Yazar : Urdî

Şerh

Nehcü's-saâde ve mevâkıfü'l-ifâde

Müellif bu eseri yazmadan önce Lâmiyyetü'ş-şeref ve sirâcü'l-guref adında nasihatnâme-mesnevî tarzında toplam altmış beyitlik bir kasîde şeklinde kaleme almıştır. Daha sonra ise hicrî 1017 yılında bu eseri "Nehcü's-saâde ve ...

Urdî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi