KAYNAKLAR


Yararlanılan Kitap ve Makaleler

Arıcı, Mustakim, “Ahlâk ve Siyaset Üzerine Düşünceler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25, (2011), 167-188.

Ayni, Mehmed Ali, Türk Ahlâkçıları, İstanbul: Maarif Basımevi, 1939.

Balaban, Mustafa Rahmi, Tarih Boyunca Ahlâk, İstanbul: Gayret Kitabevi, 1949.

Bayraktar, M. Faruk, İbn Cemaa'dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1997.

Bursalı, Mehmet Tahir, “Ahlâk Kitaplarımız”, sadeleştiren: Saadettin Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22. (2009), 161-176.

el-Cevziyye, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed İbnKayyim, Nefis Tezkiyesi, tercüme Osman Arpaçukuru, Mehmet Ali Kara, Alim Yücer, İstanbul: Karınca , 2003

-------Sabredenler ve şükredenler, trc. ZeynelabidinTatlılıoğlu, -- 2. bs. -- İstanbul: İnsan Yayınları, 1994.

Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlâk, -- 4. bs. -- İstanbul: Dem Yayıncılık, 2012.

-------Ahlâkımız, -- İstanbul: Marifet Yayınları, 1981.

-------Ana Hatlarıyla İslam Ahlâkı, -- İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985.

Eşrefzâde, Abdullah er-Rumi, Müzekki'n-nüfus, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1263.

-------Müzekki'n-nüfus,hz. Abdullah Uçman,İstanbul : İnsan Yayınları, 1996.

------Fütüvvetname, haz. Orhan Bilgin, İstanbul: Yıldızlar Matbaası, 1992.

Fahri, Macit, İslam Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.

-------İslam Düşüncesinde Ahlâk Felsefesi, çev. Nadim Macit, A. Celil Candan, [y.y.,t.y.].

Fındıkoğlu, Ahlâk Tarihi, İstanbul: Gençlik Kitabevi Neşriyatı, 1944.

Gazzâlî, Ebû Hamid Huccetü’l-islam Muhammed b. Muhammed, İhya-ı ulumi’d-din.; tercüme Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları, 1981.

-------Eyyuhe’l-veled=Ey Oğul,trc. Hasan Küçük, İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.

-------Mükaşefetü’l-kulub, çev. Yaman Arıkan, -- 2. bs. -- İstanbul: Yunus Emre Yayınları, 1972.

-------Kimya-yı Saadet, ter. A. Faruk Meyan . -- 4. bs. -- İstanbul: Bedir Yayınevi, 1972/1392,

-------Tercüme-i Kimya-yı Saadet,İstanbul: Takvimhane-i Amire, 1260.

Humeydi, Abdülazîz b. Abdullah, et-Tarihü’l-İslâmî: mevakıf ve iber : el-mevakıfü’l-ahlâkıyye, İskenderiye: Dârü’d-Da’ve ; Cidde : Dârü’l-Endelüs el-Hadra, 1998/1418.

İbn Cemaa, Ebu Abdullah Bedreddîn Muhammed b. İbrahîm b. Sadullah KinaniHamevi, İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci Eğitim Öğretim Adabı, çev. Muhammed Şevki Aydın, İstanbul: Marifet Yayınları, 1998.

İbşihi, Ebü'l-Feth Bahaeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansur, Terceme-i el-Müstetraf fî külli fennin mustazraf, trcm. Ekmekçizade Ahmed Efendi; gözden geçiren Esad Efendi, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1261.

el-İci, Ebü'l-Fadl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed, el-Ahlâku'l-Adudiyye, thk. Müstakim Arıcı, Kutadgubilig, 15, (2009), 135-172.

Karabulut, Ali Rıza,Mu’cemü’l-mahtutat el-mevcude fî mektebat İstanbul ve Anadolu = İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi,[y.y., t.y.].

Kaya, M. Cüneyt, "Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî: Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, XVII/33, (2012), 1-45.

Musannifek, Alaeddin Ali b. Muhammed b. Mes'ud el-Bistami, Tercüme-i tuhfe-i mahmud-ı muhteşem,trc. Şabanzade Mehmed, İstanbul: Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.

Özgen, Mehmet Kasım, “Bursalı Mehmet Tahir'in Eski Ahlâk Kitaplarımız Adlı Eseri”, Bilimname, XVIII/1, (2010), 251-264.

