Yazar : Üveysî

Telif

Hediyyetü'l-muhlisîn ve't-tezkiretü'l-muhbitîn-muhsinîn

Müellifin bu eseri bazı dinî ve ahlâkî konularla kişinin kendinî nasıl ıslah edeceğini ve nelerden kaçınması gerektiğini ve buna benzer bazı hususları işleyen bir eserdir. Eserde müellif detaylı olarak "ihsân hadisi"nden, teşvik ...

Alaşehirli Veysî Üveysî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Hikâyetü’l-garîbe der beyân müjde-i sebakat rahmeti alâ gâdâbî

Müellifin risâle mahiyetindeki bu küçük eseri Tâcülislâm Süleyman b. Dâvûd es-Sivârî’nin (ö. 550/1155) Zehretü’r-riyâz adlı eserinde nakledilen, Allah’ın rahmeti hakkında ve Hz. Dâvûd döneminde vuku bulan bir hikâye baz ...

Alaşehirli Veysî Üveysî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Pendnâme-i üveysî

Manzum olarak kaleme alınan eser yirmi beş beyitten müteşekkildir. Müellif risâlede dinî-ahlâkî nasihatlerden ...

Alaşehirli Veysî Üveysî Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tevbenâme

Terkîb-i bend biçiminde kaleme alınan eser yedi bentten müteşşekkil olup bu tür içerisinde "tevbenâme" unvanıyla adlandırılan birkaç eserden biridir. Eserin yazılış nedeni hakkında Nuran Yılmaz şu bilgiye yer vermektedir: "Bu ...

Alaşehirli Veysî Üveysî Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi