Yazar : Paçacızâde

Telif

Hallü'l-eşkâl fî mebahisi'l-cüz'i'l-ihtiyâr

Kulların fiilleri hususunda irâde-i cüz'iyye, kaza-kader, kesb, teklîf meselelerini işleyen bir eserdir. Eserin girişinde müellif eser hakkında şu ifadelere yer verir: "... büyük alimlerin cüz'-i ihtiyârî hakkında şimdiye kadar ...

Paçacızâde Mehmed Rüşdî