Tûsî, Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Hasen, Seçkinlerin Ahlâkı: Evsafü’l-eşraf, çev. Anar Gafarov, İstanbul : İz Yayıncılık, 2009.

-------Ahlâk-ı Nasıri, editör Tahir Özakkaş; çev. Anar Gafarov, ZaurŞükürov, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007.

Unsur Keykavus b. İskender b. Kabus Keykavus b. İskender, Kâbusname, çev. Mercimek Ahmed [İlyasoğlu]; göz.geç. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.

Yeniterzi, Emine, "Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler", Türkiye Araştırmaları Dergisi, V/10 ( 2007), 433-468.

Zernucî, Burhaneddin, Açıklamalı Ta'lim'ül Müteallim Tercümesi, trc. Talha Hakan Alp, İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012.

Kataloglar ve Ansiklopediler

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu, İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ( 1993. 1. c.;1995. 2. c.; 2001, 3. c.; 2003. 4. c.)

Bayburtlugil, Nureddin, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, --1970. ( Tez Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü )

Bayraktar, Nail, Atatürk Kitaplığı Kataloğu, Ankara : Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1973.

Belediye Kütüphanesi Yazma Eserler Eser Adı Kataloğu: Belediye ve Muallim Cevdet Bölümleri, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi, 1990.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Bölümü Yazma Eserler Kataloğu. -- [y.y.,t.y.]

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi Bölümü Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1994.

Dağlı, Yücel, ...[ve öte.], Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ( 1988-2013).

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi El Yazması Eserler Kataloğu;Abdullah Ceyhan, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, (1. c. 1988.); (2. c. 1994.)

ed-Dugeym, Mahmud es-Seyyid ve Mahmud Seyitoğlu, Fihrüsü’l-mahtutati’l-Arabiyyeve’t-Türkiyyeve’l- Farisiyyefi’l-Mektebeti’s-Süleymaniyye, takdim Emir Eş.;İstanbul : MüdiriyyeMektebetü’s-Süleymaniyyeli’l-Mahtutat, 2010/1431.

Erzurum İl Halk Kütüphanesi Arapça El Yazma Eserler Kataloğu, Recep Uslu, Erzurum: 1981. ( Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi )

Hacı Selim Ağa kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu : Hacı Selim Ağa, Hüdeaif Efendi, Kemankeş, Nurbanu ve Yakup Ağa Bölümleri-- [y.y. : y.y.], 1990.

İbnü'l-Emin Koleksiyonu Konularına Göre Tasnifli Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1987.

İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu Mustafa Özdamar, İstanbul: Kırkkandil Yayınları, 1997.

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, [y.y. : y.y.], 1994.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, İstanbul : T.D.V. İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 1987.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, [y.y.,t.y.] (İstanbul : İslam Ansiklopedisi, 1987

Karabulut, Ali Rıza, Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça Arapça Yazmalar Kataloğu, Kayseri: Mektebe Yayınları, 1995.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Kitap Kataloğu, Konya: Arı Basımevi, 1986.

Levend, Agâh Sırrı, "Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız", TDAY Belleten, Ankara: 1964, s. 89-115.

Şeşen, Ramazan, ...[ve öte.], Kıbrıs İslâm Yazmaları Kataloğu/Fihrisü'l-mahtutati'l-İslâmiyye fî Kıbrıs, İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR) , 1995.


Araştırma İçin Başvurulan Kütüphaneler

İstanbul;

Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Fatih

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Üsküdar

İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi, Üsküdar

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Fatih

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih

Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih

Selimiye Kütüphanesi, Üsküdar

Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Üsküdar

Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

Adana;

Adana İl Halk Kütüphanesi

Afyon;

Afyon Gedik Kütüphanesi

Amasya;

Amasya İl Halk Kütüphanesi

Ankara;

Ankara Milli Kütüphane

Manisa;

Manisa Murâdiye Kütüphanesi

Manisa İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır;

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Kastamonu;

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Kayseri;

Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi (Raşit Efendi)

Çorum;

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

Başvurulan İnternet Siteleri

http://www.ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

http://www.ghazali.org/

http://kutuphane.atauni.edu.tr/

http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/

http://www.yazmalar.gov.tr

http://www.kibo.com.tr/kibokatalog/

https://www.worldcat.org/

http://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php

http://katalog.istanbul.edu.tr/client/default_tr

http://www.isam.org.tr/

http://www.islamansiklopedisi.info/

http://ktp.isam.org.tr/