâde; Mehmed Rüşdî

1

446.                

Osman el-Afîf es-Seferhisârî

-

1

447.                

Maksud b. Şah es-Süleymânî

Maksud Efendi

1

448.                

Hüseyin Efendi

-

1

449.                

Yûsuf b. Abdülkâdir es-Saydânî el-Esîr

Yûsuf Efendi el-Esîr

1

450.                

Sultanzâde Mustafa

-

1

451.                

Abdüllatîf b. Abdurrahmân b. Hüseyin b. Ebî Bekr en-Nüzeylî el-Yemenî eş-Şâfiî

-

1

452.                

Ömer Efendi

-

1

453.                

Abdülkayyum b. Molla Abdünnâsır b. Molla Hüseyin b. Molla Âl-Muhammed b. Molla Yûsuf b. Molla Abdülazîz b. İlkây b. Molla Abdürrezzâk eş-Şirdânî el-Bulḡârî

Abdülkayyûm

1

454.                

Hulûsî

-

1

455.                

el-Bahtî

Bahtî

1

456.                

Mustafa b. Ahmed el-Bosnevî el-Hanefî

-

1

457.                

Hasan Rızâî b. Abdurrahmân el-Aksarayî

Rızaî, Hasan Rızâî

1

458.                

Yahyâ Efendi

[Mikarizâde] Yahyâ Efendi

1

459.                

Abdurrahmân b. Ahmed b. Ömer Sabrî er-Rûmî

Abdurrahmân Sabrî

1

460.                

Anonim

-

1

461.                

Muslihuddin Muhammed b. Muharrem el-Beypazârî

Beypazarlı Muhammed/Mehmed

1

462.                

İsmet

İsme Efendi

1

463.                

Saçaklızâde Muhammed b. Ebu Bekr el-Mar'aşi

Saçaklızâde

1

464.                

İsmâil el-Hamîdî

-

1

465.                

Esîrîzâde Abdülbâkî b. Şeyhü'l-islâm Mehmed b. Abdülhalîm el-Bursevî

Esîrîzâde Abdülbâkî,

2

466.                

Ali b. Muhammed b. Hasan er-Rizevî

-

1

467.                

Kadızâde Ahmed b. Muhammed Emîn el-İslâmbolî/el-İstânbûlî

Kadızâde el-İslâmbolî.

1

468.                

Siyâhîzâde Ali Efendi b. Şeyh Mehmed Efendi

Siyâhîzâde Alî Efendi

1

469.                

Bedreddin Ali b. Muhammed es-Sadrî el-Konevî

Bedreddin el-Konevî, Ali Sadrî Konevî, Bedreddin Sadrî el-Konevî, Şeyh Ali Sadrî el-Konevî.

2

470.                

Muhamed Sadık b. Abdurrahmân b. Süleymân el-Erzincânî

Muhamed Sadık

2

471.                

Hüseyin b. Ali el-Çatalcâvî el-Hanefî en-Nakşîbendî

-

1

472.                

Mustafa b. Muhammed b. Mustafa el-Güzelhisârî el-Hanefî

Mustafa Hulûsî el-Güzelhisârî

1

473.                

Ahmed Sûzî

Sûzî

1

474.                

Ahmed Sûzî

Sûzî

1

475.                

Mehmed Şakir İstânbuli

Şakir er-Rûmî

1

476.                

İzzet Ahmed b. Hüseyin ed-Divriği

-

1

477.                

Mehmed Lebîb Efendi

-

1

478.                

Fazl b. el-Ḡavs Alevî b. Muhammed b. Sehl

Mevla'd-düvelî Alevî/Ulvî

1

479.                

Sâlih Naîlî

Salîh Nâilî

1

480.                

Vildân Fâik

-

1

481.                

Abdulkerim

-

1

482.                

el-Hâc Mehmed Fevzî b. Ahmed Yarankumâvî

el-Hâc Mehmed Fevzî Efendi, Muhammed Fevzî, Şeyh Fevzî

1

483.                

Hocazâde Cevdet

Hocazâde Cevdet

1

484.                

Ahmed Râşid

-

1

485.                

Üveys Vefâ b. Muhammed b. Ahmed b. Halîl b. Dâvûd el-Erzincânî

Hanzâde, Üveys-i Hanzâde.

1

486.                

Ali İrfan Eğribozî

Ali İrfan Eğribozî

4

487.                

Mustafa Şekîp b. Yûsuf Besîm

Mustafa Şekip Tunç

1

488.                

Hızır b.  Mustafa

-

1

489.                

Hasan el-Emîr el-Dağıstâni

-

1

490.                

Muhammed b. Hasan İbn Aylacuk et-Türkî

İbn Aylacuk

1

491.                

Abdüsselam b. Zeyneddin b. Mecdüddin b. Hoca Şemsüddin es-Sarâ-î/Sarâyî

-

1

492.                

Muhammed b. Mahmûd b. Cemaleddin el-Aksarayî

-

1

493.                

Mahmûdb. Hasan b. Muhammed el-Ferkâvî

-

1

494.                

Kādî Mahmûd b. Kādî-i Manyâs

Kādî Mahmûd b. Kadî-i Manyâs

1

495.                

Aziz

Aziz

1

496.                

Ebü'l-Füy'uzât Muhammed b. Hamidüddin b. Mahmûd b. Muhammed b. Cemaleddin el-Aksarâyî

Cemâl-i Halvetî

5

497.                

Ahmed Çelebî b. Hızır Bey

Ahmed Çelebî

1

498.                

Ebû Abdullah Hacı e-Herrâs Tâceddin Muhammed b. Muhammed b. İbrâhîm el-Kâzerûnî

Hacı Herras el-Kâzerûnî

1

499.                

Hamdî Çelebî [Akşemseddinzâde]

Hamdî Çelebî

1

500.                

Muhammed Amîkî

-

1

501.                

Hasan b. Abdullah

-

1

502.                

Sâilî

-

1

 

 

 

 

 

 

Kısaltmalar:

bk.

Bakınız

DİA

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

ed.

Editör

göz. geç.

Gözden geçiren.

h./H

Hicrî

haz.

Hazırlayan

ktp.

Kütüphane

m./M

Miladî

nr.

Numara

nşr.

Neşir

red.

Redakte

s.

Sayfa

SBE.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

sy.

Sayı

thk.

Tahkik

tlk.

Talik

[t.y.]

Tarih yok

trc.

Tercüme

tsh.

Tashih

TTK

Türk Tarih Kurumu

vb.

Ve benzeri

vr.

Varark

[y.y.]

Yayınlayan yok

[y.y.]

Yayın yeri yok.

 

KAYNAKÇA

Arıcı, Mustakim, “Ahlâk ve Siyaset Üzerine Düşünceler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25, (2011), 167-188.

Ayni, Mehmed Ali, Türk Ahlakçıları, İstanbul: Maarif Basımevi, 1939.

Balaban, Mustafa Rahmi, Tarih Boyunca Ahlak, İstanbul: Gayret Kitabevi, 1949.

Bayraktar, M. Faruk, İbn Cemaa'dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler,İstanbul : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1997.

Bursalı, Mehmet Tahir, “Ahlâk Kitaplarımız”, sadeleştiren: Saadettin Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22. (2009), 161-176.

el-Cevziyye, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed İbnKayyim, Nefis Tezkiyesi, tercüme Osman Arpaçukuru, Mehmet Ali Kara, Alim Yücer, İstanbul: Karınca , 2003

-------Sabredenler ve şükredenler, trc. ZeynelabidinTatlılıoğlu, -- 2. bs. -- İstanbul: İnsan Yayınları, 1994.

Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlak, -- 4. bs. -- İstanbul: Dem Yayıncılık, 2012.

-------Ahlakımız, -- İstanbul: Marifet Yayınları, 1981.

-------Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı, -- İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985.

Eşrefzâde, Abdullah er-Rumi, Müzekki'n-nüfus, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1263.

-------Müzekki'n-nüfus,hz. Abdullah Uçman,İstanbul : İnsan Yayınları, 1996.

------Fütüvvetname, haz. Orhan Bilgin, İstanbul: Yıldızlar Matbaası, 1992.

Fahri, Macit, İslam Ahlak Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.

-------İslam Düşüncesinde Ahlak Felsefesi, çev. Nadim Macit, A. Celil Candan, [y.y.,t.y.].

Fındıkoğlu, Ahlak Tarihi, İstanbul: Gençlik Kitabevi Neşriyatı, 1944.

Gazzâlî, Ebû Hamid Huccetü’l-islam Muhammed b. Muhammed, İhya-ı ulumi’d-din.; tercüme Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları, 1981.

-------Eyyuhe’l-veled=Ey Oğul,trc. Hasan Küçük, İstanbul : Marifet Yayınları, 1984.

-------Mükaşefetü’l-kulub, çev. Yaman Arıkan, -- 2. bs. -- İstanbul: Yunus Emre Yayınları, 1972.

-------Kimya-yı Saadet, ter. A. Faruk Meyan . -- 4. bs. -- İstanbul : Bedir Yayınevi, 1972/1392, 

-------Tercüme-i Kimya-yı Saadet,İstanbul: Takvimhane-i Amire, 1260.

Humeydi, Abdülazîz b. Abdullah, et-Tarihü’l-İslâmî: mevakıf ve iber : el-mevakıfü’l-ahlâkıyye, İskenderiye: Dârü’d-Da’ve ; Cidde : Dârü’l-Endelüs el-Hadra, 1998/1418.

İbn Cemaa, Ebu Abdullah Bedreddîn Muhammed b. İbrahîm b. Sadullah KinaniHamevi, İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci Eğitim Öğretim Adabı, çev. Muhammed Şevki Aydın, İstanbul: Marifet Yayınları, 1998.

İbşihi, Ebü'l-Feth Bahaeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansur, Terceme-i el-Müstetraf fî külli fennin mustazraf, trcm. Ekmekçizade Ahmed Efendi; gözden geçiren Esad Efendi, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1261.

el-İci, Ebü'l-Fadl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed, el-Ahlaku'l-Adudiyye, thk. Müstakim Arıcı, Kutadgubilig, 15, (2009), 135-172.

Karabulut, Ali Rıza,Mu’cemü’l-mahtutat el-mevcude fî mektebat İstanbul ve Anadolu = İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi,[y.y., t.y.].

Kaya, M. Cüneyt, "Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî: Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, XVII/33, (2012), 1-45.

Musannifek, Alaeddin Ali b. Muhammed b. Mes'ud el-Bistami, Tercüme-i tuhfe-i mahmud-ı muhteşem,trc. Şabanzade Mehmed, İstanbul: Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.

Özgen, Mehmet Kasım, “Bursalı Mehmet Tahir'in Eski Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri”, Bilimname, XVIII/1, (2010), 251-264.

Tûsî, E